Вінницький національний технічний університет

[UA]
[UA][RU][EN]
 • Фонтан

  Найкраще місце де студенти можуть відпочити на перерві - це фонтан...

 • Арка

  Арка - прикраса другого корпусу університету

 • Культура

  Високий рівень культури наших студентів. Студенти танцюють, співають, грають на музичних інструментах...

 • Cisco

  У нашому університеті знаходяться Cisco і Microsoft Академії...

 • Спорт

  Футбол, волейбол, баскетбол, боротьба, бокс, легка атлетика, шахи...

 • Фонтан

  Найкраще місце де студенти...
 • Арка

  Арка - прикраса другого корпусу...
 • Культура

  Високий рівень культури наших студентів...
 • Cisco

  У нашому університеті знаходяться Cisco...
 • Спорт

  Футбол, волейбол, баскетбол, боротьба...

Голосування

Як вам новий сайт?
 

Правила прийому до Вінницького національного технічного університету в 2017 році

 

Провадження освітньої діяльності у Вінницькому національному технічному університеті (далі ВНТУ) здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України (серія АЕ № 636843, 19.06.2015 р.), Акту узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенями (освітньо-кваліфікаційним рівнем) бакалавра, спеціаліста, магістра затвердженого Міністерством освіти і науки від 11.12.2015 р.

Правила прийому (далі Правила) розроблені приймальною комісією ВНТУ (далі – приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2017 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2016 року № 1236 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23 листопада 2016 року за № 1515/29645, обговорені та затверджені на засіданні Вченої ради Університету (протокол № 6 від 13 грудня 2016 року).

 

І. Загальні положення


1.1. У цих Правилах терміни вживаються в таких значеннях:

адресне розміщення державного замовлення – надання вступнику на денну та заочну форми навчання на основі повної загальної середньої освіти рекомендації до зарахування за найвищою із зазначених ним пріоритетностей заяв, за якою він потрапляє в число тих, хто може бути рекомендований до зарахування на місця навчання за державним замовленням, відповідно до його конкурсного бала;

відкрита конкурсна пропозиція (відкритий конкурс) – конкурсна пропозиція, для якої кількість місць для навчання за державним замовленням визначається в межах між мінімальним та максимальним обсягами державного замовлення;

вступне випробування – оцінювання підготовленості вступника до здобуття вищої освіти, що проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту, співбесіди з конкурсного предмета (предметів),  фахового випробування, презентації дослідницьких пропозицій чи досягнень тощо;

вступний іспит – форма вступного випробування, яка передбачає перевірку рівня знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета;

вступник – особа, яка подала заяву про допуск до участі в конкурсі на навчання до вищого навчального закладу;

Єдина державна електронна база з питань освіти (далі – Єдина база) – автоматизована система збирання, верифікації, оброблення, зберігання та захисту даних, у тому числі персональних, щодо надавачів та отримувачів освітніх послуг з метою забезпечення потреб фізичних та юридичних осіб;

закрита конкурсна пропозиція (закритий конкурс) – конкурсна пропозиція із заздалегідь визначеною кількістю місць для навчання за державним або регіональним замовленням (загальний обсяг державного замовлення);

квота-1 – визначена частина максимального (для відкритих конкурсних пропозицій) або загального обсягу місць державного або регіонального замовлення, яка може бути використана для прийому вступників, що мають право на вступ на основі вступних іспитів;

конкурсна пропозиція (конкурс) – пропозиція ВНТУ для прийому вступників на певний рівень вищої освіти, спеціальність (напрям підготовки, одну або декілька спеціалізацій, освітніх програм межах спеціальності), форму навчання, курс, строк навчання, на основі здобутого освітнього рівня або ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня). Розрізняють відкриті, закриті та небюджетні конкурсні пропозиції;

конкурсний бал – комплексна оцінка досягнень вступника, до якої входять результати вступних випробувань та інші показники, що обраховуються відповідно до цих Правил; конкурсний бал для конкурсного відбору на перший курс бакалавра на основі повної загальної середньої освіти обчислюється з урахуванням регіонального, галузевого, територіального та першочергового коефіцієнтів. Конкурсний бал при розрахунках округлюється з точністю до 0,001;

конкурсний відбір – процедура відбору вступників для здобуття вищої освіти незалежно від джерел фінансування навчання на конкурсні пропозиції на основі конкурсних балів та пріоритетностей заяв вступників відповідно до цих Правил (на конкурсній основі);

конкурсний предмет – навчальний предмет, рівень навчальних досягнень з якого враховується при проведенні конкурсного відбору на навчання до ВНТУ;

максимальний обсяг державного замовлення – максимальна кількість вступників на відкриту конкурсну пропозицію, яким може бути надано рекомендацію для зарахування на місця державного замовлення;

мінімальний обсяг державного замовлення – мінімальна кількість вступників, які можуть бути рекомендовані на відкриту конкурсну пропозицію;

небюджетна конкурсна пропозиція – конкурсна пропозиція, на яку не надаються місця для навчання за державним замовленням;

право на зарахування за квотами – право вступника, передбачене законом, щодо зарахування на навчання до ВНТУ на основі повної загальної середньої освіти за квотою-1, що реалізується відповідно до цих Правил;

презентація дослідницьких пропозицій чи досягнень – форма вступного випробування, що може бути передбачена при вступі для здобуття освітнього ступеня доктора філософії, яка передбачає заслуховування та обговорення повідомлення вступника;

пріоритетність – визначена вступником під час подачі заяв черговість заяв (від 1 до 9, де 1 є показником найбільш пріоритетної заяви), за якою визначається вибір відкритих конкурсних пропозицій для зарахування на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти та на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, ступеня  магістра за державним замовленням;

рейтинговий список вступників – список вступників за черговістю зарахування на навчання за конкурсною пропозицією, що формується відповідно до цих Правил;

співбесіда – форма вступного випробування, яка передбачає перевірку рівня знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета (предметів), за результатами якої приймається протокольне рішення щодо надання вступнику рекомендації до зарахування;

технічна помилка – помилка, яка допущена уповноваженою особою приймальної комісії з питань прийняття та розгляду електронних заяв під час внесення даних вступника або заяви до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку;

широка конкурсна пропозиція (широкий конкурс) – сукупність відкритих конкурсних пропозицій, яка складає спільну пропозицію державними вищими навчальними закладами широкого обсягу державного замовлення для прийому вступників на місця навчання за державним замовленням на певну спеціальність (спеціалізацію) та форму навчання. Відкрита конкурсна пропозиція може входити лише до однієї широкої конкурсної пропозиції;

широкий обсяг (суперобсяг) державного замовлення – кількість місць на відкриті конкурсні пропозиції, які складають широку конкурсну пропозицію, на які може бути надано рекомендацію для зарахування на місця державного замовлення;

фахове випробування – форма вступного випробування для вступу на основі здобутого ступеня або освітньо-кваліфікаційного рівня (або такого, що здобувається), яка передбачає перевірку здатності до опанування навчальної програми певного ступеня вищої освіти на основі здобутих раніше компетентностей.

