ПРАВИЛА ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ

ДО ВІННИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ (оновлення станом на 31.12.19)

у 2020 році

Скачати "Правила прийому -2020 до ВНТУ" у форматі PDF

І. Загальні положення
ІІ. Прийом на навчання для здобуття вищої освіти
ІІІ. Джерела фінансування здобуття вищої освіти
ІV. Обсяги прийому та обсяги державного замовлення
V. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання
VІ. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до закладів вищої освіти
VІІ. Конкурсний відбір, його організація та проведення
VІІІ. Спеціальні умови участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти
IX. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування
X. Реалізація права вступників на обрання місця навчання
XІ. Коригування списку рекомендованих до зарахування
XІІ. Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти
XІІІ. Наказ про зарахування, додатковий конкурс, зарахування за рахунок цільового пільгового державного кредиту
ХІV. Особливості прийому на навчання до ВНТУ іноземців та осіб без громадянства
XV. Вимоги до Правил прийому
XVІ. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до ВНТУ

 

 

Правила прийому на навчання до Вінницького національного технічного університету в 2020 році

 

І. Загальні положення

Вгору

1.1. Провадження освітньої діяльності у Вінницькому національному технічному університеті (далі ВНТУ) здійснюється відповідно до ліцензії (електронний доступ https://registry.edbo.gov.ua/university/137/specialities/).

Правила прийому (далі Правила) розроблені приймальною комісією ВНТУ (далі – Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2020 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 11 жовтня 2019 року № 1285 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 02 грудня 2019 року за № 1192/34163, обговорені та затверджені на засіданні Вченої ради Університету (протокол № 5 від 23 грудня 2019 року).

1.2. Прийом до ВНТУ здійснюється на конкурсній основі за відповідними джерелами фінансування.

1.3. Організацію прийому вступників до ВНТУ здійснює Приймальна комісія, склад якої затверджується наказом ректора ВНТУ, який є її головою. Приймальна комісія діє згідно з Положенням про приймальну комісію ВНТУ, затвердженим Вченою радою ВНТУ відповідно до Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1353/27798. Положення про приймальну комісію ВНТУ оприлюднюється на офіційному вебсайті ВНТУ (https://vntu.edu.ua/uk/information-for-enrollee/thesis-pk.html ).

Ректор ВНТУ забезпечує дотримання законодавства України, у тому числі цих Правил, а також відкритість та прозорість роботи Приймальної комісії.

Рішення Приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу ректором ВНТУ та/або виконання процедур вступної кампанії.

Усі питання, пов’язані з прийомом до ВНТУ, вирішуються Приймальною комісією на її засіданнях. Рішення Приймальної комісії оприлюднюються на офіційному вебсайті ВНТУ (https://vntu.edu.ua/uk/information-for-enrollee/act-pk.html ) в день прийняття або не пізніше наступного дня після прийняття відповідного рішення.

1.4. У цих Правилах терміни вживаються в таких значеннях:

1) адресне розміщення бюджетних місць - надання вступнику рекомендації до зарахування на місця навчання за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням) на підставі його конкурсного бала;

2) відкрита конкурсна пропозиція - конкурсна пропозиція, для якої кількість місць для навчання за державним замовленням визначається під час адресного розміщення бюджетних місць у межах між кваліфікаційним мінімумом та максимальним обсягом державного замовлення або дорівнює нулю в разі неможливості сформувати кваліфікаційний мінімум державного замовлення;

3) вступне випробування - оцінювання підготовленості вступника до здобуття вищої освіти, що проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту, співбесіди з конкурсного предмета (предметів), фахового випробування, єдиного фахового вступного випробування, презентації дослідницьких пропозицій чи досягнень;

4) вступний іспит - форма вступного випробування, яка передбачає оцінювання знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета, результати якого зараховуються до конкурсного бала вступника, або за результатами якого вступник допускається до участі в конкурсному відборі чи до інших вступних випробувань;

5) вступник - особа, яка подала заяву(и) про допуск до участі в конкурсному відборі на одну (декілька) конкурсних пропозицій;

6) єдиний вступний іспит - форма вступного випробування з іноземної (англійської, або німецької, або французької, або іспанської) мови для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), яка передбачає використання організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання;

7) кваліфікаційний мінімум державного замовлення - мінімальна кількість вступників, яка може бути рекомендована на відкриту конкурсну пропозицію під час адресного розміщення бюджетних місць для відкриття набору на неї (тільки для спеціальностей, які входять до Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка);

8) квота для іноземців - визначена частина обсягу бюджетних місць, яка використовується для прийому вступників з числа:

іноземців, які прибувають на навчання відповідно до міжнародних договорів України;

закордонних українців, статус яких засвідчено посвідченням закордонного українця;

іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні, осіб, яким надано статус біженця в Україні, та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту;

9) квота-1 - визначена частина максимального обсягу бюджетних місць (для відкритих конкурсних пропозицій), яка може бути використана для прийому вступників на основі повної загальної середньої освіти, що мають право на вступ на основі вступних іспитів, крім осіб, які мають право на квоту-2 або вступають відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, місцем проживання яких є тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21 червня 2016 року № 697, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 липня 2016 року за № 907/29037 (далі - наказ № 697);

10) конкурсна пропозиція - пропозиція ВНТУ щодо кількості місць для прийому вступників на певний рівень вищої освіти, освітню програму, форму здобуття освіти, курс, переліку конкурсних предметів, строку навчання на основі здобутого освітнього рівня або ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня). Розрізняють відкриті, фіксовані (закриті) та небюджетні конкурсні пропозиції. Відкриті конкурсні пропозиції входять в широку конкурсну пропозицію;

11) конкурсний бал - комплексна оцінка досягнень вступника, яка обраховується за результатами вступних випробувань та іншими показниками з точністю до 0,001 відповідно до цих Правил;

12) конкурсний відбір - процедура відбору вступників на конкурсні пропозиції на основі конкурсних балів та (в разі їх використання) пріоритетностей заяв вступників для здобуття вищої освіти (на конкурсній основі);

13) конкурсний предмет - навчальний предмет (дисципліна), рівень навчальних досягнень з якого (якої) враховується під час проведення конкурсного відбору на навчання до закладу вищої освіти;

14) максимальний обсяг державного замовлення - максимальна кількість вступників на відкриту конкурсну пропозицію, яка може бути рекомендована для зарахування на місця державного замовлення;

15) небюджетна конкурсна пропозиція - конкурсна пропозиція, на яку не надаються місця для навчання за кошти державного бюджету (за державним замовленням);

16) право на зарахування за квотами - право вступника щодо зарахування на навчання до закладу вищої освіти за квотою-1, квотою для іноземців, що реалізується відповідно до цих Правил;

17) презентація дослідницьких пропозицій чи досягнень - форма вступного випробування, що може бути передбачена під час вступу для здобуття освітнього ступеня доктора філософії, яка полягає в заслуховуванні та обговоренні наукового повідомлення вступника;

18) пріоритетність - визначена вступником під час подання заяв черговість (де 1 є найвищою пріоритетністю) їх розгляду у разі адресного розміщення бюджетних місць;

19) рейтинговий список вступників - список вступників за черговістю зарахування на навчання на конкурсну пропозицію, що формується відповідно до цих Правил;

20) співбесіда - форма вступного випробування, яка передбачає оцінювання підготовленості (оцінювання знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета (ів)) і мотивованості вступника, за результатами якої приймається протокольне рішення щодо надання вступнику рекомендації до зарахування;

21) технічна помилка - помилка, допущена уповноваженою особою приймальної комісії з питань прийняття та розгляду заяв під час внесення відомостей про вступника або заяви до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі - ЄДЕБО), що підтверджується актом про допущену технічну помилку;

22) фахове випробування - форма вступного випробування для вступу на основі здобутого (або такого, що здобувається) ступеня або освітньо- кваліфікаційного рівня вищої освіти, яка передбачає перевірку здатності до опанування освітньої програми певного рівня вищої освіти на основі здобутих раніше компетентностей;

23) фіксована (закрита) конкурсна пропозиція - конкурсна пропозиція із заздалегідь визначеною кількістю місць для навчання за кошти державного бюджету (за державним замовленням);

24) широка конкурсна пропозиція - сукупність відкритих конкурсних пропозицій, яка складає спільну пропозицію державними закладами вищої освіти сукупного обсягу (суперобсягу) бюджетних місць для прийому вступників на місця навчання за кошти державного бюджету (за державним замовленням) на певну галузь, спеціальність (спеціалізацію) та форму здобуття освіти. Відкрита конкурсна пропозиція може входити лише до однієї широкої конкурсної пропозиції;

Термін «ваучер» вжито у значенні, наведеному в Законі України «Про зайнятість населення».

Інші терміни вжито у значеннях, наведених у Законі України «Про вищу освіту».

 

II. Прийом на навчання для здобуття вищої освіти

Вгору

2.1. Вінницький національний технічний університет оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою: за ступенями бакалавра, магістра відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу (додаток 1); доктора філософії та доктора наук  – відповідно до затверджених щорічних обсягів підготовки науково-педагогічних кадрів за рахунок коштів державного бюджету та за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб за переліком наукових спеціальностей, за якими ВНТУ здійснює підготовку науково-педагогічних кадрів через аспірантуру та докторантуру (додаток 7).

