Винницкий национальный технический университет

[RU]
[UA][RU][EN]
 • Фонтан

  Лучшее место где студенты могут отдохнуть в перерыве - это фонтан ...

 • Арка

  Арка - украшение второго корпуса университета

 • Культура

  Высокий уровень культуры наших студентов. Студенты танцуют, поют, играют на музыкальных инструментах ...

 • Cisco

  В нашем университете находятся Cisco и Microsoft Академии ...

 • Спорт

  Футбол, волейбол, баскетбол, борьба, бокс, легкая атлетика, шахматы ...

 • Фонтан

  Лучшее место где студенты ...
 • Арка

  Арка - украшение второго корпуса ...
 • Культура

  Высокий уровень культуры наших студентов ...
 • Cisco

  В нашем университете находятся Cisco ...
 • Спорт

  Футбол, волейбол, баскетбол...

Голосування

Як вам новий сайт?
 
Недоступен ни однин перевод.


ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО СТАТУТУ ВНТУ

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Мiнiстерство освiти i науки України

Заступник мiнiстра    М.Ф.Степко

 

23 вересня 2003 р.

СТАТУТ

Вiнницького нацiонального технiчного унiверситету,

заснованого на державнiй формi власностi

i пiдпорядкованого Мiнiстерству освiти i науки України

ПРИЙНЯТО

Конференцiєю трудового колективу 29 серпня 2003

Протокол № 11. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
1.1. Даний Статут вищого навчального закладу освіти розроблений відповідно
до чинного законодавства України і є документом, який регламентує діяльність
Вінницького національного технічного університету (надалі Університет),
створеного Постановою Кабінету Міністрів України № 244 від 20.04.94 року,
заснованого на державній формі власності і підпорядкованого Міністерству освіти і науки. Указом Президента України № 868/2003 від 21 серпня 2003 року Університету надано статус національного.


1.2. Юридична адреса Університету:
21021, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 95. Тел.: (043-2)
32-57-18. Факс: (043-2) 46-57-72. Ел. пошта: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
1.3. Основними напрямами діяльності Університету є:
- підготовка згідно з державним замовленням і договірними зобов'язаннями
висококваліфікованих фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра,
спеціаліста, магістра для роботи в галузях народного господарства, відповідно до отриманих спеціальностей;
- підготовка та атестація наукових, науково-педагогічних кадрів;
- науково-дослідна робота;
- культурно-освітня та виховна робота;
- спеціалізація, підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів;
- створення навчальної, навчально-методичної, наукової літератури та нових
інформаційних технологій навчальної та наукової діяльності;
- виробнича, фінансово-господарська та виробничо-комерційна діяльність;
- здійснення зовнішніх зв'язків;
- надання платних послуг населенню по всім дозволеним напрямкам діяльності.

1.4. Головними завданнями Університету є:
- здійснення освітньої діяльності певного напряму, яка забезпечує підготовку
фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра, спеціаліста, магістра і відповідає стандартам вищої освіти;
- здійснення наукової і науково-технічної, творчої, мистецької, культурно-
виховної, спортивної та оздоровчої діяльності;
- забезпечення виконання державного замовлення та угод на підготовку фахівців з вищою освітою;
- здійснення підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів та їх атестація;
- вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці і сприяння
працевлаштуванню випускників;
- забезпечення культурного і духовного розвитку особистості, виховання осіб,
які навчаються в Університеті, в дусі патріотизму і поваги до Конституції України ;
- підвищення освітньо-культурного рівня громадян.

1.5. Відповідно до рішення Державної акредитаційної комісії від 17 лютого 1994 року за №9 про наслідки акредитації Вінницький державний технічний
університет віднесений до вищих навчальних закладів четвертого рівня акредитації і має право готувати фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра,
спеціаліста, магістра з напрямків та спеціальностей в обсягах прийому, вказаних в ліцензії. В межах цих спеціальностей Університет має право створювати спеціалізації в установленому порядку.
Відповідно до рішення Державної акредитаційної комісії від 9 липня 2002 року
за №40 Університет має право надавати освітні послуги, пов'язані з одержанням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до курсової підготовки з
спеціальностей (професій) та обсягів прийому, вказаних в ліцензії.

1.6. Університет є юридичною особою, має відокремлене майно, може від свого
імені набувати майнових і особистих немайнових прав і мати обов'язки, бути
позивачем і відповідачем у суді. Університет може виступати засновником
(співзасновником) інших юридичних осіб, що здійснюють свою діяльність відповідно до напрямів навчально-науково-виробничої діяльності Університету. Університет має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням. Університет може створювати навчально-науково-виробничі комплекси, які є добровільними об'єднаннями.

1.7. Університет здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

1.8. Структурні підрозділи Університету створюються відповідно до законодавства та головних завдань діяльності Університету і функціонують згідно з окремими положеннями, що розробляються Університетом.
Структурними підрозділами Університету є:
1.8.1. Професійно-спеціалізовані навчально-наукові інститути:

1.8.1.1. Інститут автоматики, електроніки та комп'ютерних систем управління
(ІнАЕКСУ), до складу якого входять:
- факультет автоматики та комп'ютерних систем управління (кафедри -
комп'ютерних систем управління, автоматики та інформаційно-вимірювальної
техніки, метрології та промислової автоматики);
- факультет функціональної електроніки та лазерної техніки (кафедри -
лазерної та оптикоелектронної техніки, електроніки, фізики);
- комп'ютерний центр.

1.8.1.2. Інститут будівництва, теплоенергетики та газопостачання (ІнБТЕГП), до
складу якого входять:
- факультет будівництва та будівельного менеджменту (кафедри –
містобудування та архітектури, промислового та цивільного будівництва,
менеджменту в будівництві, охороні праці і безпеці життєдіяльності);
- факультет теплоенергетики та газопостачання (кафедри –
теплоенергетики, теплогазопостачання, інженерної та комп'ютерної графіки);
- комп'ютерний центр;
- студентське проектно-конструкторське бюро.

1.8.1.3. Інститут електроенергетики, екології та електромеханіки (ІнЕЕЕМ), до
складу якого входять:
- факультет електроенергетики та екології (кафедри - електричних станцій
та систем, теоретичної електротехніки та промислової електроніки, хімії та
екологічної безпеки);
- факультет комп'ютеризованих систем автоматизації, електроспоживання
та електроприводу (кафедри - електромеханічних систем автоматизації,
електротехнічних систем електроспоживання та енергозбереження, українознавства);
- науково дослідна лабораторія волоконно-оптичних систем і комплексів;
- комп'ютерний центр.

1.8.1.4. Інститут інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії (ІнІТКІ),
до складу якого входять:
- факультет комп'ютерних систем та мереж (кафедри - обчислювальної
техніки, захисту інформації, іноземних мов);
- факультет комп'ютерного інтелекту (кафедри - інтелектуальних систем,
програмного забезпечення, вищої математики);
- науково-навчальний комп'ютерний центр перспективних інформаційних
технологій;
- центр електронних комунікацій "Інтерцек";
- комп'ютерний центр.

1.8.1.5. Інститут машинобудування та транспорту (ІнМТ), до складу якого
входять:
- факультет технології, автоматизації та комп'ютеризації
машинобудування (кафедри - технології та автоматизації машинобудування,
металорізальних верстатів та обладнання автоматизованих виробництв, прикладної
математики);
- факультет автомобілів та їх ремонту і відновлення (кафедри - автомобілів
та транспортного менеджменту, технології підвищення зносостійкості, опору
матеріалів та прикладної механіки);
- навчальний комплекс "ВДТУ-ФЕСТО";
- науково-навчальний виробничий центр інженерії металів та транспорту;
- комп'ютерний центр.

1.8.1.6. Інститут радіотехніки, зв'язку та приладобудування (ІнРТЗП), до складу
якого входять:
- факультет радіотехніки та телекомунікацій (кафедри - радіотехніки,
телекомунікаційних систем та телебачення, філософії);
- факультет медико-біологічного та електронного приладобудування
(кафедри - проектування комп'ютерної та телекомунікаційної апаратури,
проектування медико-біологічної апаратури, інтеграції навчання з виробництвом);
- комп'ютерний центр.

1.8.1.7. Інститут менеджменту (ІнМ), до складу якого входять:
- факультет фінансового та зовнішньоекономічного менеджменту
(кафедри - менеджменту та моделювання в економіці, фінансів і кредиту, технічного перекладу);
- факультет інформаційного, промислового та енергетичного
менеджменту (кафедри - економіки промисловості та організації виробництва,
інформаційного менеджменту, політології і права);
- комп'ютерний центр.


1.8.2. Профільно-об'єднуючі навчально-наукові та науково-виробничі інститути:

1.8.2.1. Навчально-науковий Інститут гуманітарно-педагогічних проблем та
виховання (ІнГППВ), до складу якого входять:
- кафедра культурології, мистецтва та дизайну;
- кафедра педагогіки, психології та соціології;
- кафедра фізичного виховання;
- спортклуб;
- Центр культурології та виховання студентів (художні музеї, меморіал Ф.
Коновалюка, клуб, лабораторія дизайну, лабораторія психологічних досліджень,
лабораторія соціологічних досліджень);
- комп'ютерний центр;
- спортивно-оздоровчий табір "Супутник".

1.8.2.2. Навчально-науковий Інститут магістратури, аспірантури та докторантури
(ІнМАД), до складу якого входять:
- відділ магістратури;
- відділ аспірантури і докторантури;
- спеціалізовані ради;
- комп'ютерний центр.

1.8.2.3. Навчально-науковий Інститут міжнародних зв'язків (ІнМЗ), до складу
якого входять:
- відділ міжнародних зв'язків;
- деканат по роботі з іноземними студентами;
- кафедра мовознавства;
- підготовче відділення для іноземців;
- відділ координацій міжнародних програм;
- комп'ютерний центр.

1.8.2.4. Навчально-науковий Інститут довузівскої підготовки (ІнДП), до складу
якого входять:
- підготовче відділення для громадян України;
- відділення кафедри прикладної математики;
- відділення кафедри фізики;
- підготовчі курси;
- комп'ютерний центр;

1.8.2.5. Навчально-науковий Інститут інтеграції навчання з виробництвом
(ІнІНВ), до складу якого входять:
- кафедра інтеграції навчання з виробництвом (подвійного
підпорядкування);
- інформаційно-аналітичний центр;
- організаційний відділ;
- факультет підвищення кваліфікації з сучасних комп'ютерних технологій;
- факультет підвищення кваліфікації керівників організацій та
підприємств;
- факультет підвищення кваліфікації в галузі енергетики;
- факультет перепідготовки економічних кадрів;
- відділ цільової підготовки та працевлаштування студентів;
- комп'ютерний центр;
- відділ професійної підготовки;

1.8.2.6. Науково-виробничий Інститут організаційного та методичного
забезпечення навчання (ІнОМЗН), до складу якого входять:
- навчальний відділ;
- навчально-методичний відділ;
- науково-технічна бібліотека з комп'ютерним центром обслуговування
абонентів;
- інститутські методико-диспетчерські центри (подвійного
підпорядкування);
- наукова лабораторія організації та аналізу навчального процесу;

1.8.2.7. Науково-виробничий Інститут економіки (ІнЕ), до складу якого входять:
- планово-фінансовий відділ;
- відділ забезпечення орендних платежів та комунальних послуг;
- опорні кафедри в міському відділені Держказначейства та фонді
державного майна України у Вінницькій області.

1.8.3. До складу Університету також входять:

1.8.3.1. Науково-дослідна частина;

1.8.3.2. Науково-дослідний інститут проблем моделювання багатозв'язних
систем;

1.8.3.3. Центри: "Інженерна екологія"; "Аналого-цифрові системи";
"Мікрокомп'ютерні і медичні системи"; Регіональний центр Академії педагогічних
наук України;

1.8.3.4. Науково-дослідні лабораторії: "Борекс-Гідравліка", "Гідроагрегат";
автоматизованих систем управління енергоресурсами; гендерних досліджень;
математичного та імітаційного моделювання електричних мереж; нових
інформаційних технологій; гідродинаміки; діагностування електронної апаратури;
ефективних будівельних конструкцій; автоматизації наукових досліджень;
відмовостійких інформаційно-обчислювальних і керуючих систем; екологічних
досліджень та екологічного моніторингу; проблем вищої школи;

1.8.3.5. Комп'ютерний інформаційно-видавничий центр "Універсум-Вінниця";

1.8.3.6. Підрозділи та служби Університету:
відділ кадрів, бухгалтерія, канцелярія, архів, патентний відділ, редколегія
наукового журналу "Вісник ВПІ", редколегія міжнародного науково-технічного
журналу "Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології", редколегія філософського збірника "SENTENTIAE", редакційно-видавничий відділ; редколегія часопису "Імпульс", електротехнічна лабораторія, спеціалізована група з питань енергозбереження, перший відділ, другий відділ, копіювально-розмножувальна дільниця, відділ охорони праці та безпеки і життєдіяльності, штаб цивільної оборони, їдальня, стадіон "Олімпійський", санаторій-профілакторій (подвійного підпорядкування), медичний пункт (подвійного підпорядкування).
Санаторій-профілакторій та медпункт мають необхідну матеріально-технічну
базу, укомплектовані медичним і обслуговуючим персоналом і проводять лікування
та оздоровлення студентів і співробітників за безперервним графіком роботи.

1.8.3.7. Підрозділи та служби адміністративно-господарської частини:
відділ матеріально-технічного постачання та експлуатаційно-технічного
обслуговування, господарський відділ, відділ головного енергетика, відділ головного
механіка, студмістечко, відділ автотранспорту та механізації, відділ зв'язку з
квазіелектронною автоматичною телефонною станцією, технічний відділ
адміністративно-господарської частини, відділ поточного та капітального ремонтів,
навчально-виробнича дільниця, пральня, бюро перепусток.

1.8.4. Факультет – основний організаційний і навчально-науковий структурний
підрозділ кожного із професійно-спеціалізованих навчально-наукових інститутів, які входять до складу Університету, що об'єднує відповідні кафедри і лабораторії.
Факультети створені рішенням Вченої ради Університету на умовах, визначених
Законом «Про вищу освіту», тобто до їх складу входять не менше ніж по три кафедри і на кожному з них навчається не менше ніж 200 студентів денної (очної) форми
навчання.