Термін «ваучер» вживається у значенні, наведеному в Законі України «Про зайнятість населення».

1.2. Вінницький національний технічний університет оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою: за ступенями бакалавра, магістра відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу (додаток 1); доктора філософії та доктора наук  – відповідно до затверджених щорічних обсягів підготовки науково-педагогічних кадрів за рахунок коштів державного бюджету та за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб за переліком наукових спеціальностей, за якими ВНТУ здійснює підготовку науково-педагогічних кадрів через аспірантуру та докторантуру (додаток 10).

1.3. Прийом на навчання на перший курс з нормативним та скороченим терміном навчання проводиться в межах ліцензованого обсягу за спеціальностями відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.

1.4. Прийом на навчання на другий та наступні курси з нормативним терміном навчання здійснюється в межах вакантних місць ліцензованого обсягу за напрямами підготовки відповідно до переліку напрямів підготовки, за якими здійснювався прийом на перший курс (додаток 9).

Ліцензований обсяг при зарахуванні для здобуття вищої освіти для кожного ступеня та спеціальності обліковується за календарний рік, який триває з 01 січня по 31 грудня.

1.5. Прийом вступників на навчання проводиться на конкурсні пропозиції, які самостійно формує ВНТУ.

1.6. Для здобуття ступенів вищої освіти приймаються:

особи, які здобули повну загальну середню освіту або освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, – для здобуття ступеня бакалавра;

особи, які здобули ступінь бакалавра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), – для здобуття ступеня магістра;

особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), – для здобуття ступеня доктора філософії.

Для здобуття ступеня вищої освіти за іншою спеціальністю приймаються особи, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план.

Вступники приймаються на навчання на перший курс. Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, приймаються на перший курс зі скороченим терміном навчання за умови вступу на споріднену спеціальність (додаток 6). Для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю особи можуть прийматись на другий або старші курси.

1.7. Особи, які навчаються у ВНТУ, мають право на навчання одночасно за декількома освітніми програмами, а також у декількох вищих навчальних закладах за умови отримання тільки однієї вищої освіти за кожним ступенем за кошти державного (місцевого) бюджету.

Не допускається одночасне навчання на денній формі навчання за двома чи більше спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки) за кошти державного або місцевого бюджетів.

1.8. Організацію прийому вступників до ВНТУ здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується наказом ректора ВНТУ, який є її головою. Приймальна комісія діє згідно з Положенням про приймальну комісію ВНТУ, затвердженим Вченою радою ВНТУ відповідно до Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1353/27798. Положення про приймальну комісію ВНТУ оприлюднюється на веб-сайті ВНТУ.

Ректор ВНТУ забезпечує дотримання законодавства України, у тому числі цих Правил, а також відкритість та прозорість роботи приймальної комісії.

Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу ректором ВНТУ та/або виконання процедур вступної кампанії.

Усі питання, пов’язані з прийомом до ВНТУ, вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на офіційному веб-сайті ВНТУ в день прийняття або не пізніше наступного дня після прийняття відповідного рішення.

1.9. Для вступників, які потребують поселення у гуртожиток під час вступу  та навчання, надання місць у гуртожитку гарантовано (проживання у двомісних, тримісних, чотирьохмісних кімнатах зі всіма зручностями). Поселення іногородніх студентів у гуртожитки студмістечка розпочинається за один тиждень до початку навчального року. Поселення здійснюється на місця, які звільнюються після виселення випускників університету. Докладніше на сайті ВНТУ: http://vntu.edu.ua у розділі Довідка абітурієнта (умови проживання студентів у гуртожитках).

 

ІІ. Конкурсний відбір


2.1. Конкурсний відбір для здобуття ступенів вищої освіти здійснюється за результатами вступних і додаткових випробувань та умов:

для вступу на перший курс на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти – у формі зовнішнього незалежного оцінювання, вступних іспитів або співбесіди в передбачених цими Правилами випадках. У 2017 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2016 та 2017 років;

для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти – у формі іспиту з іноземної мови, фахового вступного випробування, відповідно до встановленого цими Правилами порядку;

для вступу на перший курс зі скороченим терміном навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста – у формі фахового вступного випробування, відповідно до встановленого цими Правилами порядку;

для вступу на навчання осіб, які здобули ступінь бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, для здобуття бакалавра за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) в межах вакантних місць ліцензованого обсягу за умови ліквідації академічної різниці до початку першої залікової екзаменаційної сесії поточного року. Академічна різниця не може перебільшувати 5 дисциплін навчального плану відповідного курсу;

для вступу на навчання осіб, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра та виконують у повному обсязі навчальний план, для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю на другий курс у ВНТУ за іншою формою навчання в межах вакантних місць ліцензованого обсягу за умови ліквідації академічної різниці до початку першої залікової екзаменаційної сесії поточного року Академічна різниця не може перебільшувати 5 дисциплін навчального плану відповідного курсу;

для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), за умови успішного проходження додаткового вступного випробування у формі співбесіди, за результатами якого особа допускається до вступних випробувань на загальних умовах конкурсного відбору;

для здобуття ступеня доктора філософії – у формі вступних іспитів зі спеціальності та іноземної мови.

2.2. Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала, який розраховується відповідно до цих Правил.

2.3. Спеціальні умови щодо участі у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти мають особи:

визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане право на прийом без екзаменів до державних вищих навчальних закладів за результатами співбесіди;

особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати навчальний заклад (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення);

особи, яких законом визнано учасниками бойових дій та які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, брали участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, у тому числі ті, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;

діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа;

у яких є захворювання, зазначені у Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 25 лютого 2008 року № 124/95, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 07 березня 2008 року за № 189/14880;

звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 30 листопада 2016 року;

Особи, зазначені в абзацах другому – четвертому цього пункту, мають право на зарахування за співбесідою.

Особи, зазначені в абзацах п’ятому – восьмому цього пункту, мають право на участь у конкурсному відборі тільки за результатами вступних іспитів або зовнішнього незалежного оцінювання 2016 або 2017 року.

 

ІІІ. Право здобувачів вищої освіти на різні джерела її фінансування


3.1. Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти здійснюється:

за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів;

за рахунок цільових пільгових державних кредитів. Отримання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти здійснюється відповідно до Порядку надання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 червня 2003 року № 916;

за ваучерами;

за кошти фізичних та юридичних осіб (на умовах контракту, зокрема за кошти грантів, які отримав ВНТУ на проведення наукових досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії або доктора наук).

3.2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту у ВНТУ на конкурсній основі відповідно до стандартів вищої освіти, якщо певний ступінь вищої освіти громадянин здобуває вперше за кошти державного або місцевого бюджету.

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за державним або регіональним замовленням, можуть здобувати ступінь магістра лише за кошти фізичних та юридичних осіб.

3.3. Громадяни України, які не завершили навчання за державним або регіональним замовленням за певним ступенем вищої освіти, мають право повторного вступу для безоплатного здобуття вищої освіти в державних і комунальних вищих навчальних закладах за тим самим ступенем освіти за умови відшкодування до державного або місцевого бюджету коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, відповідно до Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року № 658.