2.2. Для здобуття вищої освіти приймаються:

особи, які здобули  повну загальну середню освіту або освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, - для здобуття ступеня бакалавра;

особи, які здобули ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), - для здобуття ступеня магістра;

особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), - для здобуття ступеня доктора філософії.

Для здобуття ступеня вищої освіти за іншою спеціальністю також приймаються особи, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план. Умовою зарахування здобувача вищої освіти для одночасного навчання за іншою спеціальністю в тому самому або в іншому закладі вищої освіти є виконання вимог, аналогічних переведенню на спеціальність відповідно до законодавства.

2.3. Вступники приймаються на навчання на перший курс. Особам, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, ВНТУ може перезарахувати кредити ЄКТС, максимальний обсяг яких визначено стандартом вищої освіти (за відсутності стандарту - не більше 120 кредитів ЄКТС). Такі особи можуть прийматись на другий (старші) курс(и) або на перший курс (зі скороченим строком навчання). Для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю особи можуть прийматись на перший або старші курси (у тому числі зі скороченим строком навчання).

Здобувачі вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на основі ступеня бакалавра або раніше здобутого ступеня вищої освіти, які були відраховані або перервали навчання у зв’язку з академічною відпусткою, мають право бути поновленими для завершення навчання за цим самим освітньо-кваліфікаційним рівнем за індивідуальним навчальним планом за тією самою або спорідненою в межах галузі знань спеціальністю у тому самому або в іншому закладі вищої освіти.

2.4. Прийом на навчання проводиться за спеціальностями (спеціалізаціями) відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.

Прийом вступників на навчання проводиться на конкурсні пропозиції, які самостійно формує ВНТУ.

2.5. Для вступників, які потребують поселення у гуртожиток під час вступу  та навчання, надання місць у гуртожитку гарантовано (проживання у двомісних, тримісних, чотирьохмісних кімнатах зі всіма зручностями). Поселення іногородніх студентів у гуртожитки студмістечка розпочинається за один тиждень до початку навчального року. Поселення здійснюється на місця, які звільнюються після виселення випускників університету. Докладніше на вебсайті ВНТУ (https://vntu.edu.ua/uk/information-for-enrollee/2015-02-19-10-56-02.html ) у розділі Довідка абітурієнта (Умови проживання студентів у гуртожитках).

 

III. Джерела фінансування здобуття вищої освіти

Вгору

3.1. Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти здійснюється:

· за рахунок видатків державного бюджету (державне замовлення);

· за рахунок цільових пільгових державних кредитів. Отримання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти здійснюється відповідно до Порядку пільгового кредитування для здобуття професійно-технічної та вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2018 року № 673;

· за ваучерами;

· за кошти фізичних та/або юридичних осіб (на умовах договору, зокрема за кошти грантів, які отримав ВНТУ на проведення наукових досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії або доктора наук).

3.2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в державних і комунальних закладах вищої освіти на конкурсній основі відповідно до стандартів вищої освіти, якщо певний ступінь вищої освіти громадянин здобуває вперше за кошти державного або місцевого бюджету.

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за кошти державного або регіонального бюджету (за державним або регіональним замовленням), можуть здобувати ступінь магістра лише за кошти фізичних та/або юридичних осіб, крім випадків, передбачених у пункті 3.5 цього розділу.

3.3. Особа може вступити до ВНТУ для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань з урахуванням середнього бала відповідного додатка до диплома. Фінансування навчання за кошти державного бюджету (за державним замовленням) здійснюється в межах нормативного строку навчання за основним навчальним планом.

Особи, які вступають для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, можуть зараховуватись за державним замовленням на перший курс за скороченим строком навчання лише в разі вступу на ту саму або споріднену в межах галузі знань спеціальність (додаток 3), а також на спеціальності, зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка (додаток 2).

Особи, які вступають для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, можуть зараховуватись за кошти фізичних та/або юридичних осіб на перший курс за скороченим строком навчання або на другий чи старші курси з нормативним строком навчання на вакантні ліцензійні місця.

Особи, які вступають на навчання для здобуття ступеню бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю зараховуються на другий курс (з нормативним строком навчання)  на вакантні місця в межах ліцензійного обсягу за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб. ВНТУ для такої категорії студентів впродовж першого року навчання може встановлювати вивчення базових навчальних дисциплін за індивідуальним планом. Академічна різниця навчальних дисциплін, що перезараховуються, не може перевищувати 15 кредитів. Ліквідація академічної різниці відбувається на платній основі.

Для здобуття ступеня вищої освіти за іншою спеціальністю особи, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти ліквідовують академічну різницю до 20 кредитів протягом першого року навчання.

Особи, які здобувать такий самий ступінь (рівень) вищої освіти  не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план за умови одночасного навчання за іншою спеціальністю у ВНТУ або в іншому закладі вищої освіти, при вступі надають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання відповідно до року вступу, що повʼязаний з курсом навчання, на який претендує абітурієнт за відповідною спеціальністю та ліквідовують академічну різницю до 20 кредитів протягом першого року навчання.

Особи, які зазначені в абзацах 5, 6 цього пункту, зараховуються на вакантні місця в межах ліцензійного обсягу за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб. Ліквідація академічної різниці відбувається на платній основі.

3.4. Громадяни України, які не завершили навчання за кошти державного або регіонального бюджету (за державним або регіональним замовленням) за певним ступенем вищої освіти, мають право повторного вступу для безоплатного здобуття вищої освіти в державних і комунальних закладах вищої освіти за тим самим ступенем освіти за умови відшкодування до державного або місцевого бюджету коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, відповідно до Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року № 658.

3.5. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту за другою спеціальністю у державних та комунальних закладах вищої освіти:

· якщо за станом здоров’я вони втратили можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії, та в інших випадках, передбачених законом;

· якщо вони мають направлення на навчання, видане державним (регіональним) замовником відповідно до законодавства.

3.6. Цільові пільгові державні кредити надаються особам, які зараховані на навчання для здобуття вищої освіти за денною або заочною формою на підставі угод, укладених між ВНТУ та фізичною або юридичною особою, а саме:

· пільговий довгостроковий кредит для здобуття вищої освіти - студентам, які відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» зареєстровані у встановленому законодавством порядку як внутрішньо переміщені особи, а також особам з їх числа до закінчення ними відповідно державного чи комунального професійно-технічного закладу або закладу вищої освіти, але не довше ніж до досягнення 23 років;

· пільговий довгостроковий кредит для здобуття вищої освіти - студентам до досягнення ними 35 років.

3.7. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця і які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України. Здобуття вищої освіти зазначеними категоріями осіб за кошти державного бюджету здійснюється в межах квот, визначених Кабінетом Міністрів України.

3.8. Особи, які навчаються у закладах вищої освіти, мають право на навчання одночасно за декількома освітніми програмами, а також у декількох закладах вищої освіти.

Не допускається одночасне навчання за двома чи більше спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки, рівнями, ступенями, формами здобуття освіти) за кошти державного або місцевого бюджетів.

3.9. Вступники на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти допускаються до конкурсного відбору на місця державного замовлення, можуть бути рекомендовані або переведені на такі місця в разі наявності конкурсного бала не менше ніж 125,000.

 

IV. Обсяги прийому та обсяги державного замовлення

Вгору

4.1. Прийом на навчання здійснюється в межах ліцензованого обсягу для кожного рівня вищої освіти та спеціальності. Прийом на навчання на другий та наступні курси здійснюється в межах вакантних місць ліцензованого обсягу.

Ліцензований обсяг при зарахуванні для здобуття вищої освіти для кожного рівня вищої освіти та спеціальності обліковується за календарний рік, який триває з 01 січня по 31 грудня.

Для конкурсних пропозицій, які поєднують декілька освітніх програм, розподіл студентів між ними проводиться після завершення першого курсу за власним бажанням (додаток 1).

4.2. Прийом на навчання за кошти державного бюджету (за державним замовленням) здійснюється на спеціальності та форми здобуття освіти відповідно, за якими воно сформовано Кабінетом Міністрів України. Міністерство освіти і науки України.

Прийом на навчання за кошти державного бюджету (за державним замовленням) можуть здійснювати заклади вищої освіти, які здобули ліцензію за відповідним ступенем та спеціальністю не пізніше 31 грудня 2019 року, за кошти фізичних та/або юридичних осіб - не пізніше 31 травня 2020 року.

Обсяг прийому за державним замовленням на основі повної загальної середньої освіти визначається загалом для всіх виконавців державного замовлення окремо за формами здобуття освіти.

Розподіл державного замовлення на підготовку магістрів у закладах вищої освіти у сфері управління Міністерства освіти і науки України здійснюється з використанням Критеріїв конкурсного відбору виконавців державного замовлення на підготовку магістрів у закладах вищої освіти, які знаходяться у сфері управління Міністерства освіти і науки України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 03 травня 2018 року № 445, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 24 травня 2018 року за № 625/32077.

