Вінницький національний технічний університет

[UA]
[UA][RU][EN]
 • Фонтан

  Найкраще місце де студенти можуть відпочити на перерві - це фонтан...

 • Арка

  Арка - прикраса другого корпусу університету

 • Культура

  Високий рівень культури наших студентів. Студенти танцюють, співають, грають на музичних інструментах...

 • Cisco

  У нашому університеті знаходяться Cisco і Microsoft Академії...

 • Спорт

  Футбол, волейбол, баскетбол, боротьба, бокс, легка атлетика, шахи...

 • Фонтан

  Найкраще місце де студенти...
 • Арка

  Арка - прикраса другого корпусу...
 • Культура

  Високий рівень культури наших студентів...
 • Cisco

  У нашому університеті знаходяться Cisco...
 • Спорт

  Футбол, волейбол, баскетбол, боротьба...

Голосування

Як вам новий сайт?
 

ПРИЙНЯТО

Конференцією трудового колективу

«29»  серпня 2016 року   Протокол №1

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.У Вінницькому національному технічному університеті для здійснення нагляду за управлінням майном Університету, додержанням мети його створення утворюється Наглядова рада(далі - Наглядова рада Університету).

 1. 2.Наглядова рада Університету сприяє розв’язанню перспективних завдань його розвитку, залученню фінансових ресурсів для забезпечення його діяльності з основних напрямів розвитку і здійснення контролю за їх використанням, ефективній взаємодії Університету з державними органами та органами місцевого самоврядування, науковою громадськістю, суспільно-політичними організаціями та суб’єктами господарської діяльності в інтересах розвитку та підвищення якості освітньої діяльності і конкурентоспроможності Університету, здійснює громадський контроль за його діяльністю тощо.

У своїй діяльності Наглядова рада керується  чинним законодавством України, Статутом Університету та цим положенням.

Наглядова рада здійснює свою діяльність на громадських засадах, керуючись принципом колегіальності та гласності при ухваленні рішень.

1.3. Наглядова рада створюється рішенням Конференції трудового колективу Університету строком на п’ять років у складі десяти осіб. Персональний склад Наглядової ради затверджує Конференція трудового колективу Університету за поданням Вченої ради Університету.

1.4.До складу Наглядової ради не можуть входити працівники Університету.

2.ГОЛОВНІ ЗАВДАННЯ, КОМПЕТЕНЦІЯ, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ

2.1. До компетенції Наглядової ради належить:

-         розгляд стратегії перспективного розвитку Університету;

-         популяризація досягнень Університету в науковій та освітній діяльності;

-         надання допомоги керівництву Університету в реалізації державної політики у галузі вищої освіти і науки;

-         здійснення нагляду за управлінням майном Університету;

-         залучення фінансових ресурсів для забезпечення діяльності Університету та здійснення контролю за їх використанням;

-         забезпечення ефективної взаємодії Університету з органами державного управління, науковою громадськістю, суспільно-політичними та комерційними організаціями в інтересах розвитку Університету;

-         здійснення громадського контролю за діяльністю Університету;

-         участь у формуванні навчальної, наукової та фінансової стратегії діяльності та перспектив подальшого розвитку Університету;

-         аналіз діяльності органів управління Університету щодо організації та забезпечення умов для професійного розвитку наукових, науково-педагогічних працівників та створених ними наукових шкіл;

-         сприяння у створенні сучасної матеріально-технічної бази і розвитку соціальної інфраструктури Університету;

-         внесення на розгляд Вченої ради Університету пропозицій щодо змін у Статуті;

-         отримання інформації щодо управління майном та здійснення статутної діяльності Університету в порядку, встановленому законодавством та Статутом; - інші дії щодо сприяння у діяльності Університету.

2.2. Члени наглядової ради мають право брати участь у роботі Конференції трудового колективу Університету з правом дорадчого голосу.

 1. 3.Наглядова рада має право вносити Конференції трудового колективу Університету подання про відкликання ректора Університету з підстав, передбачених законодавством, Статутом Університету, контрактом.
 2. СТРУКТУРА, ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ ТА ОФОРМЛЕННЯ ЇЇ РІШЕНЬ

3.1. Основною формою діяльності Наглядової ради є її засідання, яке проводиться в міру необхідності, але не рідше, ніж один раз на рік.

Члени Наглядової ради мають право бути присутніми на засіданнях Вченої ради Університету, ректорату, органів управління структурними підрозділами Університету.

3.2.Голова Наглядової ради:

-         організовує її роботу і несе відповідальність за виконання покладених на неї повноважень;

-         скликає її засідання;

-         головує на засіданнях Наглядової ради;

-         координує діяльність членів Наглядової ради щодо виконання покладених на них завдань;

-         визначає осіб, відповідальних за підготовку питань, що включені до порядку денного, та осіб, які не є членами Наглядової ради, але мають бути присутніми на її засіданні;

-         підписує рішення, в тому числі витяги з протокольних рішень Наглядової ради, листи, звернення, запити, відповіді з питань, що обговорюються та вирішуються Наглядовою радою;

-         представляє Наглядову раду в органах державної влади, підприємствах, установах, організаціях, засобах масової інформації;

-         здійснює інші повноваження з метою виконання Наглядовою радою своїх повноважень.

Заступник Голови Наглядової ради виконує функції Голови на час його відсутності.

 1. 3.Рішення Наглядової ради вважається ухваленими, якщо за них проголосувало не менше половини статутного складу Наглядової ради. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради голос голови є вирішальним.

Рішення Наглядової ради підписує її Голова або заступник, що виконує його функції.

3.4. Втручання органів державного управління в діяльність Наглядової ради не допускається, окрім випадків, передбачених законодавством України.

3.5.Організаційне і матеріально-технічне забезпечення діяльності Наглядової ради здійснює Університет.

 

Публічна інформація

 

Детальніше...


DIPLOMA SUPPLEMENT

Детальніше...


СКРИНЬКА ДОВІРИ

Шановні студенти та співробітники!

У навчальних корпусах та гуртожитках ВНТУ постійно діють скриньки довіри, в яких ви можете залишити свої скарги, зауваження та пропозиції для поліпшення роботи університету.

 

Детальніше...


Електронні посібники ВНТУ

http://posibnyky.vntu.edu.ua

Детальніше...


Навчально-методична робота

http://metod.vntu.edu.ua

Детальніше...