3.4. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту за другою спеціальністю у ВНТУ, якщо за станом здоров’я вони втратили можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії, та в інших випадках, передбачених законом.

3.5. Спеціальні умови на здобуття вищої освіти за державним замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів мають:

особи, зазначені в абзацах другому – четвертому пункту 2.3 розділу ІІ цих Правил;

особи, зазначені в абзацах п’ятому – сьомому пункту 2.3 розділу ІІ цих Правил;

діти, батьки (один із батьків, усиновлювачів) яких загинули під час участі в антитерористичній операції, захищаючи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районах проведення антитерористичної операції;

діти учасників бойових дій на території інших держав, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій та конфліктів;

особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою при виконанні ним обов’язків військової служби;

особи з інвалідністю І, ІІ груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю;

інваліди з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу, – категорія 1 та особи, які постійно проживали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення, – категорія 2;

шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менше ніж три роки, а також протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти особи, батьки яких є шахтарями та мають стаж підземної роботи не менше ніж 15 років або які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами I або II групи;

особи, які є внутрішньо переміщеними особами відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»;

Особи, зазначені в абзаці другому цього пункту, мають право на зарахування за державним замовленням, якщо вони рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди на відкриту або закриту конкурсну пропозицію, за умови вступу на основі повної загальної середньої освіти.

Особи, зазначені в абзаці третьому цього пункту, мають право на зарахування за державним замовленням в межах квоти-1, яка визначена в пункті 3.7 цього розділу, за умови вступу на основі повної загальної середньої освіти.

Особи, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, зазначені в абзацах п’ятому – дев’ятому цього пункту, мають право на переведення на вакантні місця державного замовлення в порядку, передбаченому цими Правилами, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на відкриту або закриту конкурсну пропозицію.

Особи, зазначені в абзаці десятому цього пункту, мають право на переведення на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів в порядку, передбаченому законодавством, якщо вони зараховані на навчання за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб.

Особи, зазначені в абзацах другому, третьому цього пункту, не зараховані на навчання за результатами співбесіди чи в межах квоти-1, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала.

3.6. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, та особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України, за винятками. Здобуття вищої освіти зазначеними категоріями осіб за кошти державного бюджету здійснюється в межах квот, визначених Кабінетом Міністрів України.

3.7. Квоти-1 встановлюються ВНТУ у межах десяти відсотків (але не менше одного місця) максимального (загального) обсягу державного замовлення за відкритими конкурсними пропозиціями і оголошуються одночасно з оголошенням максимального (загального) обсягу державного замовлення.

3.8. Для конкурсних пропозицій 073 Менеджмент, 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка,                                  172 Телекомунікації та радіотехніка, 192 Будівництво та цивільна інженерія, які поєднують декілька спеціалізацій, розподіл студентів між ними проводиться після завершення першого курсу за власним бажанням.

 

ІV. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

4.1. Порядок роботи Приймальної комісії:

Прийом документів: з 03.07. по 12.08.2017 р. (п.п. 4.3 – 4.8 цього розділу).

Години роботи: 900 - 1700 всі робочі дні.

20.07., 24.07., 25.07., 26.07.2017 р. –  з 900 - 1800.

Перерва на обід: 1300 - 1400.

Субота: вихідний день (в період з 12.07. по 26.07. та 05.08.2017 р. з 900 - 1300)

Неділя: вихідний день.

4.2. Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів про повну загальну середню освіту починається 29 червня та закінчується о 18 год. 00 хв. 25 липня;

4.3. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Початок прийому заяв та документів

12 липня

12 липня

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні іспити та проходити співбесіду, що проводить ВНТУ

о 18.00 годині

20 липня

о 18.00 годині

20 липня

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання

о 18.00 годині

26 липня

о 18.00 годині

26 липня

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання

о 18.00 годині

26 липня

о 17.00 годині

11 серпня

Строки проведення співбесіди

21 липня –

23 липня

21 липня –

23 липня

Оприлюднення списків рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди

не пізніше

12.00 години

24 липня

не пізніше

12.00 години

24 липня

Виконання вимог до зарахування на місця державного замовлення відповідно до пункту 9.1 розділу IX цих Правил (для вступників, які рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди)

до 18.00 години

25 липня

до 18.00 години

25 липня

Термін зарахування вступників, які рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди

не пізніше

12.00 години

26 липня

не пізніше

12.00 години

26 липня

Строки проведення вищим навчальним закладом вступних іспитів

21 липня –

26 липня

21 липня –

26 липня

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників, які вступають на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та вступних іспитів та отримали право здобувати вищу освіту за державним замовленням

не пізніше

12.00 години

1 серпня

не пізніше

12.00 години

1 серпня

Виконання вимог до зарахування на місця державного замовлення відповідно до пункту 9.1 розділу IX цих Правил

до 12.00 години

5 серпня

до 12.00 години

5 серпня

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників, які вступають на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб

 

до 12.00 години

15 серпня

 

до 12.00 години

23 серпня

Виконання вимог до зарахування на місця за кошти фізичних та юридичних осіб відповідно до пункту 9.1 розділу IX цих Правил

до 17.00 години

16 серпня

11 вересня*

до 17.00 години

24 серпня

Терміни зарахування вступників, які вступають на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та вступних іспитів за державним замовленням

 

не пізніше 12.00 години 7 серпня

 

не пізніше 12.00 години 7 серпня

Терміни зарахування вступників, які вступають на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб

 

не пізніше 12.00 години 17 серпня

12 вересня*

 

не пізніше 12.00 години 25 серпня

* на місця за кошти фізичних та юридичних осіб, за наявності вакантних місць ліцензійного обсягу відповідної спеціальності

4.4. Переведення на вакантні місця державного замовлення за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти (відповідно до цих Правил), – не пізніше 18 серпня.

 

4.5. Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить ВНТУ, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста проводиться в такі строки:

Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Початок прийому заяв та документів

12 липня

12 липня

Закінчення прийому заяв та документів

о 18.00 годині

24 липня

о 18.00 годині

24 липня

Строки проведення вищим навчальним закладом фахових вступних випробувань

25 липня –

31 липня

25 липня –

31 липня

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше

12.00 години

1 серпня

не пізніше

12.00 години

1 серпня

Виконання вимог до зарахування на місця державного замовлення відповідно до пункту 9.1 розділу IX цих Правил

до 12.00 години

5 серпня

до 12.00 години

5 серпня

Виконання вимог до зарахування на місця за кошти фізичних та юридичних осіб

 

до 17.00 години

8 серпня

11 вересня*

до 17.00 години

8 серпня

 

Терміни зарахування вступників

 

 

за державним замовленням - не пізніше 12.00 години 7 серпня;

за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та юридичних осіб –

9 серпня

12 вересня*

за державним замовленням - не пізніше 12.00 години 7 серпня;

за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та юридичних осіб –

9 серпня

 

* на місця за кошти фізичних та юридичних осіб, за наявності вакантних місць ліцензійного обсягу відповідної спеціальності