1.8.5. Кафедра - базовий структурний підрозділ Університету, що проводить
навчально-виховну і методичну діяльність з однієї або кількох споріднених
спеціальностей, спеціалізацій чи навчальних дисциплін і здійснює наукову, науково-дослідну та науково-технічну діяльність за певним напрямом. Кафедри в Університеті створені рішенням Вченої ради Університету на умовах, визначених Законом «Про вищу освіту», тобто до складу кожної із них входить не менше ніж п'ять науково-педагогічних працівників, для яких кафедра є основним місцем роботи, і не менше ніж три з них мають науковий ступінь або вчене звання.
Керівництво кафедрою здійснює завідувач кафедри, який обирається із числа
викладачів кафедри, що мають науковий ступінь кандидата або доктора наук, на цю посаду за конкурсом Вченою радою Університету строком на сім років. Після обрання Вченою радою Університету ректором із завідувачем кафедри укладається контракт. Кандидат наук, доцент, не може обиратись на посаду завідувача кафедри більш ніж на два терміни.

1.8.6. Університет має у своєму складі бібліотеку, яку очолює директор.
Директор бібліотеки Університету обирається Вченою радою Університету
строком на сім років.

1.8.7. В Університеті діють громадські організації, зареєстровані в порядку,
встановленому чинним законодавством. Університет підтримує громадські
організації в здійсненні їх повноважень. У відповідності зі ст. 37 Конституції
організована діяльність політичних партій в Університеті не допускається, але
студентам та працівникам Університету згідно зі ст. 36 Конституції не забороняється членство в офіційно зареєстрованих партіях, які діють за межами Університету.
Діяльність громадських організацій в Університеті організована таким чином,
щоб відповідати законам України і не завдавати шкоди навколишньому середовищу, навчальному процесу та науковим дослідженням.
Багатолюдні заходи громадських організацій можуть проводитися в приміщенні
Університету лише з дозволу ректора, який надається в усній формі або оформляється наказом, розпорядженням, договором.2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ВЛАСНИКА

2.1. Повноваження Міністерства освіти і науки України, як органа управління
Університетом, визначається в межах законів, Статутом Університету. Міністерство освіти і науки України спільно з Університетом:
- розробляє програми розвитку вищої освіти, стандарти вищої освіти;
- визначає нормативи матеріально-технічного, фінансового забезпечення;
- здійснює навчально-методичне керівництво, контроль за дотриманням
вимог стандартів вищої освіти, державне інспектування;
- здійснює ліцензування та акредитацію Університету, видає ліцензії,
сертифікати;
- здійснює встановлення відповідності документів про вищу освіту та вчені
звання;
- сприяє працевлаштуванню випускників Університету;
- затверджує умови прийому на навчання до вищих навчальних закладів;
- затверджує Статут Університету;
- організовує вибори, затверджує та звільняє з посади ректора
Університету;
- організовує атестацію педагогічних і науково-педагогічних працівників
щодо присвоєння їм кваліфікаційних категорій, педагогічних та вчених звань;
- здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Університету;
- здійснює контроль за дотриманням умов, передбачених рішенням про
заснування Університету;
- приймає рішення про реорганізацію або ліквідацію Університету.

2.2. Акти Міністерства освіти і науки України, ухвалені в межах його
повноважень, є обов'язковим для виконання.

2.3. Міністерство освіти і науки України здійснює право щодо управління
Університетом безпосередньо або через уповноважений ним орган.

2.4. Міністерство освіти і науки України може делегувати свої повноваження
ректору або вищому колегіальному органу громадського самоврядування
Університету.


3. ОБСЯГ ЦИВІЛЬНОЇ ПРАВОЗДАТНОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ
3.1. Цивільна правоздатність Університету виникає з моменту реєстрації цього
Статуту і складається із його прав та обов'язків.

3.2 Вінницькому національному технічному університету за рішенням Кабінету
Міністрів України може бути надано повноваження:
- укладати державні контракти з виконавцями державного замовлення для
потреб Університету;
- приймати рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію підприємств,
установ, організацій, структурних підрозділів Університету;
- вносити пропозиції щодо передачі об'єктів вищого навчального закладу до
сфери управління інших органів, уповноважених управляти державним майном, у
комунальну власність та передачі об'єктів комунальної власності у державну
власність і віднесення їх до майна Університету;
- виступати орендодавцем нерухомого майна, що належить Університету;
- встановлювати і присвоювати вчені звання доцента чи професора
Університету;
- визначати та встановлювати власні форми морального та матеріального
заохочення працівників Університету.

3.3. Університет має право:
- створювати навчально-науково-виробничі центри (комплекси, інститути), що
об'єднують споріднені факультети, коледжі, технікуми, наукові, науково-дослідні,
науково-виробничі й проектні інститути, дослідні станції, кафедри, наукові
лабораторії, конструкторські бюро, навчально-дослідні господарства, навчально-виробничі комбінати, експериментальні заводи, фабрики, фірми, полігони, технопарки, інші підрозділи;
- створювати навчально-наукові центри (комплекси, інститути), що об'єднують
споріднені факультети, кафедри, наукові лабораторії, центри, інші підрозділи, що забезпечують підготовку фахівців з певних спеціальностей (напрямів підготовки) та проводять наукові дослідження з певного напряму;
- створювати науково-дослідні центри (комплекси, інститути), що об'єднують споріднені наукові лабораторії, центри, інші підрозділи за певним напрямом науково-дослідної роботи;
- створювати культурно-мистецькі та культурно-виховні центри, що об'єднують споріднені підрозділи.
- здійснювати післядипломну освіту, яка є спеціалізованим вдосконаленням
освіти та професійної підготовки особи шляхом поглиблення, розширення і
оновлення її професійних знань, умінь і навичок або отримання іншої спеціальності на основі здобутого раніше освітньо-кваліфікаційного рівня та практичного досвіду.
- видавати документи про вищу освіту державного зразка з акредитованих
напрямків (спеціальностей).
- здійснювати міжнародне співробітництво, укладати договори про співробітництво, встановлювати прямі зв'язки з вищими навчальними закладами іноземних держав, міжнародними організаціями, фондами тощо відповідно до законодавства;
- самостійно визначати форми навчання, форми та види організації навчального процесу;
- приймати на роботу педагогічних, науково-педагогічних та інших працівників;
- надавати додаткові освітні послуги;
- самостійно розробляти та запроваджувати власні програми наукової і науково-виробничої діяльності;
- здійснювати видавничу діяльність, розвивати власну поліграфічну базу;
- на підставі відповідних угод проводити спільну діяльність з іншими вищими навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями;
- брати участь у роботі міжнародних організацій;
- запроваджувати власну символіку та атрибутику;
- звертатися з ініціативою до органів управління вищою освітою про внесення змін до чинних або розроблення нових нормативно-правових актів у галузі вищої освіти і науки, а також брати участь у роботі над проектами щодо їх удосконалення;
- користуватися земельними ділянками в порядку, встановленому Земельним кодексом України.
- отримувати кошти і матеріальні цінності (будинки, споруди, обладнання, транспортні засоби тощо) від органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, громадян і благодійних фондів;
- укладати угоди про спільну діяльність з підприємствами, установами і організаціями в Україні та за її межами для виконання статутних завдань відповідно із чинним законодавством;
- розвивати власну базу, мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних закладів та закладів культури;
- здійснювати і розвивати творчу співпрацю з культурно-освітніми та мистецькими закладами, установами, творчими колективами;
- здійснювати капітальне будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт основних фондів, включаючи житлові будинки для працівників Університету та гуртожитки для студентів на умовах підряду або господарським способом;
- користуватися пільгами, встановленими чинним законодавством для вищих закладів освіти;
- спрямовувати кошти на будівництво або благоустрій соціально-побутових об'єктів, а також на соціальну підтримку педагогічних, науково-педагогічних та інших категорій працівників університету та осіб, які навчаються в Університеті;
- відкривати рахунки у національній та іноземній валюті у банках відповідно до законодавства про банківську діяльність;
- користуватися банківськими кредитами і позичками згідно з чинним законодавством;
- встановлювати тривалість навчання при обов'язковому виконанні освітньо-професійних програм на підставі договорів з замовниками;
- організовувати за визначеним порядком госпрозрахункові підприємства та кооперативи для надання платних послуг організаціям та громадянам, затверджувати кошторис для надання ними різних видів платних послуг (ремонт, ксерокопіювання, утримання гуртків, паркування автомобілів, оренда автотранспорту і т.п.);
- розробляти як для потреб Університету так і для сторонніх організацій проектно-кошторисну документацію на будівництво та реконструкцію об'єктів;
- здавати в оренду частково або повністю, але без права приватизації, площі, які не використовуються в навчальному процесі чи для інших потреб Університету;
- купувати, орендувати, замовляти у відповідності із законодавством про державні закупівлі, за рахунок виділених із бюджету Університету коштів або власних надходжень за рахунок надання населенню платних послуг необхідне обладнання та інші матеріальні ресурси у державного, приватного або кооперативного підприємства, квартири для працівників Університету;
- вступати в кооперацію з іншими організаціями, створювати і вступати в різноманітні асоціації;
- здійснювати у встановленому законом порядку експортно-імпортні операції, створюючи при необхідності госпрозрахункові зовнішньоторговельні фірми, чи, доручаючи ведення таких операцій іншим зовнішньоторговельним організаціям, на договірній основі;
- здійснювати міжнародні перевезення автотранспортом Університету пасажирів та вантажів;
- надавати послуги зв'язку, включаючи послуги електронної пошти;
- надавати інформаційні послуги, в тому числі на основі комп'ютерних технологій; організовувати доступ до міжнародних інформаційних ресурсів; створювати та обслуговувати розподілені бази даних; створювати і реалізовувати аудіо- та відеопродукцію;
- в межах, визначених законодавством України, використовувати тимчасово вільні кошти, отримані за надання платних послуг, для утворення депозитних вкладів у банках;
- орендувати землю та вирощувати на ній с/г продукцію для використання її в
студентській їдальні, продажу членам колективу і здійснення бартерних операцій на обладнання і матеріали, що потрібні Університету.

3.4. Університет зобов'язаний:
- при визначенні стратегії діяльності враховувати державне замовлення та інші
договірні зобов'язання на підготовку фахівців на рівні державних стандартів;
доведене у встановленому порядку державне замовлення на підготовку фахівців є обов'язковим для виконання;
- дотримуватися державних стандартів освіти;
- забезпечити безпечні умов проведення освітньої, виробничої, наукової,
виховної діяльності;
- дотримуватися договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої,
виробничої, наукової діяльності та громадянами, в тому числі за міжнародними
угодами;
- забезпечити своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно з чинним
законодавством;
- дотримуватися фінансової дисципліни та додержуватися збереження
державного майна;
- здійснювати будівництво, реконструкцію, а також капітальний ремонт
основних фондів, забезпечувати якнайшвидше введення в дію придбаного
обладнання;
- здійснювати оперативну діяльність по матеріально-технічному забезпеченню
основних напрямків роботи;
- забезпечувати дотримання екологічних вимог відповідно до чинного
законодавства;
- забезпечити соціальний захист учасників навчально-виховного та наукового
процесів.

4. УПРАВЛІННЯ УНІВЕРСИТЕТОМ, ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ РЕКТОРА УНІВЕРСИТЕТУ
4.1. Управління Університетом здійснюється на основі принципів:
- автономії та самоврядування;
- розмежування прав, повноважень та відповідальності органів управління
вищою освітою, керівництва вищого навчального закладу та його структурних
підрозділів;
- поєднання колегіальних та єдиноначальних засад;
- незалежності від політичних партій, громадських та релігійних організацій.

4.2. Автономія та самоврядування Університету реалізуються відповідно до
законодавства і передбачають право:
- самостійно визначати форми навчання, форми та види організації навчального
процесу;
- приймати на роботу педагогічних, науково-педагогічних та інших працівників;
- надавати додаткові освітні послуги;
- самостійно розробляти та запроваджувати власні програми наукової і науково-
виробничої діяльності;
- створювати у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, інститути,
коледжі, технікуми, факультети, відділення, філії, навчальні, методичні, наукові,
науково-дослідні центри та лабораторії, конструкторські та конструкторсько-
технологічні бюро, територіально відокремлені та інші структурні підрозділи;
- здійснювати видавничу діяльність, розвивати власну поліграфічну базу;
- на підставі відповідних угод проводити спільну діяльність з іншими вищими
навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями;
- брати участь у роботі міжнародних організацій;
- запроваджувати власну символіку та атрибутику;
- звертатися з ініціативою до органів управління вищою освітою про внесення
змін до чинних або розроблення нових нормативно-правових актів у галузі вищої
освіти і науки, а також брати участь у роботі над проектами щодо їх удосконалення;
- надавати платні послуги населенню в дозволених напрямках діяльності;
- користуватися земельними ділянками в порядку, встановленому Земельним
кодексом України.

4.3. Безпосереднє управління Університетом здійснює ректор, який
призначається Міністерством освіти і науки України на умовах, визначених Законом про вищу освіту.

4.4. Ректор в межах наданих йому повноважень:
- вирішує питання діяльності Університету, затверджує його структуру і штатний розпис;
- видає накази і розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками і
структурними підрозділами Університету;
- представляє Університет у державних та інших органах, відповідає за
результати його діяльності перед Міністерством освіти і науки України, у
підпорядкуванні якого він перебуває;
- є розпорядником майна і коштів;
- виконує кошторис, укладає угоди, дає доручення, відкриває банківські рахунки;
- приймає на роботу та звільняє з роботи працівників;
- забезпечує охорону праці, дотримання законності та порядку;
- визначає функціональні обов'язки працівників;
- формує контингент осіб, які навчаються в Університеті;
- відраховує та поновлює на навчання осіб, які навчаються в Університеті;
- контролює виконання навчальних планів і програм;
- контролює дотримання всіма підрозділами штатно-фінансової дисципліни;
- забезпечує дотримання службової та державної таємниці;
- здійснює контроль за якістю роботи викладачів, організацією навчально-
виховної та культурно-масової роботи, станом фізичного виховання і здоров'я,
організовує побутове обслуговування учасників навчально-виховного процесу та інших працівників Університету;
- разом із профспілковими організаціями подає на затвердження вищому колегіальному органу громадського самоврядування Університету правила внутрішнього розпорядку та колективний договір і після затвердження їх підписує.

4.5. Ректор відповідає за проведення освітньої діяльності в Університеті, за
результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження будівель та іншого майна.