Розподіл державного замовлення на підготовку бакалаврів на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста у закладах вищої освіти у сфері управління Міністерства освіти і науки України здійснюється з використанням Критеріїв конкурсного відбору виконавців державного замовлення на підготовку бакалаврів на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста у закладах вищої освіти, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 06 травня 2019 року № 611, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 29 травня 2019 року за № 559/33530.

В усіх інших випадках розподіл обсягу прийому за державним замовленням між закладами вищої освіти здійснюють державні (регіональні) замовники за спеціальностями (предметними спеціальностями, спеціалізаціями) та формами здобуття освіти, а його розподіл між фіксованими (закритими) конкурсними пропозиціями заклади вищої освіти здійснюють самостійно, якщо і інше не визначено державним (регіональним) замовником.

Адресне розміщення державного замовлення для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти в закладах вищої освіти у сферах управління Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури, молоді та спорту України та Міністерства фінансів України здійснюється за єдиним конкурсом окремо за формами здобуття освіти.

4.3. Обсяг прийому за кошти фізичних та/або юридичних осіб на фіксовані (закриті) та відкриті конкурсні пропозиції визначає ВНТУ у межах різниці між ліцензованим обсягом та загальним (максимальним) обсягом державного замовлення. Цей обсяг може коригуватись з урахуванням фактично отриманого державного замовлення та у випадках виділення додаткових місць державного замовлення, переведення на вакантні місця державного замовлення і перерозподілу місць між формами здобуття освіти, але не може зменшуватись для конкурсної пропозиції у період між початком прийому документів і заяв та формуванням першого списку рекомендованих за цією пропозицією.

Обсяг прийому на небюджетну конкурсну пропозицію визначає ВНТУ у межах ліцензованого обсягу.

4.4. Загальний обсяг бюджетних місць для фіксованих (закритих) конкурсних пропозицій, максимальний обсяг бюджетних місць та кваліфікаційний мінімум державного замовлення для відкритих конкурсних пропозицій, обсяги квоти-1, квоти для іноземців для фіксованих (закритих) та відкритих конкурсних пропозицій, обсяг прийому за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та фіксовані (закриті) конкурсні пропозиції, обсяг прийому на небюджетні конкурсні пропозиції оприлюднюються на офіційному вебсайті ВНТУ (https://vntu.edu.ua/uk/information-for-enrollee/max-min-ovsyag-der-zamovlennya-19.html ) та визначаються в Правилах прийому (після отримання необхідної інформації від державного замовника).

 

V. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

Вгору

5.1. Порядок роботи Приймальної комісії:

Прийом документів: з 17.06. по 31.08.2020 р.

Години роботи: 900 - 1700  всі робочі дні.

16.07., 22.07., 26.07. 31.07., 10.08.2019 р. –  з 900 - 1800.

Перерва на обід: 1300 - 1400.

Субота: вихідний день (в період з 13.07. по 22.07. з 900 - 1300).

25.07-робочий день

Неділя: вихідний день. 26.07, 02.08. робочий день з  900 - 1300.

5.2. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Початок прийому заяв та документів, реєстрація на вступні іспити для осіб, які мають спеціальні умови участі у конкурсному відборі під час вступу для здобуття вищої освіти відповідно до розділу VIII цих Правил.

17 червня

17 червня

Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які мають спеціальні умови участі у конкурсному відборі під час вступу для здобуття вищої освіти відповідно до розділу VIII цих Правил.

30 червня

 

30 червня

Строки проведення вступних іспитів для осіб, які мають спеціальні умови участі у конкурсному відборі під час вступу для здобуття вищої освіти відповідно до розділу VIII цих Правил.

1 липня –12 липня

 (на місця за кошти державного бюджету)

 

13 липня – 22 липня (на місця за кошти фізичних та юридичних осіб)

1 липня –12 липня

 (на місця за кошти державного бюджету)

 

13 липня – 22 липня (на місця за кошти фізичних та юридичних осіб)

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів.

з 01 липня -

30 серпня

з 01 липня -

 30 серпня

Початок прийому заяв та документів

13 липня

13 липня

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні іспити та проходити співбесіду, що проводить ВНТУ

о 18.00 годині

16 липня

о 18.00 годині

16 липня

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають тільки на основі сертифі-катів зовнішнього незалежного оцінювання

о 18.00 годині

22 липня

о 18.00 годині

22 липня

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання

о 18.00 годині

22 липня

о 18.00 годині

22 липня

Строки проведення співбесіди

17 липня –

18 липня

17 липня –

18 липня

Оприлюднення списків рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди

не пізніше

12.00 години

20 липня

не пізніше

12.00 години

20 липня

Виконання вимог до зарахування на місця державного замовлення (для вступників, які рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди)

до 10.00 години

22 липня

до 10.00 години

22 липня

Термін зарахування вступників, які рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди (з одночасним виключенням заяв зарахованих осіб на інші місця державного замовлення)

не пізніше

15.00 години

22 липня

не пізніше

15.00 години

22 липня

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників, які вступають на основі сертифі-катів зовнішнього незалежного оцінювання та вступних іспитів та отримали право здобувати вищу освіту за державним замовленням

не пізніше 12.00

27 липня

не пізніше 12.00

27 липня

Виконання вимог до зарахування на місця державного замовлення відповідно до пункту 10.1 розділу X цих Правил

до 18.00 години

31 липня

до 18.00 години

31 липня

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників, які вступають на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб

до 12.00 години

3 серпня

до 12.00 години

3 серпня

Виконання вимог до зарахування на місця за кошти фізичних та юридичних осіб відповідно до пункту 10.1 розділу X цих Правил

до 17.00 години

6 серпня

13 серпня*

28 серпня*

7 вересня*

до 17.00 години

6 серпня

13 серпня*

28 серпня*

7 вересня

Терміни зарахування вступників, які вступають на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та вступних іспитів за державним замовленням

не пізніше 12.00 години

1 серпня

не пізніше 12.00 години 1 1 серпня

Терміни зарахування вступників, які вступають на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб

не пізніше 12.00 години

7 серпня

14 серпня *

31 серпня*

9 вересня*

не пізніше 12.00 години

7 серпня

14 серпня *

31 серпня*

9 вересня*

* на місця за кошти фізичних та юридичних осіб, за наявності вакантних місць ліцензійного обсягу відповідної спеціальності

5.4. Переведення на вакантні місця державного замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти (відповідно до цих Правил), – не пізніше 8 серпня.

5.5. Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить ВНТУ, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста проводиться в такі строки:

Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Початок прийому заяв та документів

13 липня

13 липня

Закінчення прийому заяв та документів

о 18.00 годині

22 липня

о 18.00 годині

22 липня

Строки проведення вступних іспитів, фахових вступних випробувань

22 липня –

28 липня

22 липня –

28 липня

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

28 липня

28 липня

Виконання вимог до зарахування на місця державного замовлення відповідно до пункту 10.1 розділу X цих Правил

до 12.00 години

1 серпня

до 12.00 години

1 серпня

Виконання вимог до зарахування на місця за кошти фізичних та юридичних осіб  відповідно до пункту 10.1 розділу X цих Правил

до 17.00 години

6 серпня

13 серпня*

28 серпня*

7 вересня*

до 17.00 години

6 серпня

13 серпня*

28 серпня*

7 вересня*

Терміни зарахування вступників за державним замовленням

не пізніше 12.00 години   2 серпня

не пізніше 12.00 години 2 серпня

Терміни зарахування вступників, які вступають на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб

7 серпня

14 серпня *

31 серпня*

9 вересня

7 серпня

14 серпня *

31 серпня*

9 вересня

 * на місця за кошти фізичних та юридичних осіб, за наявності вакантних місць ліцензійного обсягу відповідної спеціальності.

5.6. Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить ВНТУ, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі ступеня бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, у тому числі здобутих за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) проводиться в такі строки:

Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

1 липня

1 липня

Реєстрація вступників для складання єдиного вступного випробування з іноземної мови

з 06 травня

до 18.00 03 червня

з 06 травня

до 18.00 03 червня

Складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають за іншою спеціальністю

06 травня –

29 травня

06 травня –

29 травня

Початок прийому заяв та документів

05 липня

05 липня

Закінчення прийому заяв та документів

22 липня

22 липня

Початок прийому заяв та документів для осіб, які мають право вступати на основі вступних іспитів, що проводить ВНТУ**

17 червня

17 червня

Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які мають право вступати на основі вступних іспитів, що проводить ВНТУ**

25 червня

25 червня

Дата проведення єдиного вступного іспиту з іноземної мови

01 липня

01 липня

Дата проведення вступного іспиту з іноземної мови у ВНТУ, для осіб, які мають право вступати за результатами вступних випробувань**

01 липня

01 липня

Строки проведення фахових вступних випробувань та додаткових фахових вступних випробувань (для вступників, які вступають за іншою спеціальністю і вже складали єдиний вступний іспит з іноземної мови)

05 липня –

26 липня

05 липня

– 26 липня

 

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників за державним замовленням

5 серпня

5 серпня

Виконання вимог до зарахування на місця державного замовлення  відповідно до пункту 10.1 розділу X цих Правил

до 18.00

10 серпня

до 18.00

10 серпня

Термін зарахування вступників за державним замовленням

до 12.00

11 серпня

до 12.00

11 серпня

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників за кошти фізичних та юридичних осіб

12 серпня

12 серпня

Виконання вимог до зарахування на місця за кошти фізичних та юридичних осіб    відповідно до пункту 10.1 розділу X цих Правил

14 серпня

28 серпня*

7 вересня*

 

14 серпня

28 серпня*

7 вересня*

 

Термін зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб

15 серпня

31 серпня*

9 вересня*

15 серпня

31 серпня*

9 вересня*

* на місця за кошти фізичних та юридичних осіб, за наявності вакантних місць ліцензійного обсягу відповідної спеціальності.