4.6. Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить ВНТУ, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі ступенів бакалавра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста у тому числі здобутих за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), проводиться в такі строки:

Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Початок прийому заяв та документів

3 липня

1 лютого (І етап)

3 липня (ІІ етап)

Закінчення прийому заяв та документів

24 липня

8 лютого (І етап)

24 липня (ІІ етап)

Строки проведення вищим навчальним закладом вступних випробувань

25 липня – 5 серпня

9 – 13 лютого (І етап)

25 липня – 5 серпня

(ІІ етап)

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників за державним замовленням

7 серпня

7 серпня

Термін зарахування вступників за державним замовленням

9 серпня

9 серпня

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників за кошти фізичних та юридичних осіб

10 серпня

10 серпня

Термін зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб

11 серпня

11 серпня

4.7. Прийом заяв і документів, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників, які здобули ступінь бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, для здобуття ступеня бакалавра за іншим напрямом підготовки проводиться в такі строки:

Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Початок прийому заяв та документів

12 липня

12 липня

Закінчення прийому заяв та документів

11 серпня

11 серпня

Терміни зарахування вступників

25 серпня

25 серпня

4.8. Прийом заяв і документів конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра та виконують у повному обсязі навчальний план, для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), за іншою формою навчання  проводиться в такі строки:

Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Початок прийому заяв та документів

12 липня

12 липня

Закінчення прийому заяв та документів

11 серпня

11 серпня

Терміни зарахування вступників

25 серпня

25 серпня

 

V. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів


5.1. Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання, крім осіб, які мають спеціальні умови на участь у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти, передбачені пунктом 2.3 розділу ІІ цих Правил, або право на зарахування за квотами-1, передбачене пунктом 3.5 розділу ІІІ цих Правил, або мають розбіжності в прізвищі, імені, по батькові, даті народження, статі або громадянстві вступника в документі, що посвідчує особу, в документі про повну загальну середню освіту та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання, з 12 до 26 липня включно подають заяви тільки в електронній формі.

Вступники на основі повної загальної середньої освіти, що мають спеціальні умови щодо участі в конкурсному відборі при вступі на здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти, передбачені пунктом 2.3 розділу ІІ цих Правил, або право на зарахування за квотами-1, передбачене пунктом 3.5 розділу ІІІ цих Правил, і бажають скористатися цими правами, подають заяви в паперовій формі.

Усі інші категорії вступників подають заяви тільки в паперовій формі.

Вступники можуть подати до дев’яти заяв на місця державного та регіонального замовлення в закритих та відкритих конкурсних пропозиціях не більше ніж з чотирьох спеціальностей. Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних або юридичних осіб не обмежується.

5.2. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн та розглядається приймальною комісією ВНТУ згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів України в 2017 році, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2016 року № 1236, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23 листопада 2016 року за № 1515/29645.

ВНТУ створює консультаційний центр при приймальній комісії для надання допомоги вступникам при поданні заяв в електронній формі.

5.3. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії ВНТУ. Факт подання кожної заяви в паперовому вигляді реєструється уповноваженою особою приймальної комісії в Єдиній базі в день прийняття заяви.

5.4. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (напряму підготовки, спеціалізації, освітньої програми,) та форми навчання.

Під час подання заяв на відкриті конкурсні пропозиції вступники обов’язково зазначають один з таких варіантів:

«претендую на участь в конкурсі на місця державного замовлення і на участь в конкурсі на місця за кошти фізичних та юридичних осіб у випадку неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за державним замовленням»;

«претендую на участь в конкурсі виключно на місця державного замовлення»;

«претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб».

Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники претендують на участь в конкурсі виключно за кошти фізичних та юридичних осіб.

Вступник під час подання заяви про участь у конкурсному відборі на основі повної загальної середньої освіти, що претендує на місця державного замовлення за денною або заочною формою навчання, для здобуття ступеня бакалавра зазначає у кожній заяві пріоритетність цієї заяви відносно інших поданих ним заяв; при цьому показник пріоритетності 1 (один) означає найвищу пріоритетність.

Зазначена вступником пріоритетність заяв не може бути змінена.

Для участі у конкурсі для вступу за різними формами навчання вступники подають окремі заяви.

5.5. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:

документа, що посвідчує особу;

військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;

документа державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами-1.

У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

5.6. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

копію документа, що посвідчує особу;

копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;

копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

У заяві в паперовій формі передбачається згода вступника на обробку персональних даних.

Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

Оригінали документів при участі в конкурсі подаються вступником лише один раз (виконання вимог до зарахування).

5.7. Копії документів, що засвідчують спеціальні умови особи на участь у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти, передбачені пунктом 2.3 розділу ІІ цих Правил, або право на зарахування за квотами-1, передбачене пунктом 3.5 розділу ІІІ цих Правил, подаються вступником особисто при подачі документів у паперовій формі у визначені цими Правилами або відповідно до них терміни. Не подані своєчасно документи, що засвідчують спеціальні умови особи на участь у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти, унеможливлюють реалізацію таких спеціальних умов.

5.8. Копії документів, що засвідчують спеціальні умови особи на здобуття вищої освіти за державним замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів, передбачені абзацами п’ятим-дванадцятим пункту 3.5 розділу ІІІ цих Правил, подаються вступником особисто одночасно з виконанням вимог для зарахування на місця державного замовлення, передбачених у пункті 9.1 розділу ІХ цих Правил або при укладанні договору про надання освітніх послуг між ВНТУ та фізичною (юридичною) особою. Не подані своєчасно документи, що засвідчують спеціальні умови на здобуття вищої освіти за державним замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів, унеможливлюють реалізацію таких спеціальних умов.

5.9. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією ВНТУ, до якого вони подаються. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

5.10. Приймальна комісія здійснює перевірку підстав для отримання спеціальних умов щодо участі в конкурсному відборі при вступі на здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти та спеціальних умов на здобуття вищої освіти за державним замовленням і за рахунок цільових пільгових державних кредитів.

Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), затверджує його своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про освіту до Єдиної бази. У разі подання вступником заяви в електронній формі приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту на підставі його сканованої копії (фотокопії).

5.11. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до ВНТУ протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше наступного дня після завершення прийому документів. Оприлюднення поточних рейтингових списків вступників здійснюється на офіційному веб-сайті ВНТУ на підставі даних, внесених до Єдиної бази.

5.12. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньої програми (напряму підготовки, спеціальності), а також факт наявності/відсутності підстав для участі у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування за квотою-1 фіксуються в заяві вступника і підтверджуються його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.

5.13. Заява, зареєстрована в Єдиній базі, може бути скасована ВНТУ на підставі рішення приймальної комісії до дати закінчення прийому документів на навчання за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі. Приймальна комісія повідомляє вступникові про своє рішення в день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву з такою самою пріоритетністю.

Виправлення технічних помилок відбувається до дати включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання.

Вступник має право до дати закінчення подання електронних заяв скасувати у власному електронному кабінеті подану ним раніше заяву, зареєстровану та допущену до конкурсу у вищих навчальних закладах, без права подання нової заяви з такою ж пріоритетністю.