4.6. Для вирішення основних питань діяльності ректор створює робочі та дорадчі органи, а також визначає їх повноваження.

4.7. Ректор щорічно звітує перед вищим колегіальним органом громадського самоврядування Університету.

4.8. Ректор Університету може делегувати частину своїх повноважень своїм заступникам та керівникам структурних підрозділів шляхом видання наказу або видачі довіреності.
Ректор має право відміняти рішення, розпорядження, накази усіх керівників
структурних підрозділів та посадових осіб, які видані з порушенням законодавства
або цього Статуту чи завдають шкоди інтересам Університету.

4.9. При виході на пенсію ректор Університету, якщо він пропрацював на цій
посаді не менше двох термінів підряд, має право бути призначеним на посаду
почесного ректора, із виплатою щомісячного грошового утримання за рахунок коштів Університету в розмірі заробітної плати, яку він отримував перед виходом на пенсію.
Почесний ректор є радником діючого ректора і співголовою комітету стратегії
розвитку Університету, який входить до складу Вченої ради Університету.
Призначення почесного ректора Університету, здійснюється у порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України.

4.10. Керівництво діяльністю інституту, що є структурним підрозділом
Університету, здійснює директор інституту, який призначається на посаду за
суміщенням з основною посадою професорсько-викладацького складу на умовах визначених "Положенням про інститут в складі Університету", затвердженим
ректором після узгодження з Вченою радою Університету.
Директор організовує роботу інституту та персонально відповідає за його
діяльність перед ректором Університету.
Директор інституту в межах наданих йому повноважень:
- діє без доручення від імені інституту в межах Університетського комплексу, а
за дорученням ректора представляє його в усіх органах, установах, організаціях,
підприємствах держави та за її межами;
- видає розпорядження, обов'язкові для всіх підрозділів та працівників інституту;
- подає пропозиції ректору Університету щодо заохочення та накладання на
працівників стягнення відповідно до чинного законодавства;
- забезпечує охорону праці, дотримання законності та порядку;
- визначає функціональні обов'язки працівників;
Ректор Університету може делегувати директору інституту інші повноваження
шляхом укладання додаткової угоди до контракту з ним, видання наказу або за
дорученням.
Директор інституту зобов'язаний забезпечити:
- проведення навчально-виховного процесу відповідно до вимог державних
стандартів освіти;
- високоефективну навчальну, навчально-методичну і науково-дослідну роботу
та впровадження науково-методичних розробок у навчальний процес;
- виконання договірних зобов'язань;
- дотримання чинного законодавства, зміцнення договірної, трудової
дисципліни;
- виконання програм соціального розвитку колективу;
- збереження державної та комерційної таємниці;
- створення безпечних умов праці для кожного члена колективу.

4.11. Керівництво факультетом здійснює декан.
Декан видає розпорядження, що стосуються діяльності факультету.
Розпорядження декана є обов'язковими для виконання всіма працівниками
факультету і можуть бути скасовані лише директором інституту, до складу якого
входить даний факультет, чи ректором Університету. Директор (або ректор) відміняє розпорядження декана, лише в тих випадках, коли вони суперечать закону,
положенням цього Статуту чи завдають шкоди інтересам Університету.

4.12. Вчена рада Університету є колегіальним органом управління і утворюється
строком на сім років.

4.13. До компетенції Вченої ради Університету належать:
- подання до Конференції трудового колективу проекту Статуту, а також змін і
доповнень до нього;
- подання до Конференції трудового колективу проекту стратегії та плану
стратегічного розвитку Університету;
- ухвалення фінансових плану і звіту вищого навчального закладу;
- подання пропозицій керівнику Університету щодо призначення та звільнення з
посади директора бібліотеки, а також призначення та звільнення з посад проректорів,
директорів інститутів та головного бухгалтера;
- обрання на посаду таємним голосуванням завідувачів кафедр і професорів;
- ухвалення планів видання інструктивно-методичної, навчальної літератури та
наукових монографій;
- ухвалення навчальних програм та навчальних планів;
- надання грифу "Методичні вказівки", "Навчальний посібник" та "Монографія";
- ухвалення рішень з питань організації навчально-виховного процесу;
- надання права керівництва аспірантами та докторантами;
- ухвалення основних напрямів наукових досліджень;
- затвердження тем кандидатських та докторських дисертацій;
- оцінка науково-педагогічної діяльності структурних підрозділів;
- прийняття рішень щодо кандидатур рекомендованих для присвоєння вчених
звань доцента, професора, старшого наукового співробітника;
- затверджує Положення про органи студентського самоврядування.

4.14. Вчена рада Університету має право розглядати й інші питання діяльності
Університету відповідно до вимог забезпечення життєдіяльності Університету.
Вчену раду Університету очолює її голова - ректор. До складу Вченої ради
Університету входять за посадами проректори, директори інститутів, декани,
головний бухгалтер, керівники органів самоврядування, а також виборні
представники, які представляють науково-педагогічних працівників та обираються з числа завідувачів кафедрами, професорів, докторів наук; виборні представники, які представляють інших працівників Університету, що працюють у ньому на постійній основі. Статутний склад Вченої ради Університету складає 85 осіб. Представництво всіх категорій виборних працівників від структурних підрозділів Університету визначається Конференцією трудового колективу Університету. При цьому не менш як 75 відсотків загальної чисельності її складу є науково-педагогічними працівниками Університету.

4.15. Виборні представники обираються Конференцією трудового колективу за
поданням структурних підрозділів, в яких вони працюють.

4.16. Рішення Вченої ради Університету вводяться в дію наказами ректора.

4.17. Вчена рада професійно-спеціалізованого навчально-наукового інституту,
що входить до складу Університету, є колегіальним органом управління інститутом.
Вчену раду інституту очолює її голова – директор інституту. До складу Вченої
ради інституту входять за посадами заступники директора інституту, декани
факультетів та завідувачі кафедр, які входять до складу даного інституту, керівники
органів самоврядування та комп'ютерного центру інституту, а також виборні
представники, які представляють науково-педагогічних працівників і обираються з
числа професорів, докторів наук, виборні представники, які представляють інших
працівників інституту, що працюють у ньому на постійній основі. Статутний склад
Вченої ради інституту складає 21 особа. Представництво всіх категорій виборних
працівників від структурних підрозділів інституту визначається Конференцією
трудового колективу інституту. При цьому не менш як 75 відсотків загальної
чисельності її складу є науково-педагогічними працівниками інституту.
Склад Вченої ради інституту затверджується ректором.
До компетенції Вченої ради інституту належать:
- визначення загальних напрямів його діяльності;
- розгляд і рекомендація до затвердження планів і програм навчання, планів
науково-методичних та наукових досліджень;
- вирішення питань організації навчально-виховного процесу та
профорієнтаційної роботи в інституті;
- обрання на посаду таємним голосуванням доцентів;
- затвердження звітів заступників директора та керівників структурних
підрозділів за напрямами їх діяльності.
Рішення Вченої ради інституту вводяться в дію розпорядженнями директора
інституту, а по кадровим питанням – наказами ректора. Рішення Вченої ради
інституту може бути скасовано Вченою радою Університету за поданням ректора
Університету, якщо буде встановлено, що воно було прийняте без врахування
важливих обставин, або суперечить законодавству.
Вчена рада профільно-об'єднуючого науково-виробничого інституту, який у
своєму складі не має кафедр, створюється з осіб, делегованих професійно-
спеціалізованими навчально-науковими інститутами, та директора, його заступників і
керівників основних підрозділів даного науково-виробничого інституту. Статутний
склад Вченої ради інституту складає 11 осіб.
До компетенції Вченої ради профільно-об'єднуючого науково-виробничого
інституту, який у своєму складі не має кафедр, входять ті ж питання, що і до
компетенції Вченої ради професійно-спеціалізованого навчально-наукового інституту
за виключеням вирішення кадрових питань.
На Вчену раду профільно-об'єднуючого науково-виробничого інституту, який в
своєму складі має кафедри, розповсюджуються всі ті ж права і обов'язки, які
визначені для Вченої ради професійно-спеціалізованого навчально-наукового
інституту.

4.18. Вчена рада факультету є колегіальним органом управління факультетом,
що входить до структури професійно-спеціалізованого навчально-наукового
інституту.
Вчену раду факультету очолює її голова - декан факультету. До складу Вченої
ради факультету входять за посадами заступники декана, завідувачі кафедр,
керівники органів самоврядування факультету, а також виборні представники, які
представляють науково-педагогічних працівників і обираються з числа професорів,
докторів наук, доцентів, кандидатів наук, виборні представники, які представляють
інших працівників факультету, що працюють у ньому на постійній основі. Статутний
склад Вченої ради факультету складає 17 осіб. Представництво всіх категорій
виборних працівників від структурних підрозділів факультету визначається
Конференцією трудового колективу факультету. При цьому не менш як 75 відсотків
загальної чисельності її складу є науково-педагогічними працівниками факультету.
Склад Вченої ради факультету узгоджується з директором інституту і
затверджується наказом ректора.
До компетенції Вченої ради факультету належать:
- визначення загальних напрямів наукової діяльності факультету;
- обрання на посаду таємним голосуванням асистентів, викладачів і старших
викладачів;
- ухвалення навчальних програм та навчальних планів;
- вирішення питань організації навчально-виховного процесу на факультеті;
- ухвалення річного плану роботи і звіту факультету.
Рішення Вченої ради факультету вводяться в дію розпорядженнями декана
факультету. Рішення Вченої ради факультету може бути скасовано за поданням
директора інституту, до складу якого входить факультет, чи ректора Університету
Вченими радами інституту та Університету, якщо буде виявлено, що при його
прийнятті не були враховані важливі обставини, або воно суперечить законодавству.

4.19. У Вінницькому національному технічному університеті створюється
Наглядова рада.
Наглядова рада розглядає шляхи перспективного розвитку Університету, надає
допомогу його керівництву в реалізації державної політики у галузі вищої освіти і
науки, здійснює громадський контроль за діяльністю керівництва Університету,
забезпечує ефективну взаємодію Університету з органами державного управління,
науковою громадськістю, суспільно-політичними та комерційними організаціями в
інтересах розвитку вищої освіти.
Склад Наглядової ради Вінницького національного технічного університету
затверджується Кабінетом Міністрів України. Положення про Наглядову раду
Вінницького національного технічного університету затверджує голова Наглядової
ради за погодженням із Міністерством освіти і науки України.
Термін повноваження Наглядової ради становить не менше ніж три роки, але не
більше ніж п'ять років.

4.20. Для вирішення поточних питань діяльності Університету створюються
робочі органи:
- ректорат Університету;
- директорати інститутів;
- деканати факультетів;
- приймальна комісія Університету.
Положення про робочі органи затверджуються наказом ректора Університету.

5. ОРГАНИ ГРОМАДСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ
5.1. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування Університету є
Конференція трудового колективу.
У Конференції трудового колективу повинні бути представлені всі групи
працівників Університету. Не менше ніж 75 відсотків загальної чисельності делегатів
Конференції трудового колективу повинні становити науково-педагогічні та наукові
працівники Університету.
Організацію, скликання і проведення Конференції трудового колективу
здійснюють керівництво Університету та профспілковий комітет як представник
трудового колективу. Конференція трудового колективу скликається не рідше ніж
один раз на рік. Рішення Конференції вважаються правомочними, якщо на ній були
присутні дві третини від статутного складу. Статутний склад Конференції трудового
колективу Університету становить 154 делегати.
Квоти представництва у Конференції трудового колективу різних груп
працюючих і різних структурних підрозділів встановлюються рішенням Вченої ради
Університету.
Конференція трудового колективу Університету:
- за поданням Вченої ради Університету приймає Статут Університету, а також
вносить зміни до нього;
- за поданням Вченої ради затверджує стратегію і стратегічний план розвитку
Університету;
- обирає претендента на посаду ректора шляхом таємного голосування і
подає свої пропозиції Міністерству освіти і науки України;
- щорічно заслуховує звіт ректора та оцінює його діяльність;
- обирає комісію з трудових спорів відповідно до Кодексу законів про працю
України;
- за мотивованим поданням Вченої ради Університету розглядає питання про
дострокове припинення повноважень ректора;
- затверджує правила внутрішнього розпорядку і колективний договір
Університету;
- обирає виборних представників до Вченої ради Університету за поданням
структурних підрозділів, в яких вони працюють;
- за пропозицією Вченої ради або профкому розглядає інші питання діяльності
Університету, розв'язання яких згідно з чинним законодавством виходить за межи
повноважень ректора, Вченої ради та профкому.
Рішення конференції вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не
менше двох третин від присутніх на ній делегатів.

5.2. Органом громадського самоврядування професійно-спеціалізованого
навчально-наукового інституту, що входить до складу Університету, є Конференція
трудового колективу інституту.
В органі громадського самоврядування інституту повинні бути представлені всі
групи працівників цього інституту. Не менш як 75 відсотків загальної чисельності
делегатів Конференції повинні становити педагогічні або науково-педагогічні
працівники інституту.
Конференція трудового колективу інституту скликається не рідше ніж один раз
на рік. Статутний склад її становить 31 делегат.
Квоти представництва у вищому колегіальному органі громадського
самоврядування інституту різних груп працюючих і різних структурних підрозділів
встановлюються Вченою радою інституту.
Орган громадського самоврядування інституту:
- щорічно дає оцінку діяльності директора інституту та обирає претендента на
посаду директора шляхом таємного голосування і подає свої пропозиції ректору
університету;
- затверджує річний звіт про діяльність інституту;
- за поданням Вченої ради затверджує стратегію і план розвитку інституту;
- вносить пропозиції ректору Університету про відкликання з посади директора
інституту;
- обирає виборних представників до Вченої ради інституту.
Рішення конференції вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не
менше двох третин від присутніх на зборах.

5.3. Органом громадського самоврядування факультету в Університеті є
Конференція трудового колективу факультету.
В органі громадського самоврядування факультету повинні бути представлені
всі групи працівників факультету. Не менш як 75 відсотків загальної чисельності
делегатів Конференції повинні становити педагогічні або науково-педагогічні
працівники факультету.
Конференція трудового колективу факультету скликається не рідше ніж один
раз на рік. Статутний склад її становить 25 делегатів.
Квоти представництва у вищому колегіальному органі громадського
самоврядування факультету різних груп працюючих і різних структурних підрозділів
встановлюються Вченою радою факультету.
Конференція трудового колективу факультету:
- затверджує за поданням Вченої ради стратегію і план розвитку факультету;
- обирає та щороку дає оцінку діяльності декана факультету;
- затверджує річний звіт про діяльність факультету;
- вносить пропозиції ректору про відкликання з посади декана факультету;
- обирає виборних представників до Вченої ради факультету.