** особи, які мають спеціальні умови щодо участі в конкурсному відборі під час вступу відповідно до п. 8.11. цих Правил

5.7. Прийом заяв і документів, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план, для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю проводиться в такі строки:

Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Початок прийому заяв та документів

13 липня

13 липня

Закінчення прийому заяв та документів

10 серпня

10 серпня

Терміни зарахування вступників

12 серпня

12 серпня

5.9. Вступники, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) при вступі на небюджетні конкурсні пропозиції для здобуття ступеня магістра мають право складати вступний іспит з іноземної мови у ВНТУ замість єдиного вступного іспиту з іноземної мови, в терміни визначені в п. 5.6. цих Правил. Зарахування таких вступників проводиться виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

 

VI. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до ВНТУ

Вгору

6.1. Вступники на основі повної загальної середньої освіти подають заяви:

тільки в електронній формі, крім визначених у цьому пункті випадків;

тільки у паперовій формі:

· для реалізації права на вступ за співбесідою відповідно до цих Правил;

· для реалізації права на повторне безоплатне здобуття освіти за бюджетні кошти відповідно до цих Правил;

· за наявності розбіжностей в даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) і у відповідному документі про здобуття повної загальної середньої освіти та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання;

· у разі подання іноземного документа про освіту;

· у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;

· у разі подання заяви після завершення строків роботи електронних кабінетів;

· для реалізації права на нарахування додаткових балів, передбачених абзацом девʼятим підпункту 1 пункту 7.7 розділу VII цих Правил;

· у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії ВНТУ.

Вступники, зазначені в абзаці четвертому цього пункту, можуть подавати заяви в електронній формі з подальшим поданням документів, що підтверджують право на вступ за співбесідою, які мають бути подані в строки прийому заяв, відповідно до цих Правил.

Для реалізації права на вступ за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів у ВНТУ та/або квотою-1, квотою для іноземців, у разі подання документів іноземцями та особами без громадянства, які постійно проживають в Україні, вступники одночасно з поданням заяви в електронній формі подають копії (сканкопії) підтвердних документів.

Вступники можуть подати до п’яти заяв на місця державного замовлення у фіксованих (закритих) та відкритих конкурсних пропозиціях. Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не обмежується.

6.2. Вступники для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста подають заяви: тільки в електронній формі, крім визначених у цьому пункті випадків;

тільки у паперовій формі:

· для реалізації права на вступ за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів у ВНТУ та/або квотою для іноземців відповідно до цих Правил;

· для реалізації права на повторне безоплатне здобуття освіти за бюджетні кошти відповідно до цих Правил;

· за наявності розбіжностей у даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) і у відповідному документі про здобуття ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти, на основі якого відбувається вступ;

· у разі подання іноземного документа про освіту;

· у разі подання заяви іноземцями та особами без громадянства, які постійно проживають в Україні;

· у разі подання документа про здобуття ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти, на основі якого відбувається вступ, інформація про який відсутня в ЄДЕБО;

· у разі подання заяви після завершення строків роботи електронних кабінетів;

· у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії ВНТУ.

Вступники можуть подати до п’яти заяв на місця державного замовлення. Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не обмежується.

6.3. Інші категорії вступників, крім зазначених у пунктах 6.1, 6.2 цього розділу, подають заяви тільки в паперовій формі.

6.4. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі онлайн та розглядається приймальною комісією ВНТУ у порядку, визначеному законодавством.

ВНТУ створює консультаційний центр при приймальній комісії для надання допомоги вступникам під час подання заяв в електронній формі. Вступники можуть звернутися до консультаційного центру будь-якого закладу вищої освіти з метою створення електронного кабінету, внесення заяв в електронній формі, завантаження додатка до документа про освіту, на основі якого відбувається вступ, довідки про реєстрацію місця проживання (за потреби) згідно з додатком 13 до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207.

6.5. Заяву в паперовій формі вступник подає особисто до приймальної комісії ВНТУ. Відомості кожної заяви в паперовому вигляді реєструє уповноважена особа приймальної комісії в ЄДЕБО в день прийняття заяви.

6.6. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (спеціалізації, освітньої програми) та форми здобуття освіти.

Під час подання заяв на відкриті та фіксовані (закриті) конкурсні пропозиції вступники обов’язково зазначають один з таких варіантів:

«Претендую на участь у конкурсі на місце державного або регіонального замовлення і на участь у конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб у разі неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням)»;

«Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення».

Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники претендують на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб і попереджаються про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного замовлення.

6.7. Вступники для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти, що претендують на місця державного замовлення за денною чи заочною формою здобуття освіти, у кожній заяві зазначають її пріоритетність; при цьому показник пріоритетності 1 (один) означає найвищу пріоритетність.

Зазначену вступником пріоритетність заяв не може бути змінено.

6.8. Для участі у конкурсі для вступу за різними формами здобуття освіти вступники подають окремі заяви.

6.9. Під час подання заяви в паперовій формі вступник особисто пред’являє оригінали:

· документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;

· військово-облікового документа для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);

· документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

· документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1 на основі повної загальної середньої освіти, на участь у конкурсі за іспитами під час вступу для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) замість єдиного вступного іспиту з іноземної мови.

6.10. Якщо з об’єктивних причин документ про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) відсутній, може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

6.11. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

· копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;

· копію військово-облікового документа - для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);

· копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;

· копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти та освітньо- кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста) або екзаменаційного листка єдиного вступного іспиту (у визначених цими Правилами випадках);

· чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

6.12. Для участі у вступному іспиті на місця державного замовлення на основі повної загальної середньої освіти, крім заяви на участь у вступному іспиті (в електронному або паперовому вигляді за формою, визначеною приймальною комісією ВНТУ), вступники подають копію документа, що посвідчує особу; фотокартку розміром 3 х 4 см; копію документа про повну загальну середню освіту або довідку закладу освіти про завершення її здобуття до 10 липня. Подання вступниками інших документів для участі у вступному іспиті не є обов’язковим.

6.13. Вступники, які проходять вступні іспити допускаються до участі в них за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, та екзаменаційного листка з фотокарткою. Вступник подає інші копії документів, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

6.14. Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов для зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1 на основі повної загальної середньої освіти, спеціальних умов для участі в конкурсі за результатами вступних іспитів під час вступу на здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня бакалавра, вступник подає особисто під час подання документів у паперовій формі у визначені цими Правилами або відповідно до них терміни. Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1 на основі повної загальної середньої освіти, унеможливлюють їх реалізацію.

6.15. Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов особою, яка зарахована на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб для здобуття освітнього ступеня бакалавра  на основі повної загальної середньої освіти, на переведення на вакантні місця державного замовлення та за рахунок цільових пільгових державних кредитів вступник подає особисто одночасно з виконанням вимог для зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, але не пізніше ніж 06 серпня. Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов на переведення на вакантні місця державного замовлення та за рахунок цільових пільгових державних кредитів, унеможливлюють їх реалізацію.

6.16. Усі копії документів засвідчує за оригіналами приймальна (відбіркова) комісія ВНТУ, до якого вони подаються. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

6.17. Приймальна комісія здійснює перевірку підстав для отримання спеціальних умов для зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1 на основі повної загальної середньої освіти, спеціальних умов для участі в конкурсі за результатами вступних іспитів під час вступу на здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня бакалавра та спеціальних умов для осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти, на переведення на вакантні місця державного замовлення та за рахунок цільових пільгових державних кредитів.

6.18. Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), затверджує його своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про освіту до ЄДЕБО. У разі подання вступником заяви в електронній формі приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту на підставі його сканованої копії (фотокопії).

6.19. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до ВНТУ протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в ЄДЕБО або отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше наступного дня після завершення прийому документів. Оприлюднення поточних рейтингових списків вступників здійснюється на офіційному вебсайті ВНТУ (https://vntu.edu.ua/uk/information-for-enrollee ) на підставі даних, внесених до ЄДЕБО.

6.20. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньої програми (спеціальності), а також факт наявності/відсутності підстав для участі у конкурсі за результатами вступних іспитів, зарахування за співбесідою, зарахування за квотою-1 фіксуються в заяві вступника та підтверджуються його особистим підписом під час подання заяви у паперовій формі.

6.21. У разі подання документів на неакредитовані освітні програми (спеціальності), факт ознайомлення вступника з частиною шостою статті 7 Закону України «Про вищу освіту» фіксується в письмовому повідомленні щодо поінформованості про відсутність акредитації та підтверджується його особистим підписом під час подання заяви у паперовій формі.