5.14. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059.

 

VI. Організація та проведення конкурсного відбору


6.1. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до ВНТУ для здобуття ступеня бакалавра, зараховуються бали сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів) з трьох предметів.

Обов'язковим конкурсним предметом є українська мова та література. Також обов'язковим є другий предмет, зазначений в переліку. Третій предмет обирається вступником на вибір із зазначених в переліку для відповідної спеціальності (додаток № 2).

Мінімальне значення кількості балів сертифіката із загальноосвітніх предметів (результатів вступних іспитів), з яким вступник допускається до участі у конкурсі - 100.

Особи, не атестовані з української мови, подають сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, або складають вступний іспит з урахуванням наявності відповідних педагогічних і науково-педагогічних працівників, які є членами предметних (атестаційних) комісій.

Вступний іспит проводиться у формі переказу літературного твору, заданого предметною комісією.

Для категорії осіб зазначених в абзацах 5 - 8 пункту 2.3 розділу ІІ цих Правил вступні іспити проводяться з предметів, зазначених у переліку конкурсних предметів наведених у додатку 2 цих Правил та оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів:

– з української (російської) мови та літератури – у формі переказу літературного твору, заданого предметною комісією;

– з математики, фізики, біології, хімії, географії, іноземної мови, – у формі тестування.

 

6.2. Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти конкурсний бал розраховується за формулою:

Конкурсний бал (КБ) = К1*П1 + К2*П2 + К3*П3 + К4*А + К5*ОУ,

де П1, П2 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого та другого предметів;

П3 – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту з третього предмета;

А – середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений в шкалу від 100 до 200 балів відповідно до таблиці переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200 (додаток 3);

ОУ – бал за успішне закінчення підготовчих курсів ВНТУ за шкалою від 100 до 200 балів при вступі на спеціальності (спеціалізації), зазначені в переліку спеціальностей (додаток 4).

Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12». У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про повну загальну середню освіту його середній бал в 12-бальній шкалі вважається таким, що дорівнює 2.

Особам, які є членами збірних команд України, які брали участь у міжнародних олімпіадах, перелік яких визначений Міністерством освіти і науки України, чемпіонам і призерам Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських ігор зараховуються оцінки по 200 балів з двох вступних випробувань за вибором вступника.

Призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2017 року з базових предметів, призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України 2017 року останній доданок встановлюється рівним 10, а якщо КБ вступника при цьому перевищує 200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200.

Інформацію про призерів (осіб, нагороджених дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів та III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України приймальна комісія отримує з Єдиної бази.

Учасникам Всеукраїнської олімпіади ВНТУ для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти зі спеціальностей, визначених Переліком спеціальностей (додаток 4), нараховуються додаткові бали до сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з одного предмета при розрахунку конкурсного бала в ВНТУ в обсязі 20 балів, але не вище 200 балів за предмет.

Остаточно конкурсний бал балансується на регіональний (РК), галузевий (ГК), сільський (СК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток, причому:

РК дорівнює 1,02 для конкурсних пропозицій ВНТУ;

ГК дорівнює 1,03 для поданих заяв з пріоритетностями 1 на спеціальності (спеціалізації), які передбачені в додатку 4 цих Правил, та 1,00 в інших випадках;

СК дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у сільських населених пунктах, які здобули повну загальну середню освіту у навчальних закладах, що знаходяться на території населених пунктів сільської місцевості, у рік вступу, та 1,00 в інших випадках.

Якщо після балансування конкурсний бал перевищує 200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200.

У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) його середній бал в 200-бальній шкалі вважається таким, що відповідає мінімальному можливому значенню.

6.3. Для конкурсного відбору осіб які на основі ступеня бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), вступають для здобуття ступеня магістра конкурсний бал обчислюється як сума результату фахового вступного випробування, вступного іспиту з іноземної мови, середнього бала додатка до диплома, оцінки захисту бакалаврської (дипломної) роботи (проекту) та додаткового бала, конкурсний бал вноситься до Єдиної бази.

Додатковий бал нараховується відповідно до «Положення про прийом на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів до ВНТУ».

Фахове вступне випробування, вступний іспит з іноземної мови проводяться в усній формі та  оцінюються за 5-бальною шкалою. Мінімально допустимий бал за фахове випробування та іспит з іноземної мови для участі у конкурсі – 3.

Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL або International English Language Testing System або сертифікатом Сambridge English Language Assessment (не нижче рівня B1 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом.

Додаткове вступне випробування для осіб, які вступають на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутих раніше ступеня бакалавра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за іншою спеціальністю, передує іспиту з іноземної мови та фахового вступного випробування. Додаткове вступне випробування проводиться у формі співбесіди, має кваліфікаційний характер і оцінюється за шкалою: «зараховано» – «не зараховано». За результатами додаткового випробування особа допускається до вступних випробувань на загальних умовах конкурсного відбору. У випадку, якщо абітурієнт не склав додаткове вступне випробування, він втрачає право складати інші вступні випробування та брати учать у конкурсному відборі за цією спеціальністю.

Якщо абітурієнт подав кілька заяв на різні спеціальності, то іспит з іноземної мови він складає один раз за відповідним розкладом.

6.4. Для конкурсного відбору на навчання осіб для здобуття ступеню бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста зі скороченим терміном навчання конкурсний бал обчислюється як сума результату фахового вступного випробування  і середнього бала додатка до диплома та вноситься до Єдиної бази. Фахове випробування проводиться в формі тестування та оцінюється за 12-бальною шкалою. Мінімально допустимий бал фахового вступного випробування для участі у конкурсі – 4.

6.5. Для конкурсного відбору осіб, які вступають на навчання для здобуття ступеня доктора філософії, зараховуються бали вступних іспитів зі спеціальності та іноземної мови, а також додаткових іспитів в окремих випадках відповідно до «Правил прийому до аспірантури (докторантури) в 2017 році».

Вступні іспити, вступний іспит з іноземної мови проводяться в усній формі та оцінюються за 5-бальною шкалою. Мінімально допустимий бал за вступні іспити та іспит з іноземної мови для участі у конкурсі – 3.

Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL або International English Language Testing System або сертифікатом Сambridge English Language Assessment (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом.

Відповідно до «Правил прийому до аспірантури (докторантури) в 2017 році» особам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності), ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), можуть бути призначені додаткові вступні випробування.

 

VII. Проведення вступних іспитів, фахових випробувань


7.1. Для проведення вступних іспитів для здобуття ступеня бакалавра на основі повної середньої загальної освіти створюються предметні екзаменаційні комісії. Для проведення співбесід зі вступниками, яким Правилами прийому до ВНТУ надане таке право (абзаци 2 - 5 пункт 2.3. розділу ІІ цих Правил) створюється комісія для проведення співбесіди. Для проведення фахових випробувань при вступі на навчання на основі раніше здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) створюються фахові атестаційні комісії. Вступні іспити до аспірантури  проводяться предметними комісіями.