5.4. В Університеті створюються органи студентського самоврядування. Органи
студентського самоврядування сприяють гармонійному розвитку особистості
студента, формуванню у нього навичок майбутнього організатора, керівника. Органи
студентського самоврядування вирішують питання, що належать до їх компетенції.
Рішення органів студентського самоврядування мають дорадчий характер.
У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються
законодавством, рішеннями Міністерства освіти і науки та Статутом Університету.
Основними завданнями органів студентського самоврядування є:
- забезпечення і захист прав та інтересів студентів, зокрема, стосовно організації
навчального процесу;
- забезпечення виконання студентами своїх обов'язків;
- сприяння навчальній, науковій, практичній та творчій діяльності студентів;
- сприяння створенню відповідних умов для проживання і відпочинку студентів;
- сприяння діяльності студентських гуртків, товариств, об'єднань, клубів за
інтересами;
- організація співробітництва зі студентами інших вищих навчальних закладів і
молодіжними організаціями;
- сприяння працевлаштуванню випускників;
- участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами.

5.5. Студентське самоврядування в Університеті передбачає діяльність
загальноуніверситетської студентської ради, що є керівним органом студентського
самоврядування, студентські ради інститутів, загальну студентську раду гуртожитків,
старостат по факультетам, старостат по гуртожиткам.
Вищим органом студентського самоврядування є Конференція студентів
Університету, яка:
- ухвалює проект Положення про студентське самоврядування, який передає на
затвердження Вченій раді університету;
- обирає виконавчі органи студентського самоврядування та заслуховує їх звіти;
- визначає структуру, повноваження та порядок обрання виконавчих органів
студентського самоврядування.
Статутний склад вищого органу студентського самоврядування складає 251
делегат – по одному від кожної академічної групи плюс Студентська рада
Університету.

5.6. Обрання, затвердження та відкликання з посади ректора Університету
проводиться відповідно до Закону України "Про вищу освіту".
Кандидат на посаду ректора Університету повинен бути громадянином України,
вільно володіти українською мовою, мати вчене звання професора, науковий ступінь
доктора або кандидата наук і стаж науково-педагогічної діяльності не менше ніж
десять років.
Граничний вік кандидата на посаду ректора Університету не може
перевищувати шестидесяти п'яти років.
Конкурс на заміщення посади ректора Університету оголошується
Міністерством освіти і науки України кожні сім років. Міністерство освіти і науки
України приймає пропозиції щодо претендентів на посаду ректора і вносить
кандидатури претендентів, які відповідають вимогам Статуту, до Конференції
трудового колективу Університету для таємного голосування.
Конференція трудового колективу обирає і рекомендує Міністерству освіти і
науки України кандидатури претендентів на посаду ректора, які набрали не менше
ніж 30 відсотків голосів від статутного складу Конференції трудового колективу
Університету під час таємного голосування. Кожен член Конференції трудового
колективу може голосувати лише за одну кандидатуру. Міністерство освіти і науки
України зобов'язано призначити одну з рекомендованих кандидатур строком до п'яти
років на умовах контракту.
У разі, якщо жоден із претендентів на посаду ректора Університету не набрав у
першому турі потрібної кількості голосів (30 відсотків від статутного складу
Конференції трудового колективу Університету ), проводиться другий тур виборів.
До голосування у другому турі допускається не більше двох кандидатів із числа тих,
хто набрав у першому турі найбільшу кількість голосів. Якщо у другому турі виборів
жоден із кандидатів на посаду керівника не набрав 30 відсотків голосів від статутного
складу Конференції трудового колективу, конкурс оголошується повторно.
Якщо в результаті повторного конкурсу жоден з кандидатів не набрав 30
відсотків голосів від статутного складу Конференції трудового колективу,
Міністерство освіти і науки України до проведення нових виборів призначає на
умовах контракту виконуючого обов'язки ректора Університету на строк не більше
ніж два роки.
Якщо Конференція трудового колективу Університету подала Міністерству
освіти і науки України на затвердження одну кандидатуру, яка набрала більше 30
відсотків голосів виборців, Міністерство освіти і науки України може не призначити
рекомендовану кандидатуру, у зв'язку з чим воно подає до Конференції трудового
колективу Університету мотивоване заперечення (в тому числі у разі порушення
визначеної цим Законом процедури проведення конкурсу).
Конференція трудового колективу Університету розглядає заперечення
Міністерства освіти і науки України і виносить своє рішення.
Якщо Конференція трудового колективу Університету при повторному
таємному голосуванні підтверджує двома третинами голосів від свого статутного
складу своє рішення щодо рекомендованої Міністерству освіти і науки України
кандидатури ректора Університету, Міністерство освіти і науки України зобов'язано
призначити цю кандидатуру на посаду ректора Університету.
В іншому випадку відбувається повторне висунення кандидатур на посаду
ректора Університету.
Ректор Університету може бути звільнений з посади Міністерством освіти і
науки України на підставах, визначених трудовим законодавством, а також за
порушення Статуту Університету та умов контракту.
Ректор Університету може бути звільнений з посади у зв'язку із прийняттям
рішення про його відкликання органом, який його обрав на посаду. Клопотання про
відкликання ректора може бути внесено до Конференції трудового колективу
Університету не менше як половиною статутного складу Вченої ради Університету.
Рішення про відкликання ректора Університету приймається двома третинами голосів
за присутності не менш як двох третин статутного складу Конференції трудового
колективу Університету.

5.7. Конференція трудового колективу професійно-спеціалізованого навчально-
наукового інституту обирає і рекомендує ректору Університету кандидатури на
посаду директора інституту з числа науково-педагогічних працівників інституту, які
мають вчене звання доцента або професора і науковий ступінь кандидата або доктора
наук, і які набрали при голосуванні не менше 30% голосів присутніх.
Граничний вік кандидата на посаду директора інституту не може перевищувати
шестидесяти п'яти років.
Ректор призначає на посаду директора професійно-спеціалізованого навчально-
наукового інституту строком на сім років одного з претендентів, рекомендованих
Конференцією трудового колективу цього інституту. Директор інституту виконує
свої повноваження за суміщенням з основною посадою професорсько-викладацького
складу на умовах визначених "Положенням про професійно-спеціалізований
навчально-науковий інститут".
На посаду директора профільно-об'єднуючого навчально-наукового або
науково-виробничого інституту ректор призначає претендента із числа
рекомендованих Вченою радою цього інституту, засідання якої по цьому питанню
проводить перший проректор, та підтриманих Вченою радою Університету.
Директор професійно-спеціалізованого навчально-наукового інституту має двох
заступників – з навчально-організаційної роботи і наукової роботи.
Директор профільно-об'єднуючого навчально-наукового або науково-
виробничого інституту теж має двох заступників, функції яких визначаються
положенням про цей інститут.
Заступники директора інституту призначаються ректором Університету за
пропозицією директора цього інституту, узгодженою з Вченою радою інституту.
Директор інституту може бути достроково звільнений з посади ректором
Університету згідно з трудовим законодавством, а також за порушення Статуту
Університету та умов контракту.
Директор інституту може бути достроково звільнений з посади ректором
Університету також на підставі подання органу громадського самоврядування
інституту. Пропозиція про звільнення директора інституту вноситься до Конференції
трудового колективу інституту не менш як половиною статутного складу Вченої ради
інституту. Пропозиція про звільнення директора інституту приймається не менше ніж
двома третинами голосів статутного складу Конференції трудового колективу
інституту.

5.8. Ректор Університету при створенні нового інституту, призначає на умовах
строкового договору виконуючого обов'язки директора цього інституту на термін до
одного року.
За цей час повинна бути реалізована процедура призначення директора на
умовах, визначених цим Статутом.

5.9. Конференція трудового колективу факультету обирає і рекомендує ректору
Університету кандидатуру на посаду декана факультету з числа науково-педагогічних
працівників факультету, які мають вчене звання доцента або професора і науковий
ступінь кандидата або доктора наук.
Граничний вік кандидата на посаду декана факультету не може перевищувати
шестидесяти років.
Ректор призначає декана факультету строком на сім років. Декан факультету
виконує свої повноваження на умовах суміщення з основною посадою професорсько-
викладацького складу.
Декан факультету має двох заступників – з навчально-методичної та виховної
роботи.
Заступники декана факультету призначаються ректором Університету за
пропозицією декана, узгодженою з Вченою радою факультету та директором
відповідного інституту.
Декан факультету може бути достроково звільнений з посади ректором
Університету згідно з трудовим законодавством, а також за порушення Статуту
Університету та умов контракту.
Декан факультету може бути звільнений з посади ректором Університету також
на підставі рішення Вченої ради Університету за поданням Вченої ради інституту, до
складу якого входить факультет, очолюваний цим деканом.
Декан факультету може бути достроково звільнений з посади ректором
Університету також на підставі подання Конференції трудового колективу
факультету. Пропозиція про звільнення декана факультету вноситься до Конференції
трудового колективу факультету не менш як половиною статутного складу Вченої
ради факультету. Пропозиція про звільнення декана факультету приймається не
менше ніж двома третинами голосів статутного складу Конференції трудового
колективу факультету.
Ректор Університету при створенні нового факультету призначає на умовах
строкового договору виконуючого обов'язки декана цього факультету на термін до
проведення виборів декана факультету, але не більше ніж на один рік.

5.10. Кількість проректорів Університету, які фінансуються з бюджету,
визначається Міністерством освіти і науки України. Ще один проректор може
утримуватись за рахунок коштів, отриманих Університетом за надання платних
послуг.
Для здійснення керівництва основними напрямами діяльності ректором
Університету призначаються проректори:
- перший проректор - проректор з наукової роботи, міжнародних зв'язків та
економічної політики;
- проректор з навчальної та науково-методичної роботи;
- проректор з виховної роботи та гуманітарної політики;
- проректор з адміністративно-господарської роботи.
Проректори (за виключеням проректора з адміністративно-господарської
роботи) призначаються з числа найбільш кваліфікованих науково-педагогічних
працівників, які мають вчене звання та наукову ступінь, очолюють відповідні комісії
Вченої ради Університету по основних напрямках діяльності Університету та
виконують свої обов'язки відповідно до посадових інструкцій.
Проректори Університету призначаються ректором із числа претендентів,
подавших заяви і отримавших підтримку Вченої ради Університету, прийнятих
відкритим голосуванням більшістю голосів від числа присутніх.

5.11. Для забезпечення гласності та інформованості про діяльність керівництва
та органів самоврядування Університету, висвітлення актуальних проблем життя
трудового колективу в Університету діє ліцензований засіб масової інформації -
часопис "Імпульс", утворений в установленому чинним законодавством порядку.

6. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
6.1. Учасниками навчально-виховного процесу Університету є:
- науково-педагогічні та наукові працівники;
- педагогічні працівники (завідувачі навчальними лабораторіями, методисти);
- особи, які навчаються в Університеті;
- працівники Університету, які пов'язані з проведенням навчально-виховного
процесу (категорійні спеціалісти, лаборанти, старші лаборанти та інші згідно
штатного розпису, затвердженого міністерством).

6.2. Науково-педагогічні працівники - особи, які за основним місцем роботи в
Університеті, професійно займаються педагогічною діяльністю у поєднанні з
науковою та науково-технічною діяльністю.
Наукова та науково-технічна діяльність науково-педагогічних працівників
Університету, регулюється Законом України "Про наукову і науково-технічну
діяльність".

6.3. Посади науково-педагогічних працівників на постійній основі можуть
обіймати особи з повною вищою освітою, які пройшли спеціальну педагогічну
підготовку по програмі магістра, в аспірантурі чи на факультеті підвищення
кваліфікації або на психолого-педагогічному семінарі, план роботи якого розраховано
не менше ніж на рік.

6.4. Основними посадами науково-педагогічних працівників Університету є:
асистент, викладач, старший викладач, доцент, професор, завідувач кафедри,
директор бібліотеки, декан факультету, директор інституту, проректор, ректор.

6.5. На посади науково-педагогічних працівників обираються за конкурсом, як
правило, особи, які мають наукові ступені або вчені звання, а також випускники
магістратури, аспірантури та докторантури.

6.6. Науково-педагогічні працівники призначаються на посаду наказом ректора
Університету терміном на один-два роки (строковий договір) та терміном до 5 років
(в разі обрання за конкурсом). За строковим договором приймаються згідно з чинним
законодавством науково-педагогічні працівники, які вийшли на наукову пенсію, та ті,
які прийшли на цю роботу до Університету вперше. Всі інші науково-педагогічні
працівники призначаються на посаду лише за умови проходження за конкурсом.
На посаду, яку займає науково-педагогічний працівник, обраний за конкурсом,
не пізніше ніж за три місяці до завершення його терміну роботи на цій посаді
оголошується конкурс в одному із засобів масової інформації. До участі у конкурсі
допускаються усі бажаючі, котрі мають право займати відповідні науково-педагогічні посади.
Порядок проведення конкурсу визначається законодавством.

6.7. Робочий час науково-педагогічного працівника Університету визначається
Кодексом законів про працю України.
Час виконання навчальних, методичних, наукових, організаційних та інших
трудових обов'язків у поточному навчальному році не повинен перевищувати річний
робочий час, що становить округлено 1550 годин.
Максимальне навчальне навантаження науково-педагогічних працівників не
може перевищувати встановлене Законом «Про вищу освіту» та нормативними
документами Міністерства освіти і науки України.
Норми навчального навантаження асистента, викладача, старшого викладача,
доцента, професора щороку встановлюються наказом ректора, виходячи із
установленого Міністерством освіти і науки України співвідношення викладачів до
студентів. Норма навчального навантаження науково-педагогічного працівника, який
має почесне звання "Заслужений" становить – 500 годин.

6.8. Види навчальних занять, що входять до навчального навантаження науково-
педагогічного працівника відповідно до його посади, встановлює Університет в
індивідуальному плані працівника.

6.9. Залучення науково-педагогічних працівників до роботи, не обумовленої
трудовим договором, може здійснюватися лише за його згодою або у випадках,
передбачених законом.