6.22. Вступник має право до дати закінчення подання електронних заяв скасувати у власному електронному кабінеті подану ним раніше заяву, зареєстровану та допущену до конкурсу у закладах вищої освіти, без права подання нової заяви з такою ж пріоритетністю.

Паперова заява, зареєстрована в ЄДЕБО, може бути скасована ВНТУ на підставі рішення приймальної комісії до дати закінчення прийому документів на навчання для заяв у паперовій формі за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до ЄДЕБО, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, який сформовано і роздруковано з ЄДЕБО. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в ЄДЕБО.

Електронна заява, зареєстрована в ЄДЕБО, може бути скасована Технічним адміністратором ЄДЕБО на підставі офіційного рішення Розпорядника ЄДЕБО не пізніш як за день до закінчення подання електронних заяв за умови виявлення технічної помилки під час внесення відповідних даних до ЄДЕБО. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в ЄДЕБО.

Технічний адміністратор засобами мобільного зв'язку або електронного зв'язку повідомляє вступникові про скасування заяви в день її скасування, після чого вступник може подати нову заяву з такою самою пріоритетністю.

6.23. Під час прийняття на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі - Документ), обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059.

6.24. Під час прийняття на навчання осіб, які подають документ про вищу духовну освіту, виданий закладом вищої духовної освіти, обов’язковим є подання Свідоцтва про державне визнання документа про вищу духовну освіту або рішення вченої ради ВНТУ (наукової установи) щодо визнання зазначеного документа у встановленому законодавством порядку.

6.25. Під час подання заяв та документів для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста можуть прийматися як документи про освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, що виготовлені відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 року № 193 «Про документи про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка», так і документи про освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, що виготовлені згідно з постановою від 22 липня 2015 року № 645 «Про документи про загальну середню та професійно-технічну освіту державного зразка і додатки до них».

 

VII. Конкурсний відбір, його організація та проведення

Вгору

7.1. Конкурсний відбір для здобуття ступенів вищої освіти здійснюється за результатами вступних випробувань:

· для вступу на перший курс на навчання для здобуття бакалавра на основі повної загальної середньої освіти - у формі зовнішнього незалежного оцінювання, вступних іспитів або співбесіди в передбачених цими Правилами випадках. У 2020 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2017, 2018, 2019 та 2020 років, крім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов. Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, вступник має право подавати оцінку із сертифікатів 2018 - 2020 років з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська) на власний розсуд;

· для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти  - у формі єдиного вступного іспиту з іноземної мови (крім випадків, передбачених цими Правилами) та фахових вступних випробувань (за умови успішного проходження додаткового вступного випробування для осіб, які здобули ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) вищої освіти за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)), складених в рік вступу;

· для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра  на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста - у формі зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури, фахового випробування та для спеціальності 051 «Економіка», галузей знань 07 «Управління та адміністрування», - зовнішнього незалежного оцінювання з математики (математики або історії України для небюджетних конкурсних пропозицій). У 2020 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2017 -2020 років;

· в інших випадках - у формах, встановлених Правилами прийому.

У разі подання документів на участь у конкурсному відборі особами з особливими освітніми потребами ВНТУ має забезпечити відповідні умови для проходження ними вступних іспитів та співбесід.

7.2. Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала, який розраховується відповідно до цих Правил.

7.3. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на перший курс для здобуття ступеня бакалавра, зараховуються бали сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів) з трьох конкурсних предметів. Перелік конкурсних предметів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на відкриті та фіксовані (закриті) конкурсні пропозиції на основі повної загальної середньої освіти визначено в додатку 4 до цих Правил.

7.4. Для конкурсного відбору осіб, які на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) вступають на навчання для здобуття ступеня магістра, зараховуються:

· результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови у формі тесту з іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська) або вступного випробування з іноземної мови (у випадках, передбачених цими Правилами);

· результати фахового вступного випробування.

7.5. Особа може вступити до ВНТУ для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра чи магістра, здобутих за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження додаткового вступного випробування з урахуванням середнього бала документа про вищу освіту бакалавра чи магістра.

7.6. Для конкурсного відбору осіб, які вступають на навчання для здобуття ступеня доктора філософії, зараховуються бали вступних іспитів із спеціальності та іноземної мови, а також результати інших форм вступних випробувань (у формі іспитів, співбесід, презентацій дослідницьких пропозицій чи досягнень), якщо вони передбачені Правилами прийому.

Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської мови дійсним сертифікатом тестів TOEFL або International English Language Testing System або сертифікатом Cambridge English Language Assessment (не нижче рівня В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня); німецької мови - дійсним сертифікатом TestDaF (не нижче рівня В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня); французької мови - дійсним сертифікатом тесту DELF або DALF (не нижче рівня В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом.

Відповідно до «Правил прийому до аспірантури (докторантури) ВНТУв 2020 році» особам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності), ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), можуть бути призначені додаткові вступні випробування.

Інші вступні випробування та показники конкурсного відбору визначаються Правилами прийому.

7.7. Конкурсний бал обчислюється:

1) для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за такою формулою:

Конкурсний бал (КБ) = К1 * ПІ + К2 * П2 + КЗ * ПЗ + К4 * А + К5 * ОУ;

де ПІ, П2 - оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого та другого предметів;

П3 - оцінка зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту з третього предмета (за шкалою 100-200);

А - середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений у шкалу від 100 до 200 балів відповідно до таблиці переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обчисленого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200 (додаток 5);

ОУ - бал за успішне закінчення у рік вступу підготовчих курсів ВНТУ для вступу до нього за шкалою від 100 до 200 балів у разі вступу на спеціальності (спеціалізації), зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка.

Вага невід'ємних вагових коефіцієнтів К1, К2, КЗ, К4, К5, зазначена у додатку №4 цих Правил. Сума коефіцієнтів К1, К2, КЗ, К4, К5 для кожної конкурсної пропозиції має дорівнювати 1. Сума коефіцієнтів К1, К2, КЗ, К4, К5 для кожної конкурсної пропозиції має дорівнювати 1.

Для категорії осіб зазначених в п.п. 8.3 – 8.6 розділу VIII цих Правил вступні іспити проводяться з предметів, зазначених у переліку конкурсних предметів наведених у додатку 4 цих Правил та оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів:

– з української мови та літератури – у формі переказу літературного твору, заданого предметною комісією;

– з математики, фізики, біології, хімії, географії, історії України, іноземної мови, – у формі тестування.

Мінімально допустимий бал з вищезазначених предметів для участі у конкурсі – 110.

Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються так: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12». За відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про повну загальну середню освіту його середній бал у 12-бальній шкалі вважається таким, що дорівнює 2.

Особам, які є членами збірних команд України та брали участь у міжнародних олімпіадах (відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України), Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх (за поданням Міністерства культури, молоді та спорту України), зараховуються оцінки по 200 балів з двох вступних випробувань за вибором вступника.

Призерам (особам, нагородженим дипломами І—III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад в рік вступу з базових предметів, призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України в рік вступу під час вступу на спеціальності, визначені Переліком спеціальностей, яким надається особлива підтримка (додаток 2), останній доданок встановлюється рівним 10, а якщо конкурсний бал вступника при цьому перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200. Інформацію про них приймальні комісії отримують з ЄДЕБО.

Остаточно конкурсний бал множиться на регіональний (РК), галузевий (ГК), сільський (СК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток, причому:

РК дорівнює 1,02 для конкурсних пропозицій ВНТУ;

ГК дорівнює 1,02 для поданих заяв із пріоритетністю 1 та 2 на спеціальності (предметні спеціальності, спеціалізації), передбачені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка; 1,00 - в інших випадках;

СК дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у селах та які здобули повну загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу (1,05 - для спеціальностей (предметних спеціальностей, спеціалізацій), передбачених у Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка; 1,00 - в інших випадках.

Вступники надають довідку про реєстрацію місця проживання (за потреби) згідно з додатком 13 до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207.

СК для осіб, що є внутрішньо переміщеними особами та проживають у селі без реєстрації, не застосовується.

Приймальна комісія здійснює перевірку відповідності довідки додатку 13 до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207, поданої в паперовій формі, затверджує її своїм рішенням і вносить інформацію до ЄДЕБО. У разі подання вступником заяви в електронній формі приймальна комісія здійснює перевірку відповідної довідки на підставі її сканованої копії (фотокопії).

Якщо після домноження на коефіцієнти конкурсний бал перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200;

2) для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за такою формулою:

Конкурсний бал (КБ) = ПІ + П2 + ПЗ,

де ПІ - оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови (за шкалою від 100 до 200 балів);

П2 - оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів);

П3 - оцінка за інші показники конкурсного відбору (враховуючи середній бал документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ) відповідно до Правил прийому, (за шкалою від 0 до 20 балів сумарно за всі такі показники). П3 нараховується відповідно до «Положення про прийом на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів до ВНТУ».

Фахове вступне випробування та вступний іспит з іноземної мови (для вступників, які мають право складати вступний іспит з іноземної мови замість єдиного вступного іспиту з іноземної мови відповідно до цих Правил) проводяться в усній формі та оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів. Мінімально допустимий бал для участі у конкурсі: за фахове вступне випробування – 120; за іспит (єдиний вступний іспит) з іноземної мови – 105.