7.2. Програми вступних іспитів, співбесід, програми фахових випробувань для вступу на основі здобутого ступеня, освітньо-кваліфікаційного рівня затверджуються головою приймальної комісії ВНТУ не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів і оприлюднюються на веб-сайті ВНТУ та в приймальній комісії.

7.3. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не допускається.

7.4. Роботи вступників, виконані ними на вступних іспитах, фахових випробуваннях, співбесідах, які не прийняті на навчання, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт.

7.5. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені ВНТУ, розглядають апеляційні комісії ВНТУ, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом ректора. Апеляції на результати вступних випробувань розглядають: в письмовій формі, в формі тестування – наступного дня після дня проведення вступного іспиту; в усній формі – в день оголошення результатів.

Порядок подання та розгляду апеляцій на результати вступних випробувань, що проводяться ВНТУ, визначено у «Положенні про апеляційні комісії ВНТУ».

7.6. Відомості щодо результатів вступних випробувань вносяться до Єдиної бази.

7.7. Рішенням приймальної комісії ВНТУ результати вступного іспиту (фахового випробування для споріднених спеціальностей) з конкурсного предмета щодо вступу на певну конкурсну пропозицію можуть бути зараховані для участі в конкурсному відборі на іншу конкурсну пропозицію.

7.8. У разі зміни балів з конкурсних предметів сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання за результатами апеляцій приймальна комісія ВНТУ, після відповідного повідомлення Єдиної бази, вносить відповідні зміни в документацію, перераховує конкурсний бал.

 

VIII. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування


8.1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди (тільки на основі повної загальної середньої освіти);

вступники, які мають право на зарахування за квотами (тільки на основі повної загальної середньої освіти);

вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах.

8.2. Вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди, впорядковуються за алфавітом.

У межах інших зазначених в пункті 8.1 цього розділу категорій рейтинговий список вступників впорядковується:

за конкурсним балом від більшого до меншого;

за пріоритетністю заяви від 1 до 9;

за середнім балом додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень від більшого до меншого.

Якщо встановлені в третьому – п’ятому абзацах цього пункту додаткові правила не дозволяють визначити послідовність вступників у рейтинговому списку, то приймальна комісія ухвалює відповідне рішення самостійно на підставі аналізу поданих вступниками документів та вносить його до Єдиної бази.

8.3. У рейтинговому списку вступників зазначаються:

прізвище, ім’я та по батькові вступника;

конкурсний бал вступника (крім зарахованих за співбесідою);

пріоритетність заяви, зазначена вступником (тільки на основі повної загальної середньої освіти);

ознака підстав для зарахування за результатами співбесіди, вступних іспитів, квоти-1 (тільки на основі повної загальної середньої освіти).

8.4. Рейтингові списки формуються приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються у повному обсязі на офіційному веб-сайті ВНТУ.

8.5. Списки вступників, рекомендованих до зарахування за державним замовленням за кожною конкурсною пропозицією, отримуються приймальною комісією за даними Єдиної бази, перевіряються відповідно до матеріалів для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення державного замовлення в 2017 році (додаток 5) та затверджуються рішенням приймальної комісії, оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальної комісії та офіційному веб-сайті ВНТУ відповідно до строків, визначених у розділі ІV цих Правил.

У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі самі дані, що і в рейтинговому списку вступників відповідно до пункту 8.3 цього розділу.

8.6. Адресне розміщення державного замовлення для прийому вступників на здобуття вищої освіти ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти (денної та заочної форм) формується в Єдиній базі на основі конкурсних балів та пріоритетності з урахуванням загальних, максимальних та мінімальних обсягів державного замовлення. Вступник може бути рекомендований до зарахування за найвищою пріоритетністю з числа зазначених ним під час подання заяв, за якою вступник потрапляє у число тих, хто може бути рекомендований до зарахування на місця, що фінансуються за державним замовленням, відповідно до його конкурсного бала. Технічне завдання для реалізації адресного розміщення державного замовлення формується відповідно до матеріалів для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення державного та регіонального замовлення в 2017 році (додаток 5).

У разі якщо внаслідок адресного розміщення державного замовлення мінімальний обсяг державного замовлення не досягається за відкритою конкурсною пропозицією, то вона анулюється.

8.7. Списки рекомендованих до зарахування оновлюються після виконання/невиконання вступниками на ступінь бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, на ступінь магістра на основі здобутого ступеня бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), на ступінь доктора філософії вимог для зарахування на навчання відповідно до розділу ІX цих Правил.

8.8. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальної комісії ВНТУ.

Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування також розміщується на офіційному веб-сайті ВНТУ, а також відображається у кабінеті вступника в Єдиній базі.

 

IX. Реалізація права вступників на обрання місця навчання


9.1. Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі на місця державного замовлення, після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного в розділі ІV цих Правил або відповідно до нього, зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, військового квитка або приписного свідоцтва (для військовозобов’язаних), крім передбачених законодавством випадків, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та/або інших документів, передбачених цими Правилами, до приймальної комісії ВНТУ. Подані оригінали документів зберігаються у ВНТУ протягом усього періоду навчання. Особи, які подали заяви в електронній формі, крім того, зобов’язані підписати власну заяву, роздруковану приймальною комісією.

9.2. Особи, які в установлені строки, визначені у розділі ІV цих Правил або відповідно до нього, не виконали вимог для зарахування на місця державного замовлення, втрачають право в поточному році на зарахування на навчання за державним замовленням, крім випадків, визначених у розділах Х та ХІ цих Правил.

 

X. Коригування списку рекомендованих до зарахування


10.1. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування на місця державного замовлення, передбачених у пункті 9.1 розділу ІХ цих Правил.

10.2. Рішення щодо участі вступника у конкурсі на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб з числа тих, яким було анульовано або не надано рекомендацію до зарахування на навчання за державним замовленням, приймається за заявою вступника у довільній формі, що подається до приймальної комісії ВНТУ та долучається до його особової справи.

10.3. Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб, зобов’язані виконати вимоги для зарахування відповідно до пункту 9.1 розділу ІХ цих Правил.

Договір про надання освітніх послуг між ВНТУ та фізичною (юридичною) особою укладається після видання наказу про зарахування. У разі якщо договір не буде укладено протягом двох тижнів з дати видання наказу про зарахування, наказ про зарахування цієї особи скасовується.

Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.

10.4. При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (напрямами підготовки, спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами навчання, крім двох денних, одна з яких за державним замовленням або за рахунок цільових пільгових державних кредитів, оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок цільових пільгових державних кредитів протягом усього строку навчання.

При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (напрямами підготовки, спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами навчання, крім двох денних, за кошти фізичних та юридичних осіб оригінали вищезазначених документів зберігаються в одному з вищих навчальних закладів на вибір студента протягом усього терміну навчання. Довідка про зберігання оригіналів документів видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому вони зберігаються.

 

XI. Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти


11.1. ВНТУ самостійно надає рекомендації для адресного розміщення державного замовлення вступникам на основі повної загальної середньої освіти в межах форми навчання та місць, на які були надані рекомендації до зарахування до ВНТУ за відповідною спеціальністю в порядку, передбаченому пунктом 8.5 розділу VIІI цих Правил, і надалі анульовані згідно з пунктом 9.1 розділу ІХ цих Правил.

