версія для друку

 

Шифр  та найменування галузі знань

Код та найменування  спеціальності

(спеціалізації та освітні програми)

Факультет менеджменту та інформаційної безпеки

07 Управління та адміністрування

073 Менеджмент

зовнішньоекономічної діяльності

фінансово-кредитної діяльності

виробничої та комерційної діяльності

інформаційних технологій

логістика

075 Маркетинг

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

12 Інформаційні технології

125 Кібербезпека

 

кібербезпека інформаційних технологій та систем

 

управління інформаційною безпекою

Інститут екологічної безпеки та моніторингу довкілля

10 Природничі науки

101 Екологія

екологічна безпека та моніторинг довкілля

18 Виробництво та технології

183 Технології захисту навколишнього середовища

інженерна екологія та ресурсозберігаючі технології

Факультет інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії

12 Інформаційні технології

121 Інженерія програмного забезпечення

122 Комп'ютерні науки

123 Комп’ютерна інженерія

комп'ютерна інженерія

системне програмування

125 Кібербезпека

безпека інформаційних і комунікаційних систем

кібербезпека критичних систем

Факультет комп’ютерних систем і автоматики

12 Інформаційні технології

124 Системний аналіз

126 Інформаційні системи та технології

інтелектуальні інформаційні системи

прикладні інформаційні технології

15 Автоматизація та приладобудування

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

інтелектуальні комп’ютерні системи управління

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

комп'ютеризовані інформаційно-вимірювальні технології

комп’ютеризовані оптико-інформаційні системи

Факультет машинобудування та транспорту

13 Механічна інженерія

131 Прикладна механіка

комп'ютеризовані технології та механотронні системи в машинобудуванні

132 Матеріалознавство

ремонт та відновлення автомобілів і машин транспортної інфраструктури

133 Галузеве машинобудування

27 Транспорт

274 Автомобільний транспорт

27 Транспорт

275 Транспортні технології

транспортні технології на автомобільному транспорті

Факультет будівництва, теплоенергетики та газопостачання

14 Електрична інженерія

144 Теплоенергетика

19 Архітектура та будівництво

192 Будівництво та цивільна інженерія

Факультет електроенергетики та електромеханіки

14 Електрична інженерія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

електроенергетика та електротехніка

електромеханіка

Факультет інфокомунікацій,радіоелектроніки та наносистем

15 Автоматизація та приладобудування

153 Мікро- та наносистемна техніка

16 Хімічна та біоінженерія

163 Біомедична інженерія

17 Електроніка та телекомунікації

171 Електроніка

 

17 Електроніка та телекомунікації

172 Телекомунікації та радіотехніка

телекомунікації

радіотехніка