Додаткове вступне випробування для осіб, які вступають на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти за іншою спеціальністю, передує іспиту з іноземної мови та фахового вступного випробування. Додаткове вступне випробування проводиться у формі співбесіди, має кваліфікаційний характер і оцінюється за шкалою: «зараховано» – «не зараховано». За результатами додаткового випробування особа допускається до вступних випробувань на загальних умовах конкурсного відбору. У випадку, якщо абітурієнт не склав додаткове вступне випробування, він втрачає право складати інші вступні випробування та брати учать у конкурсному відборі за цією спеціальністю.

3) для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю 051 «Економіка» та спеціальностями галузей знань 07 «Управління та адміністрування» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за такою формулою:

Конкурсний бал (КБ) = ПІ + П2 + ПЗ,

де ПІ - оцінка зовнішнього незалежного оцінювання або вступного іспиту з української мови і літератури (за шкалою від 100 до 200 балів);

П2 - оцінка зовнішнього незалежного оцінювання або вступного іспиту з математики (математики або історії України для небюджетних конкурсних пропозицій) (за шкалою від 100 до 200 балів);

ПЗ - оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів).

Мінімально допустимий бал для участі у конкурсі оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступного іспиту з української мови і літератури, зовнішнього незалежного оцінювання та вступного іспиту з математики (математики або історії України для небюджетних конкурсних пропозицій) – 110;

Мінімально допустимий бал для участі у конкурсі фахового вступного випробування – 110.

4) для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (крім спеціальності 051 «Економіка» та спеціальностей галузей знань 07 «Управління та адміністрування») за такою формулою:

Конкурсний бал (КБ) = ПІ + П2,

де ПІ - оцінка зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з української мови і літератури (за шкалою від 100 до 200 балів);

П2 - оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів).

Мінімально допустимий бал для участі у конкурсі оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступного іспиту з української мови і літератури – 110;

Мінімально допустимий бал для участі у конкурсі фахового вступного випробування – 110.

Для осіб зазначених в п.п. 8.3 – 8.5 цих Правил вступний іспит з української мови та літератури (підпункт 3, 4 цього пункту) проводиться у формі переказу літературного твору, заданого предметною комісією. Вступний іспит математики (або історії України для небюджетних конкурсних пропозицій)(підпункт 3 цього пункту) - у формі тестування.

7.8. За відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) його середній бал вважається таким, що відповідає мінімальному можливому значенню.

За різної кількості складових у конкурсному балі має дотримуватись принцип рівності прав вступників.

7.9. Програми співбесід, які включають порядок оцінювання результатів співбесіди, затверджуються головою Приймальної комісії ВНТУ не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів.

Вступні іспити для вступників на основі повної загальної середньої освіти та для вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, які вони проходять замість зовнішнього незалежного оцінювання, проводяться за програмами зовнішнього незалежного оцінювання. Вступні іспити з іноземної мови для вступників на здобуття освітнього ступеня магістра проводяться за програмою єдиного вступного іспиту. Голова приймальної комісії затверджує порядок оцінювання за результатами вступного іспиту, який має включати структуру підсумкового бала.

Програми співбесід, вступних іспитів, фахових випробувань обов’язково оприлюднюються на вебсайті ВНТУ (https://vntu.edu.ua/uk/information-for-enrollee/entrance-exams.html ).

7.10. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального значення, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не допускається.

7.11. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені ВНТУ, розглядає апеляційна комісія, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом ректора ВНТУ. Апеляції на результати вступних випробувань розглядають: в письмовій формі, в формі тестування – наступного дня після дня проведення вступного іспиту; в усній формі – в день оголошення результатів. Порядок подання та розгляду апеляцій на результати вступних випробувань, що проводяться ВНТУ, визначено у «Положенні про апеляційні комісії ВНТУ».

7.12. Відомості про результати вступних випробувань та інших конкурсних показників вносяться до запису про вступника в Єдиній базі.

7.13. Рішенням Приймальної комісії результати вступного іспиту з конкурсного предмета щодо вступу на певну конкурсну пропозицію можуть бути зараховані для участі в конкурсному відборі на іншу конкурсну пропозицію у ВНТУ.

7.14. Роботи вступників, виконані ними на вступних іспитах, фахових випробуваннях, співбесідах, які не прийняті на навчання, зберігаються не менше одного року, після чого знищуються, про що складається акт.

 

VIII. Спеціальні умови участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти

Вгору

8.1. Спеціальними умовами участі у конкурсному відборі під час вступу для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти є:

зарахування за співбесідою;

участь у конкурсному відборі за іспитами та/або квотою-1.

Спеціальними умовами щодо участі в конкурсному відборі під час вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста є участь у конкурсному відборі за іспитами.

Спеціальними умовами щодо участі в конкурсному відборі під час вступу на основі здобутого освітнього ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) є участь у конкурсному відборі за іспитами у ВНТУ замість єдиного вступного іспиту.

Спеціальними умовами на здобуття вищої освіти за кошти державного бюджету (за державним) та за рахунок цільових пільгових державних кредитів на основі повної загальної середньої освіти є:

· зарахування за результатами співбесіди, квотою-1 на місця державного замовлення;

· переведення на вакантні місця державного замовлення осіб у порядку, передбаченому цими Правилами, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на відкриту або фіксовану (закриту) конкурсну пропозицію;

· переведення на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб у порядку, передбаченому законодавством, якщо вони зараховані на навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб.

8.2. Проходять вступні випробування у формі співбесіди та в разі позитивного висновку про проходження співбесіди рекомендуються до зарахування під час вступу для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти:

· особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

· особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано право на прийом без екзаменів до державних закладів вищої освіти за результатами співбесіди;

· особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення).

Якщо такі особи рекомендовані до зарахування на відкриту або фіксовану (закриту) конкурсну пропозицію, вони зараховуються на місця державного замовлення (крім випадку, якщо в заяві зазначено: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб»).

8.3. Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання) та в разі отримання кількості балів за кожний з іспитів не менше ніж встановлений ВНТУ мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному відборі під час вступу для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста:

· особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», у тому числі ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;

· діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа.

Особи цих категорій беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів 2020 року зовнішнього незалежного оцінювання 2018-2020 років з англійської, французької, німецької, іспанської мов, 2017-2020 років - з інших предметів (у будь-яких комбінаціях за їх вибором). Якщо такі особи допущені до конкурсного відбору на відкриту або фіксовану (закриту) конкурсну пропозицію на основі повної загальної середньої освіти, вони беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-1 на місця державного замовлення (крім випадку, якщо в заяві зазначено: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення»),

8.4. Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання) та в разі отримання кількості балів за кожний з іспитів не менше ніж встановлений ВНТУ мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному відборі під час вступу для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста:

· особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2020 році в зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення особливих (спеціальних) умов (за умови подання до приймальної комісії ВНТУ копії медичного висновку за формою первинної облікової документації № О86-З/0 «Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання», затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, що завірений підписом секретаря регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти).

Такі особи беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів 2020 року та/або зовнішнього незалежного оцінювання 2018— 2020 років з англійської, французької, німецької, іспанської мов, 2017- 2020 років - з інших предметів (у будь-яких комбінаціях за їх вибором). Якщо такі особи допущені до конкурсного відбору на відкриту конкурсну пропозицію на основі повної загальної середньої освіти, вони беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-1 на місця державного замовлення (крім випадку, якщо в заяві зазначено: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення»).

8.5. Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання і якщо не складали зовнішнього незалежного оцінювання з відповідних предметів у 2020 році) та в разі отримання кількості балів за кожний з іспитів не менше ніж встановлений ВНТУ мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному відборі під час вступу для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста:

· особи, які в 2020 році не брали участі в основній та додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання з певного(их) навчального(их) предмета(ів) через наявність захворювання або патологічного стану, зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року №1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837 (за умови подання до приймальної комісії ВНТУ одного з документів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, або копії такого документа).

Такі особи беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів з певного(их) навчального(их) предмета(ів), з яких не брали участі в основній та додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання 2020 року, та/або зовнішнього незалежного оцінювання 2018-2020 років з англійської, французької, німецької, іспанської мов, 2017-2020 років - з інших предметів (у будь-яких комбінаціях за їх вибором). Якщо такі особи допущені до конкурсного відбору на відкриту конкурсну пропозицію на основі повної загальної середньої освіти, вони беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-1 на місця державного замовлення (крім випадку, якщо в заяві зазначено: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення»).

Якщо особи, зазначені в пунктах 2-5 цього розділу, виявили бажання брати участь у конкурсному відборі тільки за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, вони беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-1 за такими результатами.

8.6. Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання і якщо не складали зовнішнього незалежного оцінювання з відповідних предметів у 2020 році) та в разі отримання кількості балів за кожний з іспитів не менше ніж встановлений закладом вищої освіти мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному відборі:

· особи, звільнені з військової служби починаючи з 01 грудня 2019 року включно;

· громадяни України, які здобули повну загальну середню освіту за кордоном у період між 01 вересня 2019 року та З0 листопада 2020 року.