6.10. Відволікання науково-педагогічних працівників від виконання професійних
обов'язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законом.

6.11. Науково-педагогічні працівники Університету мають право на:
- захист професійної честі та гідності;
- вільний вибір методів та засобів навчання в межах затверджених навчальних
планів;
- проведення наукової роботи;
- індивідуальну педагогічну діяльність з дотриманням вимог чинного
законодавства;
- участь у громадському самоврядуванні;
- участь в об'єднаннях громадян;
- забезпечення житлом у встановленому порядку;
- отримання пільгових кредитів у банках для індивідуального й кооперативного
житлового будівництва;
- одержання службового житла в установленому порядку;
- одержання державних стипендій.
Науково-педагогічні працівники мають і інші права, передбачені законами.

6.12. Науково-педагогічні працівники, зобов'язані:
- постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність і наукову
кваліфікацію;
- забезпечувати високий науково-теоретичний і методичний рівень викладання
дисциплін у повному обсязі освітньої програми відповідної спеціальності;
- додержуватися норм педагогічної етики, моралі, поважати гідність осіб, які
навчаються в Університеті, прививати їм любов до України, виховувати їх в дусі
патріотизму й поваги до Конституції України;
- додержуватися законів, нормативних документів міністерства, Статуту та
Правил внутрішнього розпорядку Університету .

6.13. Науково-педагогічні працівники зобов'язані не рідше ніж один раз на п'ять
років підвищувати кваліфікацію у відповідних підрозділах Університету та інших
наукових і освітньо-наукових установах як в Україні, так і за її межами за нормами,
які щороку затверджуються Вченою радою Університету.
На час проходження підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників
Університет забезпечує їм збереження середньої заробітної плати.

6.14. Науково-педагогічні працівники проходять перепідготовку і підвищують
свою кваліфікацію у таких формах:
- навчання в докторантурі або в інститутах (факультетах) перепідготовки;
- переведення на посади наукових співробітників для завершення дисертацій;
- аспірантура;
- стажування у вищих закладах освіти, в науково-дослідних установах,
конструкторських бюро, промислових підприємствах тощо;
- творча відпустка для завершення роботи над дисертацією;
- участь в роботі наукових, методичних та психолого-педагогічних семінарах;
- написання наукових монографій, підручників та навчальних посібників.

6.15. Особами, які навчаються в Університеті, є студенти (слухачі), здобувачі,
аспіранти та докторанти.
Студент (слухач) Університету - особа, яка в установленому порядку зарахована
до Університету і навчається за денною (очною) або заочною (в тому числі і
дистанційно) формами навчання з метою здобуття певних освітнього та освітньо-
кваліфікаційного рівнів.
Здобувач Університету - особа, яка прикріплена до аспірантури або
докторантури Університету і готує дисертацію на здобуття наукового ступеня
кандидата наук без навчання в аспірантурі, або особа, яка має науковий ступінь
кандидата наук і готує дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора наук без
перебування в докторантурі.
Аспірант Університету - особа, яка має повну вищу освіту і освітньо-
кваліфікаційний рівень магістра або спеціаліста, навчається в аспірантурі
Університету для підготовки дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата
наук.
Докторант Університету - особа, яка має науковий ступінь кандидата наук і
зарахована до докторантури для підготовки дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора наук.

6.16. Особи, які навчаються в Університеті, мають право на:
- вибір форми навчання;
- вибір спеціальності та спеціалізації в межах бакалаврського напрямку;
- безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту;
- трудову діяльність у позанавчальний час;
- додаткову оплачувану відпустку за основним місцем роботи у зв'язку з
навчанням, скорочений робочий час та інші пільги, передбачені законодавством для
осіб, які поєднують роботу з навчанням;
- користування навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною,
побутовою, оздоровчою базою Університету;
- участь у науково-дослідних, дослідно-конструкторських роботах,
конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах, представлення своїх робіт для
публікацій;
- участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчально-виховного
процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля,
побуту, оздоровлення;
- надання пропозицій щодо умов і розмірів плати за навчання;
- участь в об'єднаннях громадян;
- обрання навчальних дисциплін за спеціальністю та спеціалізацією в межах,
передбачених освітньо-професійною програмою підготовки та робочим навчальним
планом;
- участь у формуванні індивідуального навчального плану;
- моральне і (або) матеріальне заохочення за успіхи у навчанні та активну участь
у науково-дослідній роботі;
- безкоштовне користування бібліотекою, інформаційними фондами, послугами
навчальних, наукових, медичних та інших підрозділів Університету;
- канікулярну відпустку тривалістю не менше ніж вісім календарних тижнів в
рік;
- користування послугами закладів охорони здоров'я, засобами лікування,
профілактики захворювань та зміцнення здоров'я;
- захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства,
від дій педагогічних, інших працівників, які порушують права або принижують їх
честь і гідність;
- обрання та бути обраними до вищого колегіального органу студентського
самоврядування;
- відвідування занять на інших факультетах Університету за умови виконання
графіка навчального процесу, складеного відповідно до Індивідуального навчального
плану, та високих показників навчання за основною спеціальністю;
- отримання матеріальної допомоги згідно з чинним законодавством;
- створювання фондів для студентських потреб;
- участь у роботі політичних партій за межами Університету;
- користуватися пільгами, встановленими чинним законодавством під час
навчання без відриву від виробництва;
- постановку питання перед керівними органами про заміну викладачів, що не
забезпечують якісного проведення навчальних занять;
- сприяння після закінчення Університету в отриманні роботи за фахом.

6.17. Студенти Університету, які навчаються за денною (очною) формою
навчання, мають право на пільговий проїзд у транспорті, а також на забезпечення
гуртожитком в межах можливостей університету у порядках, встановлених
Кабінетом Міністрів України.
Студенти, які відповідають вимогам, визначеним Положенням про надання
стипендій, мають право на отримання стипендії в розмірі, визначеному цим
Положенням.
Студенти, які навчаються на умовах надання платних послуг, мають право:
- на отримання стипендій, призначених юридичними та фізичними особами, які
направили їх на навчання, якщо це обумовлено в угоді, а також інших стипендій
відповідно до законодавства;
- на переведення на вакантні бюджетні місця, починаючи з другого курсу, на
умовах, визначених рішенням Вченої ради Університету та двосторонніми угодами.
Студенти, які навчаються на умовах держзамовлення і досягли особливих
успіхів в навчанні, мають право бути висунутими на отримання іменних стипендій,
стипендій Кабінету Міністрів, Верховної ради та Президента України, а також
стипендій, встановлених різними фондами.

6.18. Особи, які навчаються в Університеті, зобов'язані:
- додержуватися законів, Статуту та Правил внутрішнього розпорядку
Університету;
- виконувати графік навчального процесу та вимоги навчального плану;
- систематично і глибоко оволодівати теоретичними знаннями, практичними
навичками та сучасними методами досліджень з обраної спеціальності та з дисциплін
гуманітарно-суспільного циклу;
- брати активну участь в житті групи, факультету, інституту, Університету;
- неухильно дотримуватися правових, моральних, етичних норм;
- підвищувати загальний рівень культури, прагнути духовного і фізичного
самовдосконалення, дотримуватися норм і правил культури мовлення.

6.19. Випускник, який навчався за державним замовленням і якому присвоєно
кваліфікацію фахівця з вищою освітою певного освітньо-кваліфікаційного рівня,
працевлаштовується на підставі направлення на роботу відповідно до угоди,
укладеної між замовником, керівником Університету та випускником.
Якщо випускник навчався за кошти третьої особи, його працевлаштування
здійснюється відповідно до укладеної між ними угоди.

6.20. Науково-педагогічним та іншим категоріям працівників Університету
надаються державні гарантії відповідно до законодавства.

6.21. В межах кошторису, затвердженого Міністерством освіти і науки,
Університет може визначати форму і систему доплат, надбавок, премій та інші умови
матеріального стимулювання педагогічним, науково-педагогічним та іншим
категоріям своїх співробітників.

7. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

7.1. Навчально-виховний процес забезпечує можливість:
- здобуття особою знань, умінь і навичок у гуманітарній, соціальній, науково-
природничій і технічній сферах;
- інтелектуального, морального, духовного, естетичного і фізичного розвитку
особи, що сприяє формуванню знаючої, вмілої та вихованої особистості.

7.2. Навчання в Університеті може здійснюватися за такими формами: денна
(очна); вечірня (в Інституті довузівської підготовки); заочна (в тому числі і
дистанційна); екстернатна (при зарахуванні на старші курси випускників вищих
навчальних закладів (I-II) рівнів акредитації).
Форми навчання можуть бути поєднані. Терміни навчання за відповідними
формами визначаються можливостями виконання освітньо-професійних програм
підготовки фахівців певного освітньо-кваліфікаційного рівня.
Нормативний термін навчання за освітньо-професійною програмою підготовки
бакалавра для осіб, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста
і протягом останнього року навчання склали академічну різницю за відповідною до
напряму підготовки бакалавра спеціальністю, навчаючись заочно чи екстерном, може
зменшуватися до двох років.
Нормативний термін навчання за освітньо-професійною програмою підготовки
магістра для осіб, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за
відповідною спеціальністю, не може перевищувати одного року.
Екстернатна форма навчання - особлива форма навчання, що передбачає
самостійне вивчення навчальних дисциплін, складання у вищому навчальному
закладі заліків, екзаменів та проходження інших форм підсумкового контролю,
передбачених навчальним планом.

7.3. Навчальний процес в Університеті здійснюється у таких формах: навчальні
заняття; самостійна робота; практична підготовка; контрольні заходи.
Основними видами навчальних занять в Університеті є: лекція; лабораторне,
практичне, семінарське, індивідуальне заняття; консультація, контрольна робота,
розрахунково-графічні та розрахункові роботи, колоквіуми, курсове проектування
(курсова робота), дипломне проектування, робота над магістерською дисертацією.

7.4. Прийом на навчання до Університету для підготовки фахівців усіх освітньо-
кваліфікаційних рівнів проводиться відповідно до Правил прийому, які
розробляються Університетом та затверджуються ректором на підставі Умов,
встановлених Міністерством освіти і науки, і передбачають також прийом осіб поза
конкурсом та за цільовими направленнями.
Прийом осіб на навчання до Університету здійснюється на конкурсній основі
відповідно до їх здібностей, підтверджених при співбесіді чи на екзамені.
Умови конкурсу мають забезпечувати дотримання рівних прав громадян у галузі освіти.

7.5. Особи, які навчаються в Університеті, можуть бути відраховані з Університету:
- за власним бажанням;
- за невиконання навчального плану;
- за порушення правил внутрішнього розпорядку;
- за порушення умов контракту;
- в інших випадках, передбачених законами.

7.6. Особи, які навчаються в Університеті, можуть переривати навчання у зв'язку
із поважними обставинами, які унеможливлюють виконання навчального плану (за
станом здоров'я, призовом на строкову військову службу у разі втрати права на
відстрочку від неї, навчанням чи стажуванням в освітніх і наукових установах
іноземних держав тощо). Особам, які перервали навчання з поважних причин,
надається академічна відпустка.
Особи, які навчаються в Університеті за держзамовленням, можуть переривати
навчання як правило один раз. Другий раз переривати навчання ці особи можуть
лише у виняткових випадках за станом здоров'я на підставі медичного висновку,
виданого відповідно до законодавства.

7.7. Поновлення на навчання осіб, які відраховані з вищого навчального закладу,
на місця держзамовлення здійснюється один раз в рік під час літніх канікул.
Поновлення на навчання на умовах надання платних послуг здійснюється протягом
року в межах ліцензованого обсягу.

7.8. Особи, які навчаються в Університеті на місцях держзамовлення, мають
право на переведення:
- з Університету до іншого вищого навчального закладу;
- з одного напряму підготовки на інший напрям підготовки в межах однієї галузі
знань (при наявності вакантних місць і високих показниках навчання);
- з однієї спеціальності на іншу спеціальність в межах одного напряму
підготовки (при наявності вакантних місць і високих показниках навчання);
- з однієї форми навчання на іншу.
Порядок переведення осіб, які навчаються в Університеті, визначається
Міністерством освіти і науки України.
Для обдарованих студентів, які творчо й успішно оволодівають спеціальністю та
навчаються за індивідуальним планом, за їх згодою навчальний процес організується
за напрямками: дослідник, конструктор, менеджер.
При умові навчання за денною формою цій категорії надається право,
починаючи з третього курсу, паралельно освоювати по заочній формі другу
спеціальність з зарахуванням оцінок, отриманих по дисциплінам основної
спеціальності, програми яких є подібними.
Питання переведення в інші навчальні заклади ,зі спеціальності на спеціальність
та з однієї форми навчання на іншу, для студентів, які підписали з адміністрацією
Університету п'ятирічний контракт, вирішується в кожному випадку індивідуально з
врахуванням мотивів та причин його постановки.

7.9. З метою систематизації знань, отриманих з різних дисциплін протягом всіх
років навчання, та оцінки якості фахової підготовки кожен студент складає
державний екзамен із спеціальності, який має творчий характер і за результатами
якого випускаюча кафедра приймає рішення про допущення студента до дипломного
проектування.

7.10. В Університеті проводиться науково-методична робота, яка направлена на
поліпшення педагогічної майстерності професорсько-викладацького та наукового
складу, розробку наукової організації навчального процесу з використанням сучасних
технічних засобів, що є основою підвищення якості підготовки фахівців.
В Університеті мовою навчання на денній формі є українська мова, на заочній
формі допускається використання також російської і англійської мов.

7.11. Навчальний процес на всіх курсах в Університеті організований за трьох
триместровою схемою, причому один триместр є робочим. На робочому триместрі
здійснюється навчальна й виробнича практика згідно з нормативними документами,
та Університетськими навчальними планами, затвердженими наказом Мінвузу
України за №86 від 04.04.91 р., котрі передбачають паралельне з навчальним
процесом опанування студентами першого та другого курсів робочих професій за
ліцензованими напрямками, які відповідають майбутнім інженерним спеціальностям,
а на другому та третьому курсах - роботу за цими професіями на підприємствах
протягом трьох місяців. На четвертому курсі, який є випускним для бакалаврів,
студенти в робочому триместрі мають по чотири тижні конструкторсько-
технологічної і науково-дослідної практики, а на п'ятому, який є випускним для
спеціалістів - переддипломну практику і дипломне проектування. Для студентів, що
навчаються в магістратурі, цей час відведено на написання магістерської
кваліфікаційної роботи і підготовки до складання магістерських державних екзаменів
зі спеціальності, філософії та іноземної мови.