11.2. Правом переведення на вакантні місця державного замовлення користуються особи, які не отримували рекомендації до зарахування на місця державного замовлення в порядку, передбаченому пунктом 8.5 розділу VІII цих Правил.

11.3. Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти, здійснюється в такій послідовності:

особи, які мають спеціальні умови на здобуття вищої освіти за державним замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів, передбачені абзацами п’ятим-сьомим пункту 3.5 розділу IІІ цих Правил, незалежно від конкурсного бала;

особи, які мають спеціальні умови на здобуття вищої освіти за державним замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів, передбачені абзацами другим, третім, восьмим-десятим пункту 3.5 розділу IІІ цих Правил, в разі, якщо отриманий ними конкурсний бал менший від мінімального, який дозволив отримати рекомендацію до зарахування на місця державного замовлення за цією конкурсною пропозицією за загальним конкурсом в порядку, передбаченому пунктом 8.5 розділу VIIІ цих Правил, не більше ніж на 10 балів (на 20 балів для спеціальностей, визначених у Переліку спеціальностей (додаток 4));

особи, які мають спеціальні умови на здобуття вищої освіти за державним замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів, передбачені абзацами одинадцятим 3.5 розділу IІІ цих Правил, у разі, якщо отриманий ними конкурсний бал менший від мінімального, який дозволив отримати рекомендацію до зарахування на місця державного замовлення за цією конкурсною пропозицією за загальним конкурсом в порядку, передбаченому пунктом 8.5 розділу VIIІ цих Правил, не більше ніж на 10 балів (тільки для спеціальностей, визначених у Переліку спеціальностей (додаток 4));

особи, які не отримали право на місця за державним замовленням в порядку, передбаченому пунктом 8.5 розділу VIIІ цих Правил (тільки для спеціальностей, зазначених у додатку 4).

Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, зазначених в абзацах другому – п’ятому цього пункту, проводиться при відсутності непереведених осіб попередньої категорії або в разі їх письмової відмови від переведення та в послідовності від вищого до нижчого місця в рейтинговому списку в межах кожної із зазначених категорій.

У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, зазначених в абзацах другому – п’ятому пункту 11.3 цього розділу, ВНТУ використовує для цього вакантні місця державного замовлення з інших спеціальностей цієї галузі, а при їх відсутності – інших галузей знань, цієї або іншої форми навчання (після переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, зазначених в абзацах другому-п’ятому цього пункту за відповідною спеціальністю та формою навчання), про що негайно ставить до відома відповідного державного замовника.

Невикористані після цього місця державного замовлення вважаються такими, що не розміщені в ВНТУ. ВНТУ повідомляє державного замовника про їх кількість у розрізі спеціальностей (спеціалізацій) та форм навчання. У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, зазначених в абзаці третьому пункту 11.3 цього розділу, ВНТУ надсилає державному замовнику запит на виділення додаткових місць державного замовлення за рахунок повернутих. Рішення щодо використання цих місць приймає конкурсна комісія державного замовника.

 

XII. Наказ про зарахування, додатковий конкурс, зарахування за рахунок цільового пільгового державного кредиту


12.1. Накази про зарахування на навчання видаються ректором ВНТУ на підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в Єдиній базі та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії і офіційному веб-сайті ВНТУ у вигляді списку зарахованих у строки, встановлені в розділі ІV цих Правил або відповідно до нього.

12.2. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією у разі виявлення порушень з боку вступника, передбачених пунктом 14.5 розділу ХІV цих Правил.

Зараховані особи можуть бути вилучені з наказу про зарахування до ВНТУ за власним бажанням, відраховані з ВНТУ за власним бажанням, а таким особам повертаються документи, подані ними, не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування.

12.3. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 календарних днів від дня їх початку, відраховуються з ВНТУ, про що видається відповідний наказ.

12.4. На звільнене(і) в порядку, передбаченому в пунктах 12.2, 12.3 цього розділу, місце(я), може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цю конкурсну пропозицію. У разі відсутності таких претендентів на звільнені місця дозволяється зараховувати осіб з конкурсних пропозицій ВНТУ за умови збігу конкурсних предметів шляхом перенесення заяви (за згодою особи) на іншу конкурсну пропозицію.

Додатковий конкурсний відбір проводиться до 15 вересня. При цьому накази про зарахування таких осіб формуються і подаються до Єдиної бази до 18.00 години 19 вересня.

12.5. Рішення щодо зарахування вступника з оплатою його навчання за рахунок цільового пільгового державного кредиту приймається за заявою вступника, що подається до приймальної комісії, на підставі результатів участі у конкурсі відповідно до вимог цих Правил.

 

ХІІI. Особливості прийому на навчання іноземців та осіб без громадянства до вищих навчальних закладів України

 

13.1. Прийом на навчання іноземців та осіб без громадянства до вищих навчальних закладів здійснюється згідно із Законами України «Про вищу освіту», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних українців», «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», Указом Президента України від 03 червня 1994 року № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова», постановами Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року № 136 «Про навчання іноземних громадян в Україні», від 11 вересня 2013 року № 684 «Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства», наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 11 грудня 2015 року № 1272).

13.2. Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями України, приймаються на навчання у межах установлених квот для іноземців на підставі направлень Міністерства освіти і науки України.

13.3. Прийом іноземців до ВНТУ на навчання за рахунок коштів державного бюджету здійснюється в межах квот для іноземців.

Квота для іноземців – визначена частина обсягу місць державного замовлення, яка використовується для прийому вступників з числа:

-                   іноземців, які прибувають на навчання відповідно до міжнародних договорів України;

-                   закордонних українців, статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця.

13.4. Закордонні українці, які на законних підставах перебувають в Україні і статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, при вступі до ВНТУ користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Закордонні українці, статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, можуть зараховуватись на навчання за державним замовленням у межах установлених квот для іноземців за співбесідою з предметів, передбачених Правилами прийому.

13.5. Іноземці та особи без громадянства (далі – іноземці) можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних (юридичних) осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між вищими навчальними закладами про міжнародну академічну мобільність.

13.6. Іноземці, які прибувають в Україну з метою навчання, вступають до ВНТУ за акредитованими освітніми програмами (спеціальностями).

Зарахування вступників з числа іноземців на навчання за кошти фізичних (юридичних) осіб здійснюється ВНТУ:

1) двічі на рік, до і на початку академічних семестрів (але не пізніше 01 листопада і 01 березня відповідно), для здобуття ступенів бакалавра, магістра;

2) упродовж року для навчання в аспірантурі, докторантурі.

13.7. Іноземці, які закінчили підготовче відділення з вивчення української мови та базових дисциплін, зараховуються на навчання до ВНТУ для здобуття ступеню бакалавра в межах виділених квот за рахунок загального ліцензійного обсягу.