Особи цих категорій беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів зараховуються з предметів, з яких вступник не складав зовнішнього незалежного оцінювання). Особи, зазначені в абзаці третьому цього пункту, беруть участь у конкурсному відборі на місця державного або регіонального замовлення лише в разі вступу тільки за результатами зовнішнього незалежного оцінювання.

8.7. Особи, які користуються спеціальними умовами участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти за державним замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів на основі повної загальної середньої освіти відповідно до пунктів 8.2 – 8.5 цього розділу і не були зараховані на місця державного (регіонального) замовлення, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала.

8.8. Підлягають переведенню на вакантні місця державного або замовлення в порядку, передбаченому цими Правилами, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на відкриту або фіксовану (закриту) конкурсну пропозицію:

1)  діти, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях;

2)  діти осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності;

3)  діти учасників бойових дій на території інших держав, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов'язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій та конфліктів;

4)  особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання ним обов'язків військової служби.

8.9. Можуть бути переведені на вакантні місця державного або замовлення в порядку, передбаченому цими Правилами, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на відкриту або фіксовану (закриту) конкурсну пропозицію:

· особи з інвалідністю І, II груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю;

· особи з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу (категорія 1) та особи, які постійно проживали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення (категорія 2);

· діти осіб, визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

· шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менше ніж три роки, а також протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти особи, батьки яких є шахтарями та мають стаж підземної роботи не менше ніж 15 років або які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали особами з інвалідністю І або II групи;

· особи, які користуються спеціальними умовами участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти за державним замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів на основі повної загальної середньої освіти відповідно до пунктів 8.2-8.5 цього розділу і не були зараховані на місця державного замовлення (крім випадку, якщо у відповідних заявах зазначено: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб»).

8.10. Можуть бути переведені на вакантні місця державного замовлення в порядку, передбаченому цими Правилами, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на відкриту або фіксовану (закриту) конкурсну пропозицію, а також на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб у порядку, передбаченому законодавством, якщо вони зараховані на навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб:

· особи, які є внутрішньо переміщеними особами відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»;

· діти з багатодітних сімей (п’ять і більше дітей).

8.11. Під час вступу на навчання для здобуття ступеня магістра:

· особи, які не можуть взяти участі в єдиному вступному іспиті через наявність у них захворювань, зазначених у Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837;

· особи, які для виконання єдиного вступного іспиту та/або єдиного фахового вступного випробування потребують створення інших особливих умов, ніж зазначені у Переліку особливих (спеціальних) умов, що створюються для осіб з особливими освітніми потребами в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1708/29838, за кодами 0101-0104, 0201— 0203, 0206, 0301-0306, 0401, 0501, 0601, 0701, 0702;

· вступники, звільнені з військової служби починаючи з 01 квітня 2020 року.

 

IX. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування

Вгору

9.1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

· вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди (тільки на основі повної загальної середньої освіти);

· вступники, які мають право на зарахування за квотами (тільки на основі повної загальної середньої освіти);

· вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах.

9.2. Вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди, впорядковуються за алфавітом.

У межах інших зазначених у пункті 9.1 цього розділу категорій рейтинговий список вступників впорядковується:

· за конкурсним балом від більшого до меншого;

· за пріоритетністю заяви від 1 до останньої;

· за середнім балом додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень від більшого до меншого.

Якщо встановлені в третьому – п’ятому абзацах цього пункту правила не дозволяють визначити послідовність вступників у рейтинговому списку, то Приймальна комісія ухвалює відповідне рішення самостійно на підставі аналізу поданих вступниками документів та вносить його до Єдиної бази.

9.3. У рейтинговому списку вступників зазначаються:

· ступінь вищої освіти, спеціальність, назва конкурсної пропозиції, форма здобуття освіти;

· прізвище, ім’я, по батькові вступника;

· конкурсний бал вступника (крім зарахованих за співбесідою);

· пріоритетність заяви, зазначена вступником (тільки для конкурсних пропозицій, що використовують пріоритетність);

· ознака підстав для зарахування за результатами співбесіди, за квотою-1, квотою для іноземців (тільки на основі повної загальної середньої освіти);

· середній бал додатка до документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень).

9.4. Рейтингові списки формуються Приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються у повному обсязі на вебсайті ВНТУ (https://vntu.edu.ua/uk/information-for-enrollee ). ВНТУ замість оприлюднення на офіційному вебсайті поточних рейтингових списків вступників може надавати посилання на своєму офіційному вебсайті на відповідну сторінку ВНТУ у відповідній інформаційній системі, яка здійснює інформування громадськості на підставі даних Єдиної бази

9.5. Списки вступників, рекомендованих до зарахування за державним замовленням за кожною конкурсною пропозицією, отримуються Приймальною комісією за даними Єдиної бази, перевіряються на предмет достовірності поданих вступниками відомостей та дотримання передбачених цими Правилами вимог щодо формування списків, у тому числі вимог матеріалів для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення державного замовлення в 2020 році (далі – Матеріалів для розробки технічного завдання), наведених у додатку 6 до цих Правил, та затверджуються рішенням Приймальної комісії і оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах Приймальної комісії та вебсайті ВНТУ відповідно до строків, визначених у розділі V цих Правил.

У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі самі дані, що і в рейтинговому списку вступників відповідно до пункту 9.3 цього розділу.

9.6. Адресне розміщення бюджетних місць для прийому вступників на здобуття вищої освіти ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти (денної та заочної форм здобуття освіти) формується в Єдиній базі на основі конкурсних балів, пріоритетностей та впорядкування рейтингового списку вступників з урахуванням загальних, максимальних обсягів, кваліфікаційного мінімуму державного замовлення. Вступник може бути рекомендований до зарахування за найвищою пріоритетністю з числа зазначених ним під час подання заяв, за якою вступник потрапляє у число тих, хто може бути рекомендований до зарахування на місця, що фінансуються за державним замовленням, відповідно до його конкурсного бала. Технічне завдання для реалізації адресного розміщення бюджетних місць формується відповідно до Матеріалів для розробки технічного завдання.

9.7. Списки рекомендованих до зарахування оновлюються після виконання/невиконання вступниками на здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, на здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), на здобуття ступеня доктора філософії вимог для зарахування на навчання відповідно до розділу X цих Правил з урахуванням їх черговості в рейтинговому списку вступників.

Під час оновлення списків рекомендованих до зарахування на ступінь бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста незалежно від конкурсного бала рекомендації для зарахування надаються вступникам, зазначеним у пунктах 8.8 – 8.10 розділу VIII цих Правил, якщо вони допущені до конкурсного відбору.

9.8. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах Приймальної комісій ВНТУ.

Рішення Приймальної комісії про рекомендування до зарахування також розміщується на вебсайті ВНТУ, а також відображається у кабінеті вступника в Єдиній базі.

 

X. Реалізація права вступників на обрання місця навчання

Вгору

10.1. Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі на місця державного та регіонального замовлення, після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного в розділі V цих Правил або відповідно до нього, зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та/або інших документів, передбачених цими Правилами, до приймальної комісії ВНТУ. Подані оригінали документів зберігаються у ВНТУ протягом усього періоду навчання. Вступник, у якого після отримання документа про освіту, на підставі якого здійснюється вступ, змінилось прізвище, ім’я, по батькові, додатково особисто пред’являє приймальній (відбірковій) комісії ВНТУ свідоцтво про державну реєстрацію акта цивільного стану щодо відповідної зміни та виданого на його підставі документа, що посвідчує особу, відомості про яку вносяться до ЄДЕБО. Особи, які подали заяви в електронній формі, крім того, зобов’язані підписати власну заяву, роздруковану приймальною комісією.

10.2. Особи, які отримали рекомендацію на місця державного замовлення і в установлені строки, визначені у розділі V цих Правил або відповідно до нього, не виконали вимог для зарахування на місця державного замовлення (крім випадків, визначених у розділі XIII цих Правил), втрачають право в поточному році на зарахування (переведення) на навчання за державним замовленням.

Особи, які отримали рекомендацію на місця державного замовлення і в установлені строки, визначені у розділі V цих Правил або відповідно до нього, виконали вимоги для зарахування на місця державного замовлення, підлягають зарахуванню.

 

XI. Коригування списку рекомендованих до зарахування

Вгору

11.1. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування на місця державного замовлення, передбачених у пункті 10.1 розділу X цих Правил.

11.2. Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб, зобов’язані виконати вимоги для зарахування відповідно до пункту 10.1 розділу X цих Правил.

Договір про надання освітніх послуг між ВНТУ та фізичною (юридичною) особою укладається після видання наказу про зарахування. Якщо договір не буде укладено протягом двох тижнів з дати видання наказу про зарахування, цей наказ скасовується в частині зарахування цієї особи. Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.

11.3. У разі одночасного навчання за кількома спеціальностями (напрямами підготовки, спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами здобуття освіти оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у закладі вищої освіти за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок цільових пільгових державних кредитів протягом усього строку навчання.