7.12. Для всіх видів аудиторних занять за денною та заочною формами навчання
визначено тривалість академічної години - 45 хвилин. Перерва між аудиторними
заняттями 10-20 хвилин.
Університет забезпечує студентів засобами навчання, навчальною та іншою
літературою, технічними засобами, обчислювальною технікою та іншим.
Відривати студентів від занять для виконання робіт, які не пов'язані з
навчальним процесом, заборонено, за винятком участі на добровільних засадах при
необхідності в сільгоспроботах, а також на будівельних майданчиках Університету.

7.13. Виховні заходи в Університеті під керівництвом проректора з виховної
роботи та гуманітарної політики здійснюються шляхом спільної навчальної, наукової,
творчої, виробничої та громадської діяльності студентів та викладачів. Рада з
виховної роботи, громадські організації, органи студентського самоврядування
організовують роботу гуртків, клубів за інтересами, студій, колективів і самодіяльних
об'єднань студентів та працівників Університету.
Рада з виховної роботи забезпечує сумісну діяльність деканатів, громадських
організацій, клубу Університету, органів студентського самоврядування по
напрямкам організаційно-виховної діяльності, визначених загальноуніверситетським
планом виховної роботи, зміст якого щорічно затверджується Радою з виховної
роботи Університету.
Науково-методична рада з проблем гуманізації та гуманітаризації технічної
освіти координує та надає допомогу підрозділам Університету по реалізації плану
виховної роботи та гуманітарної політики в Університеті.

7.14. Знання, уміння та навички студентів визначаються оцінками: "відмінно", "добре", "задовільно", "незадовільно".
7.15. Оцінка виставляється на екзамені або за результатами поточного контролю
навчальної діяльності студентів на основі модульно-рейтингової системи. Студенти,
що не згодні з оцінкою, яку виставлено за результатами семестрового контролю,
мають право складати екзамен. Щодо дисциплін і видів навчальної діяльності
студента, для яких формою підсумкового контролю є залік, виставляється оцінка
якості «зараховано», «незараховано» за результатами семестрового контролю
навчальної роботи студента або підсумкової співбесіди. Заліки в Університеті є
переважно диференційованими.
Переведення студентів здійснює ректор за поданням директорів інститутів.
Студенти, що не атестовані з дисциплін навчального плану поточного
навчального року за станом на 31 серпня, не переводяться на наступний курс: їх
відраховують з Університету або, якщо є наявні поважні причини, їм подовжують
термін навчання на даному курсі, за індивідуальним графіком або за їх бажанням
залишають на повторне навчання на умовах надання платних послуг (за контрактом).

7.16. Студенту, який засвоїв програму бакалаврату, склав державні іспити з
іноземної мови, а також з загальноінженерної та фундаментальної підготовки,
рішенням Державної екзаменаційної комісії присвоюється освітньо-кваліфікаційний
рівень бакалавра з відповідного напрямку підготовки. Тим, які на цьому завершують
навчання, за їх заявою видається диплом бакалавра.
Студентові, який захистив дипломний проект (роботу), склав державні екзамени
відповідно до вимог освітньо-професійної програми підготовки, рішенням Державної
екзаменаційної комісії присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста з
відповідного напрямку підготовки і видається диплом спеціаліста.
Випускники освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра можуть бути зараховані
на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра з таких спрямувань:
"Наукова діяльність в галузі технічних наук", "Педагогічна діяльність в галузі
технічних дисциплін в середніх професійних (ПТУ, технікум) та базових вищих
(коледж) закладах освіти" та "Менеджерська діяльність в галузях народного
господарства, визначених переліком спеціальностей, які акредитовані університету за
четвертим рівнем" на місця держзамовлення.
Студент Університету, який отримав підсумкові оцінки "відмінно" не менше як з
75 відсотків усіх навчальних дисциплін та індивідуальних завдань, передбачених
навчальним планом, а з інших навчальних дисциплін та індивідуальних завдань –
оцінки "добре", склав державні екзамени з оцінкою "відмінно", захистив дипломний
проект (роботу) з оцінкою "відмінно", а також виявив себе в науковій (творчій)
роботі, що підтверджується рекомендацією кафедри, видається документ про освіту
(кваліфікацію) з відзнакою.
Прийом магістрів до аспірантури здійснюється згідно із загальним підсумковим
рейтингом. В якості критерію для оцінки підсумкового рейтингу випускників, які
здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень магістра, котрі на всіх етапах атестації
мають оцінки "відмінно", використовується також кількість та значимість наукових
публікацій.
Магістрам в якості вступних екзаменів в аспірантуру із спеціальності, філософії
та іноземної мови зараховуються відповідні магістерські державні екзамени; а в якості
реферату із спеціальності є дипломна робота.

7.17. Університет визначає спеціалізації за спеціальностями, за якими
здійснюється підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста та
магістра. Назви спеціалізацій за спеціальностями відображають відмінності у засобах,
умовах та продуктах діяльності в межах спеціальності.

7.18. Варіативні частини освітньо-кваліфікаційних характеристик випускників
Університету, освітньо-професійних програм підготовки та засобів діагностики якості
вищої освіти забезпечують підготовку фахівців за спеціалізаціями в рамках
спеціальностей з урахуванням особливостей суспільного поділу праці в Україні та
мобільності системи освіти щодо задоволення вимог ринку праці.
Зміст варіативних частин освітньо-кваліфікаційних характеристик випускників
Університету, освітньо-професійних програм підготовки, засобів діагностики якості
вищої освіти, навчальних планів, програм навчальних дисциплін визначається
Університетом у межах структури та форми, встановлених Міністерством освіти і науки України.

7.19. Навчальні плани визначають графік навчального процесу, перелік,
послідовність та час вивчення навчальних дисциплін, форми навчальних занять та
терміни їх проведення, а також форми проведення підсумкового контролю.

7.20. Програми навчальних дисциплін визначають їх інформаційний обсяг,
рівень сформованості вмінь та знань, перелік рекомендованих підручників, інших
методичних та дидактичних матеріалів, критерії успішності навчання та засоби
діагностики успішності навчання.

7.21. Навчальні плани та програми навчальних дисциплін розробляються
Університетом відповідно до освітньо-професійних програм підготовки і
затверджуються ректором Університету після їх схвалення Вченою радою
Університету.


8. НАУКОВА І НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

8.1. Наукова і науково-технічна діяльність в Університеті є невід'ємною
складовою освітньої діяльності і здійснюється з метою інтеграції наукової, навчальної і виробничої діяльності.

8.2. Наукова і науково-технічна діяльність Університету забезпечується через:
- органічну єдність змісту освіти і програм наукової діяльності;
- спрямування фундаментальних, прикладних досліджень і розробок на
створення і впровадження нових конкурентноспроможних технічних засобів і систем,
технологій та матеріалів;
- створення стандартів вищої освіти, підручників та навчальних посібників з
урахуванням досягнень науки і техніки;
- розвиток різних форм наукової співпраці (в тому числі міжнародної) з
установами і організаціями, що не входять до системи вищої освіти, для розв'язання
складних наукових проблем, впровадження результатів наукових досліджень і
розробок;
- безпосередню участь учасників навчально-виховного процесу в науково-
дослідних і дослідно-конструкторських роботах, що проводяться в Університеті;
- планування проведення і виконання науково-педагогічними працівниками
наукових досліджень у межах основного робочого часу;
- залучення до навчально-виховного процесу провідних учених і науковців,
інших вищих навчальних закладів та інших наукових установ і організацій;
- організацію наукових, науково-практичних, науково-методичних семінарів,
конференцій, олімпіад, конкурсів, науково-дослідних, курсових, дипломних та інших
робіт учасників навчально-виховного процесу.

8.3. Наукова і науково-технічна діяльність в Університеті проводиться і
фінансується відповідно до законів України "Про вищу освіту", "Про освіту" та "Про
наукову і науково-технічну діяльність" з:
- коштів державного бюджету, що виділяються на проведення фундаментальних
та науково-пошукових досліджень, а також виконання робіт у межах пріоритетних
напрямів розвитку науки і техніки;
- коштів, що надійшли до Університету за виконання науково-дослідних і
конструкторських робіт за договорами, в тому числі і за контрактами з іноземними
підприємствами, установами, фірмами;
- власних коштів Університету, які складають спеціальний фонд, кредитів та
інших джерел визначених чинним законодавством.

8.4. Міністерство освіти і науки України:
- розробляє згідно із законодавством пропозиції щодо обсягів бюджетного
фінансування наукової та науково-технічної діяльності Університету;
- здійснює управління у галузі наукової і науково-технічної діяльності, зокрема,
через державне замовлення, а також організує і забезпечує проведення експертизи
якості наукової роботи як невід'ємної складової освітнього процесу в Університеті.

8.5. Наукові дослідження, що проводяться за рахунок коштів державного
бюджету, фінансуються Міністерством освіти і науки, незалежно від фінансування
освітньої діяльності. В першочерговому порядку фінансуються фундаментальні та
пошукові дослідження, а також науково-дослідні роботи, що виконуються в рамках
пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки.
До виконання наукових і науково-технічних робіт в Університеті залучаються
наукові, науково-педагогічні працівники Університету, працівники інших вищих
навчальних закладів, особи, які навчаються в Університеті, а також фахівці інших організацій.

8.6. Наукова і науково-технічна діяльність в Університету може також
здійснюватися на підставі договору з іншими організаціями, підприємствами, фірмами.

8.7. Університет проводить наукову діяльність і внесений до Державного реєстру
наукових установ. Університет проходить державну атестацію відповідно до статті 11
Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність".

8.8. Правовий статус науковця, як науково-технічного працівника визначається
законодавством України.
Професорсько-викладацький склад і студенти Університету проводять наукові
дослідження та творчу роботу за тематичними і індивідуальними планами,
затвердженими в установленому порядку.
Результати завершених і прийнятих замовником робіт є науково-технічною
продукцією Університету; Університет бере участь у впровадженні їх в народне
господарство.
Наукові дослідження в Університеті проводять: науково-дослідна частина
(НДЧ), що об'єднує кафедри, науково-дослідні лабораторії, дослідницькі інженерні та
наукові центри, тимчасові творчі колективи, орендні та інші об'єднання, науково-
дослідні інститути.
При НДЧ створюються науково-допоміжні і науково-виробничі підрозділи, в
тому числі спеціальні конструкторсько-технологічні бюро, та наукові студентські
товариства, громадські об'єднання факультетів (співробітників, аспірантів та
студентів), які займаються науковою діяльністю в індивідуальному порядку.

8.9. Підготовка докторантів, аспірантів та осіб, що бажають здобути науковий
ступінь в Університеті, проводиться за спеціальностями:
- 01.05.02 - Математичне моделювання та обчислювальні методи
- 05.02.03 - Система приводів
- 05.03.05 - Процеси та машини обробки тиском
- 05.09.03 – Електротехнічні комплекси та системи
- 05.09.05 - Теоретична електротехніка
- 05.11.08 - Радіовимірювальні прилади
- 05.11.13 - Прилади і методи контролю та визначення складу речовин
- 05.11.16 - Інформаційно-вимірювальні системи
- 05.12.01 - Теоретична радіотехніка
- 05.12.20 – Оптоелектронні системи
- 05.13.05 - Елементи та пристрої обчислювальної техніки та систем керування
- 05.13.06 - Автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні
технології
- 05.13.13 - Обчислювальні машини, системи та мережі
- 05.14.02 - Електричні станції, мережі і системи
- 05.14.06- Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика
- 05.22.20 - Експлуатація та ремонт засобів транспорту
- 05.23.05 – Будівельні матеріали та вироби
- 05.23.08 - Технологія промислового та цивільного будівництва
- 08.03.02 - Економіко-математичне моделювання
- 09.0.09 – Філософія науки
- 09.00.04 - Філософська антропологія, філософія культури
- 13.00.01 – Загальна педагогіка та історія педагогіки .
Відкриття докторантури та аспірантури з нових спеціальностей проводиться за визначеним порядком.

8.10. Університет здійснює:
- поточне та перспективне планування наукової і науково-технічної діяльності за
погодженням з Міністерством освіти і науки України;
- реєстрацію науково-дослідних робіт, експертну оцінку результатів роботи та
подання інформаційних і статистичних даних до Міністерства освіти і науки.

8.11. Керівництво організацією наукової діяльності та підготовкою науково-
педагогічних кадрів в Університеті покладається на першого проректора – проректора
з наукової роботи, міжнародних зв'язків та економічної політики.
Безпосередньо організація науково-дослідної роботи в Університеті
здійснюється науково-дослідною частиною, начальник якої має статус заступника
першого проректора з науково-дослідної роботи.
Безпосередньо організація роботи по підготовці наукових кадрів покладена на
Інститут магістратури, аспірантури та докторантури, в структуру якого входять і
відділ аспірантури і спеціалізовані Вчені ради по захисту кандидатських та
докторських дисертацій, які створені Вищою Атестаційною Комісією України при
Університеті.

9. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
9.1. Університет має право здійснювати міжнародне співробітництво, укладати
договори про співробітництво, встановлювати прямі зв'язки з вищими навчальними
закладами іноземних держав, міжнародними організаціями, фондами тощо відповідно до законодавства.

9.2. Головними напрямами міжнародного співробітництва Університету є:
- участь у програмах двостороннього та багатостороннього міждержавного
обміну студентами, аспірантами, науково-педагогічними та науковими працівниками;
- проведення спільних наукових досліджень;
- організація міжнародних конференцій, симпозіумів, конгресів та інших заходів;
- участь у міжнародних освітніх та наукових програмах;
- участь у міжнародних освітніх, наукових та винахідницьких організаціях в
якості колективного члена;
- спільна видавнича діяльність;
- надання послуг, пов'язаних із здобуттям вищої та післядипломної освіти,
іноземним громадянам в Україні;
- відрядження за кордон науково-педагогічних кадрів для викладацької та
наукової роботи відповідно до міжнародних договорів України, а також прямих
договорів вищих навчальних закладів з іноземними партнерами.

9.3. Зовнішньоекономічна діяльність Університету здійснюється відповідно до
законодавства шляхом укладення договорів з іноземними юридичними та фізичними
особами.

