Прес-центр ВНТУ 30.06.2016, 18:48

 

Вінницький національний технічний університет оголошує набір до докторантури та аспірантури на 2016 рік

 

 

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Оголошує набір до докторантури на 2016 рік зі спеціальностей:

 

132 – Матеріалознавство

141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

152 – Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

163 – Біомедична інженерія

 

Оголошує набір до аспірантури на 2016 рік зі спеціальностей:

 

073 – Менеджмент

121 – Інженерія програмного забезпечення

122 – Комп'ютерні науки та інформаційні технології

123 – Комп’ютерна інженерія

124 – Системний аналіз

125 – Кібербезпека

131 – Прикладна механіка

132 – Матеріалознавство

133 – Галузеве машинобудування

141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

144 – Теплоенергетика

151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

152 – Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

163 – Біомедична інженерія

172 – Телекомунікації та радіотехніка

183 – Технології захисту навколишнього середовища

192 – Будівництво та цивільна інженерія

275 – Транспортні технології (автомобільний транспорт).

 

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які мають повну вищу освіту і кваліфікацію магістра або спеціаліста.

 

Прийом документів до аспірантури з 01 серпня по 26 серпня; вступні іспити - з 29 серпня по 12 вересня. Конкурсне зарахування з 15 вересня.

 

Прийом документів до докторантури з 01 вересня по 30 вересня. Конкурсне зарахування з 31 жовтня.

 

Вступники подають на ім'я ректора ВНТУ такі документи:

 

1)      заяву;

2)      особовий листок з обліку кадрів;

3)      список опублікованих наукових праць і винаходів (за наявності);

4)      реферат з обраної ним наукової спеціальності з письмовим висновком передбачуваного наукового керівника. Реферат оцінюється за 5-бальною шкалою. У рефераті вступника повинні бути посилання на його наукові публікації (за наявністю) (пункт стосується тільки вступників до аспірантури);

5)      медичну довідку про стан здоров'я за формою № 086-о (особами, які є випускниками ВНТУ у 2016 році чи працівниками ВНТУ довідка не подається);

6)      копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації магістра або спеціаліста (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном — копію нострифікованого диплома) (пункт стосується тільки вступників до аспірантури);

7)      копію першої сторінки паспорту;

8)      згоду (особисту) на обробку персональних даних;

9)      копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (за наявності);

10)   2 фотокартки (3х4).

Паспорт та диплом магістра чи освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста пред’являються вступником особисто.

 

При вступі до докторантури, крім того, подається:

 

1) письмова характеристика наукової діяльності вступника, складена доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником ВНТУ, із згодою бути науковим консультантом в разі його вступу до докторантури;

2) копію диплома доктора філософії або кандидата наук.

 

Особа, яка подає для вступу до докторантури диплом, що виданий іноземним вищим навчальним закладом, допускається до вступу нарівні з іншими вступниками. У разі позитивного рішення вченої ради ВНТУ щодо зарахування такого вступника в докторантуру вчена рада ВНТУ одночасно приймає рішення про визнання його диплома. У разі відмови вчена рада ВНТУ надає вступнику обґрунтоване пояснення причин такої відмови.

 

3) рішення Вченої ради ВНТУ про зарахування до докторантури і призначення докторанту наукового консультанта з числа штатних науково-педагогічних або наукових працівників ВНТУ із ступенем доктора наук з відповідної спеціальності.

 

Диплом про присудження наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук) пред’являються вступником особисто.