13.8. ВНТУ обчислює бали/оцінки вступника на основі документа про попередній здобутий рівень освіти. Мінімально необхідне для вступу значення кількості балів із загальноосвітніх предметів, з яких проводиться вступне випробування – 3.

Зарахування іноземців на навчання на відповідному рівні вищої освіти здійснюється за результатами вступних випробувань з визначених предметів і мови навчання та на підставі академічних прав на продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, і врахування балів успішності, що дають право на продовження навчання на наступному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, що видала документ про здобутий рівень освіти.

13.9. На навчання до ВНТУ зараховуються іноземні громадяни та особи без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах, на основі укладених  з ними контрактів.

13.10. Прийом документів іноземних громадян, які вступають на навчання для здобуття ступеню бакалавра без навчання на підготовчому відділені ВНТУ, в межах виділених квот за рахунок загального ліцензійного обсягу, проводиться з 1 липня по 01 листопада 2017 року. Зарахування здійснюється за результатами співбесіди до 15 листопада 2017.

Усі категорії іноземців, які вступають на навчання, зараховуються до ВНТУ на підставі наказів про зарахування, що формуються в Єдиній базі.

13.11. При зарахуванні на перший курс на навчання до ВНТУ іноземці та особи без громадянства подають документи, які передбачені постановою Кабінетом Міністрів України № 1238 від 05.08.1998 р. «Про затвердження Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів»:

–      документ про повну загальну середню освіту,  в якому зазначається перелік предметів, які вивчалися за останні 2-3 роки з оцінками та кількістю годин;

–      довідка, яка підтверджує факт навчання у даному навчальному закладі вступника (печатка та підпис керівника навчального закладу на довідці та документі про  повну загальну середню освіту мають бути ідентичними);

–      медичний сертифікат про стан здоров’я, затверджений відомством з охорони здоров’я відповідної країни (строк дії не більше трьох місяців);

–    документ про народження;

–    паспорт;

десять фотокарток розміром 3х4.

13.12. Прийом документів іноземних громадян, які вступають на навчання для здобуття ступеню магістра в межах виділених квот за рахунок загального ліцензійного обсягу, проводиться на основі ступенів бакалавра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста освіти з 03 липня по 24 липня 2017 року, фахові вступні випробування з 25 липня по 05 серпня 2017 року. Зарахування здійснюється в терміни, визначені в п. 4.6. розділу IV цих Правил, але не пізніше 15 листопада.

13.13. Іноземці, які прибувають в Україну для участі в програмах академічної мобільності або для здобуття вищої освіти за узгодженими між українським та іноземним вищими навчальними закладами освітніми програмами, приймаються на навчання з урахуванням відповідних договірних зобов’язань вищого навчального закладу.

 

XІV. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до ВНТУ


14.1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу

масової інформації).

 

Порядок акредитації журналістів у приймальній комісії.

Для одержання акредитації журналісти повинні надати до приймальної комісії відповідну заявку. Заявка на акредитацію подається до приймальної комісії на офіційному бланку редакції засобу масової інформації (ЗМІ) і засвідчується підписом головного редактора та печаткою ЗМІ. Разом із заявкою представляється копія свідоцтва про державну реєстрацію ЗМІ та копія ліцензії на мовлення (для електронних ЗМІ).

Заявка на акредитацію повинна містити наступні відомості:

– повне найменування ЗМІ;

– його засновників (співзасновників) або видавця (видавців);

– тираж, періодичність (для електронних ЗМІ – канал і регіон мовлення);

– юридичну та фактичну адресу редакції ЗМІ, регіон розповсюдження, поштову адресу (у тому числі індекс);

– прізвище, ім'я, по батькові головного редактора (директора) ЗМІ, номери його робочих телефонів і факсів;

– номери робочих телефонів і факсів редакції, електронну адресу;

– прізвище, ім'я, по батькові журналіста, який рекомендується на акредитацію (повністю), його рік народження, посаду, робочий телефон, мобільний телефон (за бажанням);

– прізвище, ім'я, по батькові технічного представника ЗМІ (оператор, фотокореспондент тощо), його посаду, робочий телефон.

Заявка на акредитацію приймається в оригіналі. До заявки додається:

– фотокартка кожної особи, вказаної в заявці, в електронному вигляді;

– копія документа, що підтверджує професійний фах заявника.

Кожній акредитованій особі не пізніше, ніж за п’ять днів після подання документів для проходження акредитації, видається посвідчення – акредитаційна картка, в якій вказується прізвище ім’я по батькові, назва засобу масової інформації, посада, яка дійсна тільки при наявності документа, що засвідчує особу.

Акредитаційна картка надає право перебування представників засобів масової інформації в місцях проведення засідань приймальної комісії ВНТУ. Кількість представників ЗМІ – не більше двох представників від кожного акредитованого засобу масової інформації.

Список акредитованих представників ЗМІ оприлюднюється на веб-сторінці приймальної комісії ВНТУ.

14.2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою приймальної комісії. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання приймальної комісії своїх спостерігачів. Приймальна комісія зобов’язана створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення до засідання з документами, що надаються членам приймальної комісії.

14.3. ВНТУ зобов’язаний створити умови для ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідної спеціальності (напряму підготовки, освітньої програми). Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг прийому за державним замовленням за кожною конкурсною пропозицією (спеціальністю, освітньою програмою, напрямом підготовки) та ступенем, у тому числі про кількість місць, що виділені для вступу за квотою, оприлюднюються на офіційному веб-сайті ВНТУ не пізніше робочого дня, наступного після затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.

14.4. Голова приймальної комісії оголошує про засідання комісії, як правило, не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках – не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється на офіційному веб-сайті ВНТУ.

14.5. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про здобуту раніше освіту, про наявність права на зарахування за квотою, права на зарахування за співбесідою, про участь в учнівських олімпіадах та конкурсах-захистах Малої академії наук України, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для скасування наказу про його зарахування.

14.6. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, обсяг місць, що фінансуються за державним замовленням, вартість навчання за спеціальностями (напрямами підготовки, спеціалізаціями, освітніми програмами), перебіг подання заяв щодо вступу, рекомендування до зарахування та зарахування до ВНТУ здійснюється інформаційними системами, в тому числі системою «Конкурс», на підставі даних Єдиної бази.

 

 

Всі додатки:

Додаток 1,

Додаток 2,

Додаток 3,

Додаток 4,

Додаток 5,

Додаток 6,

Додаток 7,

Додаток 8,

Додаток 9,

Додаток 10


 

Відповідальний секретар                                  Д. О. Лозінський

Приймальної комісії

 

Публічна інформація

 

Детальніше...


DIPLOMA SUPPLEMENT

Детальніше...


СКРИНЬКА ДОВІРИ

Шановні студенти та співробітники!

У навчальних корпусах та гуртожитках ВНТУ постійно діють скриньки довіри, в яких ви можете залишити свої скарги, зауваження та пропозиції для поліпшення роботи університету.

 

Детальніше...


Електронні посібники ВНТУ

http://posibnyky.vntu.edu.ua

Детальніше...


Навчально-методична робота

http://metod.vntu.edu.ua

Детальніше...