9.4. Основними видами зовнішньоекономічної діяльності Університету є:
- довузівська підготовка іноземних громадян;
- організація фахової підготовки і стажування студентів;
- післядипломна підготовка та підвищення кваліфікації;
- проводження освітньої діяльності, пов'язаної з навчанням іноземних студентів,
а також підготовка наукових кадрів для іноземних держав;
- проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт за
замовленням іноземних юридичних та фізичних осіб;
- створення спільних з іноземними партнерами підприємств, центрів,
лабораторій, технопарків тощо;
- здійснення інших видів зовнішньоекономічної діяльності , передбачених чинним законодавством.

9.5. Валютні та матеріальні надходження від зовнішньоекономічної діяльності
Університету використовуються для забезпечення виконання статутних завдань,
згідно з кошторисом та законодавством.

9.6. Підготовка фахівців для зарубіжних країн в Університеті здійснюється за
міжнародними угодами України, а також за угодами міністерств, відомств, вищих
навчальних закладів, укладеними з органами влади, організаціями, фірмами, вищими
закладами освіти інших країн, іноземними громадянами та міжнародними
організаціями.
Порядок навчання іноземних студентів встановлюється положенням, яке
затверджує Кабінет Міністрів України.
Безпосередня організація міжнародної діяльності Університету покладена на
Інститут міжнародних зв'язків, який підпорядковано першому проректору.

10. МАЙНО ТА КОШТИ УНІВЕРСИТЕТУ

10.1. За Університетом з метою забезпечення діяльності, передбаченої цим
Статутом, закріпляються на правах оперативного управління будівлі, споруди чи,
майнові комплекси, а також інше необхідне майно.

10.2. Відповідним рішенням Вінницької міської ради, Новоселицької сільської
ради Немирівського району Вінницької обласної ради Вінницькому національному
технічному Університету передано в безкоштовне використання земельна ділянка
площею 24,5 га в межах міста Вінниці, на якій зведені будівлі Університету та
спортивні площадки, і земельна ділянка площею 9,9 га на землях Новоселицької
сільської ради, на якій облаштовано спортивно-оздоровчий табір Університету, який є
структурним підрозділом кафедри фізичного виховання і використовується для літніх
тренувань збірних спортивних команд Університету та відпочинку працівників і студентів Університету.

10.3. Майно, що знаходиться у державній власності та передане в оперативне
управління, не підлягає вилученню або передачі будь-яким підприємствам,
установам, організаціям, крім випадків, передбачених законодавством.

10.4. Майно Університету, що забезпечує його статутну діяльність, не може бути предметом застави.

10.5. Кошти від використання всього закріпленого за Університетом майна

належать Університету також на правах оперативного управління.
10.6. Університет самостійно розпоряджається коштами та іншими
надходженнями, одержаними від надання дозволених законодавством платних
послуг. Таке розпорядження включає в себе право відкривати поточні та депозитні
рахунки в банках, збереження коштів на депозитних рахунках банків, право
придбання майна та його використання на підставі договорів тощо.

10.7. Повноваження Університету як власника щодо розпорядження державним
майном у системі вищої освіти реалізуються відповідно до законів.

10.8. Університет в межах, визначених законами, має право:
- отримувати кошти і матеріальні цінності (будинки, споруди, обладнання,
транспортні засоби тощо) від органів державної влади, підприємств, установ,
організацій (в тому числі благодійних) та фізичних осіб;
- проводити фінансово-господарську діяльність в Україні та за її межами;
- створювати власні або використовувати за договором інші матеріально-
технічні бази для проведення навчально-виробничої практики осіб, які навчаються в
Університеті, а також для власної господарської діяльності;
- розвивати власну соціально-побутову базу, мережу спортивно-оздоровчих,
лікувально-профілактичних та культурних закладів;
- здійснювати капітальне будівництво, реконструкцію, капітальний і поточний
ремонти основних фондів на умовах підряду або господарським способом;
- спрямовувати кошти на будівництво або благоустрій соціально-побутових
об'єктів, а також на соціальну підтримку, науково-педагогічних та інших категорій
працівників Університету та осіб, що навчаються в ньому;
- відкривати рахунки у національній та іноземній валюті у банках відповідно до
законодавства про банківську діяльність;
- користуватися банківськими кредитами.

10.9. Фінансування Вінницького національного технічного університету
проводиться за окремими нормативами, що встановлює Кабінет Міністрів України.
Розміри бюджетних призначень на підготовку фахівців з вищою освітою за
напрямами і спеціальностями відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів та
науково-педагогічних і наукових кадрів вищої кваліфікації визначаються в законі про
Державний бюджет України.
Міністерство освіти і науки України встановлює нормативи матеріально-
технічного, фінансового та іншого забезпечення Університету (штатна чисельність
співробітників, співвідношення кількості студентів і викладачів, навчальне
навантаження викладачів, розміри земельних ділянок, фінансування наукових
досліджень, утримання навчальних аудиторій і лабораторій, бібліотек та фондів
наукової і навчальної літератури, фінансування капітального будівництва, ремонту і
утримання будівель і спортивно-оздоровчих споруд, придбання технічних засобів
навчання та методичного забезпечення навчального процесу тощо), диференційовано
залежно від статусу і рівня акредитації Університету з напрямів і спеціальностей, за
якими здійснюється підготовка фахівців, та наукових напрямів підготовки наукових і
науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації.
Фінансування за рахунок видатків державного бюджету України підготовки
фахівців з вищою освітою за напрямами і спеціальностями відповідних освітньо-
кваліфікаційних рівнів в Університеті здійснюється в обсягах, визначених у відповідності з діючими нормативами.

10.10. Для фінансування Університету можуть залучатися додаткові джерела
фінансування, не заборонені законодавством.
Додатковими джерелами фінансування є:
- кошти, одержані за навчання, підготовку, підвищення кваліфікації та
перепідготовку кадрів, надання додаткових освітніх послуг відповідно до укладених
договорів;
- кошти, одержані за науково-дослідні роботи (послуги) та інші роботи, виконані
закладом освіти на замовлення підприємств, установ, організацій та громадян,
включаючи послуги зв'язку, електронної пошти та Університетської друкарні по
виданню друкованої продукції;
- кошти від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень,
підприємств, цехів і господарств, а також отриманої з орендованих земель; від
надання в оренду приміщень, споруд, транспорту, обладнання; від надання
можливості власникам зберігати автомобільний транспорт на господарському дворі
Університету;
- дотації місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування;
- кредити і позички банків, дивіденди від цінних паперів та доходи від
розміщення на депозитних вкладах тимчасово вільних коштів, отриманих
Університетом за надання платних освітніх послуг населенню;
- валютні надходження;
- добровільні грошові внески, матеріальні цінності, одержані від підприємств,
установ, організацій, окремих громадян та інші кошти.
Залучені кошти спрямовуються на здійснення статутної діяльності Університету у порядку і на умовах, визначених законодавством.

10.11. В Університеті створюються:
- загальний фонд на підготовку фахівців в межах державного замовлення та
проведення науково-дослідних робіт;
- спеціальний фонд, який формується за рахунок:
- коштів, одержаних за підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації
фахівців, надання додаткових освітніх послуг згідно з укладеними договорами з
юридичними і фізичними особами;
- коштів від здачі в оренду приміщень, обладнання;
- безоплатних та благодійних внесків юридичних і фізичних осіб, у тому числі з інших держав.

10.12. Вінницький національний технічний університет має право в межах
фонду заробітної плати за рахунок коштів, виділених з Державного бюджету України,
та власних коштів установлювати підвищені посадові оклади, стипендії та інші
заохочувальні виплати відповідно до законодавства України.

10.13. Розмір плати за весь строк навчання або за надання додаткових освітніх
послуг встановлюється у грошовій одиниці України - гривні, з урахуванням офіційно
визначеного рівня інфляції за попередній календарний рік.
Розмір плати за весь строк навчання або за надання додаткових освітніх послуг
встановлюється у договорі, що укладається між Університетом та особою, яка
навчатиметься, або юридичною особою, що оплачуватиме навчання або надання
додаткових освітніх послуг, і не може змінюватися протягом усього строку навчання.
В основу договору покладено умови Типового договору, затвердженого
Міністерством освіти і науки.
Особи, які успішно навчаються в Університеті за денною (очною) формою
навчання, за кошти державного бюджету, забезпечуються стипендіями. Порядок
призначення і виплати стипендій встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Науково-педагогічним працівникам Університету встановлюються доплати за
науковий ступінь кандидата наук або доктора наук у розмірах відповідно 15 та 20
відсотків посадового окладу, якщо наявність наукового ступеня не передбачена
кваліфікаційними вимогами за посадою, яку обіймає працівник.

10.14. Оплата праці у вищому навчальному закладі здійснюється згідно з
Кодексом законів про працю України, Законом України "Про освіту", за схемами
посадових окладів і тарифними ставками, що встановлюються Кабінетом Міністрів України, та договорами.

10.15. Форми і системи оплати праці, умови і показники преміювання
працівників Університету, порядок встановлення надбавок за високі досягнення у
праці або на період виконання особливо важливих робіт, а також порядок
встановлення і скасування підвищених посадових окладів, стипендій, доплат для
працівників з суміщення посад, розширення зон обслуговування, виконання
обов'язків тимчасово відсутніх працівників, визначається окремим Положенням, яке затверджує ректор Університету.

10.16. Кошти, матеріальні цінності та нематеріальні активи, що надходять
безкоштовно у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних
пожертвувань юридичних і фізичних осіб, у тому числі нерезидента, Університету
для здійснення освітньої, наукової, виховної, оздоровчої, спортивної, культурної
діяльності не вважаються прибутком і не оподатковуються.

10.17. Університет може надавати фізичним та юридичним особам платні
послуги у галузі вищої освіти та пов'язаних з нею інших галузях діяльності лише за
умови забезпечення проводження освітньої діяльності в обсягах, визначених державним замовленням.
Перелік видів платних послуг у галузі вищої освіти та пов'язаних з нею інших
галузях діяльності, що можуть надаватися Університетом, як вищим навчальним
закладом державної форми власності, визначається Постановою Кабінета Міністрів України.
Університет не має права надавати платні послуги у галузі вищої освіти та
пов'язаних з нею інших галузях діяльності на заміну або в межах освітньої діяльності
за держзамовленням, що фінансується за рахунок коштів державного бюджету.

10.18. Згідно з чинним законодавством за рахунок коштів соціального розвитку
Університету виплачує особам професорсько-викладацького складу, які виходять на
пенсію, відповідну грошову винагороду, розмір якої встановлюється колективним договором.
За рішенням Вченої Ради Університету та домовленістю з профкомом в
Університеті можуть установлюватися за рахунок власних коштів інші винагороди та
виплати окремим категоріям співробітників, а також студентам (додатково оплачені
відпустки жінкам для догляду за дітьми, видача допомоги сім'ям померлих
співробітників, матеріальна допомога на оздоровлення, тощо), розміри яких
встановлюються колективним договором.

11. ПОРЯДОК ЗВІТНОСТІ, КОНТРОЛЮ ЗА ЗДІЙСНЕННЯМ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
11.1. Університет відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України
"Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Указу Президента
України "Про Державне казначейство України" та інших нормативно-правових актів
складає затверджені форми місячної, квартальної та річної звітності та подає їх до
Міністерства освіти і науки України, органів Державного казначейства України,
Державної податкової служби, Державного комітету статистики, Пенсійного фонду України, Фонду соціального страхування.

11.2. Університет самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський та
фінансовий облік своєї роботи, веде статистичну звітність згідно з установленими
нормами, подає її в установленому порядку до органів, яким законодавством України
надано право контролю за відповідними напрямами діяльності.

11.3. Ректор та головний бухгалтер Університету несуть персональну
відповідальність за достовірність бухгалтерської та статистичної звітності.
11.4. Аудит діяльності Університету здійснюється згідно з чинним законодавством.


12. КОНЦЕПЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

12.1. Освітня діяльність Університету базується на забезпечені виконання
Конституції України, національній Доктрині розвитку освіти, Законів України «Про
освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність» «Про
авторське право і суміжні права», Державної національної програми «Освіта»
(Україна XXI століття), інших нормативно-правових актів, та додаткових прав, наданих йому за результатами акредитації.

12.2. Університет є багатопрофільним вищим навчальним закладом четвертого
рівня акредитації, який провадить освітню діяльність, пов'язану із здобуттям певної
вищої освіти та кваліфікації широкого спектра технічних, економічних та інших
напрямів науки, техніки, проводить фундаментальні та прикладні наукові
дослідження, є провідним науковим та культурним центром, має розвинуту
інфраструктуру навчальних, наукових і науково-виробничих підрозділів,
відповідний рівень кадрового і матеріально-технічного забезпечення, сприяє
поширенню наукових знань та здійснює культурно-просвітницьку діяльність.

12.3. Основною метою діяльності Університету є забезпечення умов, необхідних
для отримання особою вищої освіти, підготовка фахівців для потреб України та інших
країн, згідно з укладеними з організаціями або громадянами цих країн угодами.

12.4. Пріоритетними напрямками освітньої та культурної діяльності в університеті є:
- особистісна орієнтація освіти;
- формування національних і загальнолюдських цінностей;
- постійне підвищення якості освіти, оновлення її змісту та форм організації
навчально-виховного процесу;
- розвиток системи безперервної освіти та навчання протягом життя;
- пропаганда здорового способу життя;
- забезпечення економічних і соціальних гарантій для професійної самореалізації
педагогічних, науково-педагогічних працівників, підвищення їх соціального статусу;
- органічне поєднання освіти і науки, розвиток педагогічної та психологічної
науки, дистанційної освіти;
- запровадження освітніх інновацій, інформаційних технологій;
- створення індустрії сучасних засобів навчання і виховання;
- створення ринку освітніх послуг та його науково-методичного забезпечення;
- створення умов культурного самовдосконалення.

12.5.Університет в своїй діяльності опирається на наступні принципи освіти:
- доступність для кожного громадянина усіх форм і типів освітніх послуг, що
надаються державою;
- рівність умов кожної людини для повної реалізації її здібностей, таланту,
всебічного розвитку;
- гуманізм, демократизація, пріоритетність загальнолюдських цінностей;
- органічний зв'язок із світовою та національною історією, культурою,
традиціями;
- незалежність освіти від політичних партій, громадських і релігійних
організацій;
- науковий, світський характер освіти;
- інтеграція з наукою і виробництвом;
- взаємозв'язок з освітою інших країн;
- єдність і наступність системи освіти;
- поєднання державного управління і громадського самоврядування в освіті.

12.6. Національний характер освіти в університеті забезпечується шляхом:
- виховання свідомого громадянина, патріота;
- набуття молоддю соціального досвіду;
- високої культури міжнаціональних взаємовідносин;
- формування у молоді потреби та уміння жити в громадянському суспільстві;
- виховання у молоді духовності та фізичної досконалості, моральної, художньо-естетичної, трудової, екологічної культури.

12.7. Рівний доступ до здобуття якісної освіти забезпечується шляхом:
- запровадження ефективної системи інформування громадськості про
можливості здобуття вищої освіти;
- удосконалення правових засад здобуття освіти за рахунок бюджетів усіх рівнів
та коштів юридичних і фізичних осіб;
- створення умов для здобуття вищої освіти дітьми-сиротами, дітьми,
позбавленими батьківського піклування, та дітьми-інвалідами;
- забезпечення високої якості вищої освіти та професійної мобільності
випускників університету на ринку праці шляхом інтеграції вищих навчальних
закладів різних рівнів акредитації, наукових установ та підприємств, запровадження
гнучких освітніх програм та інформаційних технологій навчання;
- додержання засад демократичності, прозорості та гласності у формуванні
контингенту студентів; створення умов для забезпечення навчання відповідно до потреб особистості та ринку праці.

12.8. Безперервність освіти в університеті реалізується шляхом:
- створення інтегрованих навчальних планів і програм;
- формування та розвитку навчальних науково-виробничих комплексів
ступеневої підготовки фахівців;
- запровадження та розвитку дистанційної технології отримання освіти;
- організації навчання відповідно до потреб особистості і ринку праці на базі
професійно-технічних та вищих навчальних закладів, закладів післядипломної освіти, а також використання інших форм навчання.

12.9. Пріоритетними напрямами освітньої діяльності університету є
впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, що забезпечують
подальше удосконалення навчально-виховного процесу, доступність та ефективність
освіти, підготовку молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві.
Це досягається шляхом:
- забезпечення поступової інформатизації системи освіти, спрямованої на
задоволення освітніх інформаційних і комунікаційних потреб учасників навчально-
виховного процесу;
- запровадження дистанційного навчання із застосуванням у навчальному
процесі та бібліотечній справі інформаційно-комунікаційних технологій поряд з
традиційними засобами;
- розроблення індивідуальних модульних навчальних програм різних рівнів
складності залежно від конкретних потреб, а також випуску електронних підручників;
- створення індустрії сучасних засобів навчання, що відповідають світовому
науково-технічному рівню і є важливою передумовою реалізації ефективних стратегій досягнення цілей освіти.

12.10. Модернізація системи освіти шляхом поєднання освіти і науки в
університеті забезпечується:
- постійним збільшенням обсягів фінансування науки відповідно до потреб її
випереджального розвитку;
- фундаменталізацією освіти, інтенсифікацією наукових досліджень;
- розвитком освіти на основі новітніх наукових і технологічних досягнень;
- інноваційною освітньою діяльністю;
- правовим захистом освітніх інновацій та результатів науково-педагогічної
діяльності як інтелектуальної власності;
- запровадженням наукової експертизи державних стандартів освіти,
підручників, інноваційних систем навчання та виховання;
- залученням до наукової діяльності обдарованої студентської молоді, науково-
педагогічних та педагогічних працівників університету;
- поглибленням співпраці та кооперації навчальних закладів з науковими
установами, широким залученням до навчально-виховного процесу та дослідницької
роботи в університеті учених Національної академії наук України та галузевих академій;
- запровадженням цільових програм, що сприяють інтеграції освіти і науки.

12.11. Пріоритетними напрямами міжнародного співробітництва та інтеграції у галузі освіти є:
- широке залучення на навчання до університету іноземних громадян;
- проведення спільних наукових досліджень, співробітництво з міжнародними
фондами;
- проведення міжнародних наукових конференцій, семінарів, симпозіумів;
сприяння участі педагогічних та науково-педагогічних працівників у відповідних
заходах за кордоном;
- освітні і наукові обміни, стажування та навчання за кордоном студентів,
педагогічних і науково-педагогічних працівників;
- аналіз, відбір, видання та розповсюдження кращих зразків зарубіжної наукової і
навчальної літератури.

13. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ УНІВЕРСИТЕТУ

13.1. Зміни та доповнення до Статуту Університету вносяться за поданням
Вченої ради вищим органом громадського самоврядування - Конференцією трудового колективу Університету.

13.2. Зміни та доповнення до Статуту затверджуються і погоджуються в тому ж
порядку, що і сам Статут.


14. ПОРЯДОК РЕОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЛІКВІДАЦІЇ УНІВЕРСИТЕТУ

14.1. Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ, перетворення) Університету здійснюються згідно з чинним законодавством.

14.2. Ліквідація Університету здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Міністерством освіти і науки України. До складу ліквідаційної комісії
входять представники Міністерства освіти і науки та Університету. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензії кредиторам визначає Міністерство освіти і науки.

14.3. 3 моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять
повноваження щодо управління Університетом. Ліквідаційна комісія складає
ліквідаційний баланс Університету і подає його Міністерству освіти і науки .
Кредитори та інші юридичні особи, які перебувають у договірних відносинах з
Університетом, повідомляються про його ліквідацію у письмовій формі.

14.4. Під час ліквідації та реорганізації Університету, вивільнюваним
працівникам гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового
законодавства України.

Ректор Б.I.Мокiн


ЗАТВЕРДЖЕНО

Міністерство освіти і науки України

Заступник Міністра

_______________ Є.М. Суліма

Наказ Міністерства освіти і науки

528 від 03.06.2010

З М І Н И ТА Д О П О В Н Е Н Н Я

До статуту Вінницького національного технічного університету, прийнятого Конференцією трудового колективу 29 серпня 2003 р., протокол № 1

Доповнити п.4.14. Розділу 4 «Управління університетом, права та обов’язки ректора університету» після слів «на постійній основі» словами «керівники органів студентського самоврядування Університету відповідно до квот, визначених у статуті Університету», та після слів «науково-педагогічними працівниками Університету», доповнити словами: «і не менш як 10 відсотків - виборні представники з числа осіб, які навчаються в Університеті.»

Замінити в п п.4.14. Розділу 4 «Управління університетом, права та обов’язки ректора університету» після слів «Вченої ради університету» цифри «85» на цифри «94»

Доповнити п.4.15. Розділу 4 «Управління університетом, права та обов’язки ректора університету» після слів «в яких вони працюють» словами: «а виборні представники з числа осіб, які навчаються в Університеті , - вищим органом студентського самоврядування Університету».

Доповнити п.4.17. Розділу 4 «Управління університетом, права та обов’язки ректора університету» після слів «що працюють у ньому на постійній основі» словами: «виборні представники з числа осіб, які навчаються в Університеті , відповідно до квот, визначених у статуті Університету», після слів «Конференцією
трудового колективу інституту» доповнити словами: «а виборні представники з числа осіб, які навчаються в Університеті, - вищим органом студентського самоврядування інституту» та після слів «є науково-педагогічними працівниками інституту» доповнити словами: «і не менш як 10 відсотків - виборні представники з числа осіб, які навчаються в Університеті».

Замінити в п.4.17. Розділу 4 «Управління університетом, права та обов’язки ректора університету» після слів «Вченої ради інституту» цифри «21» на цифри «23»

Доповнити п.4.18. Розділу 4 «Управління університетом, права та обов’язки ректора університету» після слів «що працюють у ньому на постійній основі» словами: «виборні представники з числа осіб, які навчаються в Університеті , відповідно до квот, визначених у статуті Університету», після слів «Конференцією трудового колективу факультету» доповнити словами: «а виборні представники з числа осіб, які навчаються в Університеті , - вищим органом студентського самоврядування факультету» та після слів «є науково-педагогічними працівниками факультету» доповнити словами: «і не менш як 10 відсотків - виборні представники з числа осіб, які навчаються в Університеті».

Замінити в п.4.18. Розділу 4 «Управління університетом, права та обов’язки ректора університету» після слів«Вченої ради факультету» цифри «17» на цифри «19»

Доповнити п.5.1. Розділу 5 «Органи громадського самоврядування» після слів «всі групи працівників Університету» словами: «представники з числа осіб, які навчаються в Університеті» та після слів «науково-педагогічні та наукові
працівники Університету» доповнити словами: «і не менш як 10 відсотків - виборні представники з числа осіб, які навчаються в Університеті».

Доповнити п.5.2. Розділу 5 «Органи громадського самоврядування» після слів «всі групи працівників інституту» словами: «представники з числа осіб, які навчаються в Університеті» та після слів «науково-педагогічні
працівники інституту» доповнити словами: «і не менш як 10 відсотків - виборні представники з числа осіб, які навчаються в Університеті».

Доповнити п.5.3. Розділу 5 «Органи громадського самоврядування» після слів «всі групи працівників факультету» словами: «представники з числа осіб, які навчаються в Університеті» та після слів «науково-педагогічні
працівники факультету» доповнити словами: «і не менш як 10 відсотків - виборні представники з числа осіб, які навчаються в Університеті».

Вилучити в п.5.4. Розділу 5 «Органи громадського самоврядування» речення наступного змісту: «рішення органів студентського самоврядування мають дорадчий характер».

Доповнити п.5.4. Розділу 5 «Органи громадського самоврядування» після слів «Міністерства освіти і науки та Статутом Університету» реченнями наступного змісту: «У студентському самоврядуванні беруть участь особи, які навчаються в Університеті. Усі особи, які навчаються в Університеті, мають рівне право на участь у студентському самоврядуванні. Студентське самоврядування забезпечує захист прав та інтересів осіб, які навчаються в Університеті, та їхню участь в управлінні Університетом.Студентське самоврядування здійснюється особами, які навчаються в Університеті, безпосередньо та через органи студентського самоврядування, що обираються шляхом таємного голосування».

Та після слів «міжнародного обміну студентами» доповнити реченнями наступного змісту: «Органи студентського самоврядування:

приймають акти, що регламентують їхню організацію та діяльність;

проводять організаційні, наукові, культурно-масові, спортивні, оздоровчі та інші заходи;

сприяють працевлаштуванню осіб, які навчаються в Університеті;

розпоряджаються коштами та іншим майном, що знаходяться на їхньому балансі та банківських рахунках;

виконують інші функції.

За погодженням з органом студентського самоврядування в Університеті приймається рішення про:

відрахування осіб, які навчаються в Університеті, та їх поновлення на навчання;

переведення осіб, які навчаються в Університеті за державним замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб;

переведення осіб, які навчаються в Університеті за контрактом за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, на навчання за державним замовленням;

призначення заступника декана, проректора, які відповідають за роботу із студентами;

поселення осіб, які навчаються в Університеті, в гуртожиток і виселення з гуртожитку;

затвердження рішень з питань студентських містечок та гуртожитків для проживання осіб, які навчаються в Університеті»

Виключити з п.5.6. Розділу 5 «Органи громадського самоврядування» абзац 3 наступного змісту: «граничний вік кандидата на посаду ректора Університету не може
перевищувати шестидесяти п'яти років», згідно Закону України від 20.12.2006 р. N 506-V  «Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо граничного віку кандидатів на посади керівника вищого навчального закладу та керівника факультету.

Виключити з п.5.7. Розділу 5 «Органи громадського самоврядування» абзац 2 наступного змісту: «граничний вік кандидата на посаду директора інституту не може
перевищувати шестидесяти п'яти років», згідно Закону України від 20.12.2006 р. N 506-V  «Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо граничного віку кандидатів на посади керівника вищого навчального закладу та керівника факультету.

Виключити з п.5.9 Розділу 5 «Органи громадського самоврядування» абзац 2 наступного змісту: «граничний вік кандидата на посаду декана факультету не може
перевищувати шестидесяти п'яти років», згідно Закону України від 20.12.2006 р. N 506-V  «Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо граничного віку кандидатів на посади керівника вищого навчального закладу та керівника факультету.

Доповнити п.6.16 Розділу 6 «Учасники навчально-виховного процесу» після слів «організації дозвілля, побуту, оздоровлення» словами: «участь у діяльності органів громадського самоврядування вищого навчального закладу та факультетів, Вченої ради вищого навчального закладу та факультетів, органів студентського самоврядування».

Вилучити в п.7.8. Розділу 7 «Організація навчально виховного процесу» у словосполученні «п’ятирічний контракт» слово «п’ятирічний».

Замінити в п.8.3. Розділу 8 «Наукова і науково-технічна діяльність» словосполучення «власних коштів» на «власних надходжень».

Замінити в п.10.2. Розділу 10 «Майно та кошти Університету» словосполучення «безкоштовне використання» на «постійне користування».

Вилучити в п.10.10. Розділу 10 «Майно та кошти Університету» словосполучення «а також отриманої з орендованих земель», словосполучення «від надання
можливості власникам зберігати автомобільний транспорт на господарському дворі
Університету».

Доповнити п.10.10. Розділу 10 «Майно та кошти Університету» після слів «транспорту, обладнання» словами: «кошти від реалізації майна (металобрухт, тощо)»

Ректор Б.І. Мокін

ПРИЙНЯТО

Конференцією трудового колективу

«_30_ »_ березня_ 2009 р.

Протокол № _1_

 

Публічна інформація

Недоступен ни однин перевод.

 

Детальніше...


Еконатурологія

Недоступен ни однин перевод.

Еконатурологія

Дайджест еконатурології

 

Детальніше...


DIPLOMA SUPPLEMENT

Недоступен ни однин перевод.

Детальніше...


СКРИНЬКА ДОВІРИ

Недоступен ни однин перевод.

Шановні студенти та співробітники!

У навчальних корпусах та гуртожитках ВНТУ постійно діють скриньки довіри, в яких ви можете залишити свої скарги, зауваження та пропозиції для поліпшення роботи університету.

 

Детальніше...


Електронні посібники ВНТУ

Недоступен ни однин перевод.

http://posibnyky.vntu.edu.ua

Детальніше...


Объявление Научно-методическая работа

http://metod.vntu.edu.ua

Детальніше...


Оголошення ВНТУ

Недоступен ни однин перевод.

Оголошення ВНТУ

Детальніше...