У разі одночасного навчання за кількома спеціальностями (напрямами підготовки, спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб оригінали вищезазначених документів зберігаються в одному із закладів вищої освіти на вибір студента протягом усього строку навчання. Довідка про зберігання оригіналів документів видається на вимогу студента закладом вищої освіти, у якому вони зберігаються.

 

ХІI. Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти

Вгору

12.1. ВНТУ самостійно надає рекомендації для адресного розміщення бюджетних місць вступникам на основі повної загальної середньої освіти в межах місць (крім небюджетних конкурсних пропозицій), на які були надані рекомендації до зарахування до ВНТУ за відповідною конкурсною пропозицією в порядку, передбаченому пунктом 9.6 розділу IX цих Правил, і надалі анульовані згідно з пунктом 11.1 розділу XI цих Правил.

12.2. Правом переведення на вакантні місця державного замовлення користуються особи, які не отримували рекомендацій до зарахування на місця державного замовлення.

12.3. Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти, здійснюється в такій послідовності:

· особи, зазначені в пункті 8.8 розділу VIII цих Правил, незалежно від конкурсного бала;

· особи, зазначені в пункті 8.9 розділу VIII цих Правил, якщо отриманий ними конкурсний бал менший від прохідного бала (мінімального бала, який дав можливість отримати рекомендацію до зарахування на місця державного замовлення за цією конкурсною пропозицією за загальним конкурсом у порядку, передбаченому пунктом 9.6 розділу IX цих Правил) не більше ніж на 15 балів (на 25 балів для спеціальностей, визначених у Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка (додаток 2));

· особи, зазначені в пункті 8.10 розділу VIII цих Правил, якщо отриманий ними конкурсний бал менший від прохідного бала не більше ніж на 15 балів (тільки для спеціальностей, визначених у Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка (додаток 2));

· особи, які не отримали рекомендації для зарахування на місця державного замовлення у порядку, передбаченому пунктом 9.6 розділу IX цих Правил (тільки для спеціальностей, визначених у Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка (додаток 2)), якщо їх конкурсний бал не менше ніж спеціальний прохідний конкурсний бал, встановлений приймальною комісією наступного дня після оголошення адресного розміщення бюджетних місць.

Якщо особи, які не завершили навчання за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням) за певним ступенем вищої освіти та отримали рекомендацію до зарахування на місця державного (регіонального) замовлення у порядку, передбаченому пунктом 9.6 розділу IX цих Правил, однак не приступили до навчання у зв’язку з неможливістю відшкодування до державного або місцевого бюджету коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, відповідно до Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року № 658, на вивільнені у такому порядку вакантні місця державного замовлення можуть бути переведені наступні за рейтингом особи, що не отримували рекомендацій до зарахування на місця державного замовлення станом на дату переведення (за погодженням з державним).

Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, зазначених в абзацах другому - п’ятому цього пункту, проводиться за відсутності непереведених осіб попередньої категорії або в разі їх письмової відмови від переведення та в послідовності від вищого до нижчого місця в рейтинговому списку в межах кожної із зазначених категорій.

12.4. У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на вакантні місця державного  замовлення ВНТУ використовує для цього вакантні місця державного замовлення з інших спеціальностей цієї галузі (тільки для осіб, зазначених в абзацах другому - п’ятому пункту 12.3 цього розділу), а за їх відсутності - інших галузей знань (тільки для осіб, зазначених в абзацах другому - четвертому пункту 12.3 цього розділу) цієї або іншої форми здобуття освіти (після переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, зазначених у пункті 12.3 цього розділу за відповідною спеціальністю та формою здобуття освіти), про що негайно повідомляє відповідного державного (регіонального) замовника.

Невикористані після цього місця державного (регіонального) замовлення вважаються такими, що не розміщені в ВНТУ. ВНТУ повідомляє державному замовнику про їх кількість у розрізі спеціальностей (спеціалізацій) та форм здобуття освіти. У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, зазначених в абзаці третьому пункту 12.3 цього розділу, заклад вищої освіти надсилає державному (регіональному) замовнику запит на виділення додаткових місць державного замовлення за рахунок повернутих. Рішення щодо використання цих місць приймає конкурсна комісія державного (регіонального) замовника.

 

XIII. Наказ про зарахування, додатковий конкурс, зарахування за рахунок цільового пільгового державного кредиту

Вгору

13.1. Накази про зарахування на навчання видаються ректором ВНТУ на підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в ЄДЕБО та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії та вебсайті ВНТУ (https://vntu.edu.ua/uk/information-for-enrollee ) у вигляді списку зарахованих у строки, встановлені в розділі V цих Правил або відповідно до нього.

13.2. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією у разі виявлення порушень з боку вступника, передбачених пунктом 16.5 розділу XVI цих Правил.

Зараховані особи можуть бути вилучені з наказу про зарахування (наказ про зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи) до ВНТУ за власним бажанням, відраховані із ВНТУ за власним бажанням, у зв’язку з чим таким особам повертаються подані ними документи не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування.

13.3. Якщо особа без поважних причин не приступила до занять протягом 10 календарних днів від дати їх початку, наказ про зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи.

13.4. На звільнене(і) в порядку, передбаченому в пунктах 13.2, 13.3 цього розділу, місце(я) може проводитись додатковий конкурсний відбір (за погодженням з державним замовником) з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цю конкурсну пропозицію. Участь у додатковому конкурсному відборі згідно з конкурсним балом беруть вступники, які подавали заяву на цю конкурсну пропозицію та були допущені до участі у конкурсі. У разі відсутності таких претендентів на звільнені місця дозволено зараховувати осіб з конкурсних пропозицій ВНТУ за умови збігу вступних випробувань шляхом перенесення заяви (за згодою особи) на іншу конкурсну пропозицію.

Додатковий конкурсний відбір проводиться до 15 вересня, при цьому накази про зарахування таких осіб формуються і подаються до ЄДЕБО до 18:00 19 вересня.

13.5. Рішення щодо зарахування вступника з оплатою його навчання за рахунок цільового пільгового державного кредиту приймається за заявою вступника, що подається до приймальної комісії, на підставі результатів участі у конкурсі відповідно до вимог цих Правил.

Переважним правом на зарахування (переведення) на місця, що фінансуються за рахунок цільового пільгового державного кредиту, мають особи, зазначені в пункті 8.10 розділу VIII цих Правил. Іншим категоріям вступників право на зарахування (переведення) на місця, що фінансуються за рахунок цільового пільгового державного кредиту, надається в разі відсутності осіб зазначеної вище категорії або їх письмової відмови від таких місць.

 

XIV. Особливості прийому на навчання до ВНТУ іноземців та осіб без громадянства

Вгору

14.1. Прийом на навчання іноземців та осіб без громадянства до вищих навчальних закладів здійснюється згідно із Законами України «Про вищу освіту», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних українців», «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», Указом Президента України від 03 червня 1994 року № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова», постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2013 року № 684 «Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства», наказом Міністерства освіти  і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536.

14.2. Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями України, приймаються на навчання до ВНТУ у межах установлених квот для іноземців на підставі направлень Міністерства освіти і науки України.

14.3. Прийом іноземців до ВНТУ на навчання за рахунок коштів державного бюджету здійснюється в межах квот для іноземців.

Квота для іноземців – визначена частина обсягу місць державного замовлення, яка використовується для прийому вступників з числа:

· іноземців, які прибувають на навчання відповідно до міжнародних договорів України;

· закордонних українців, статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця.

При бажанні іноземного громадянина навчатися за неакредитованими освітніми програмами, співробітники Центра міжнародних зв’язків ВНТУ ознайомлять іноземця з частиною шостою статті 7 Закону України «Про вищу освіту», що буде зафіксовано письмово та підтверджено підписом іноземного громадянина.

14.4. Закордонні українці, які на законних підставах перебувають в Україні і статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, при вступі до ВНТУ користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

14.5. Закордонні українці, статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, можуть зараховуватись на навчання за державним замовленням у межах установлених квот для іноземців за співбесідою з предметів, передбачених Правилами прийому.

14.6. Іноземці та особи без громадянства (далі – іноземці) можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних та/або юридичних осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між вищими навчальними закладами про міжнародну академічну мобільність.

14.7. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, та особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту і вступають до ВНТУ за умовами, передбаченими цими Правилами для громадян України, можуть брати участь у конкурсному відборі на місця державного замовлення в межах встановлених Кабінетом Міністрів України квот на основі спеціального конкурсного бала, який розраховується як відношення конкурсного бала вступника, визначеного відповідно до пункту 7.7. розділу VII цих Правил, до мінімального конкурсного бала надання рекомендацій на місця державного замовлення за загальним конкурсом на цю конкурсну пропозицію в попередньому році (за відсутності такого бала використовується аналогічний показник за іншою, максимально спорідненою, конкурсною пропозицією в межах ВНТУ, у разі неможливості - іншого закладу вищої освіти за рішенням приймальної комісії).

14.8. Іноземці, які прибувають в Україну з метою навчання, вступають до ВНТУ за акредитованими освітніми програмами (спеціальностями).

Зарахування вступників з числа іноземців на навчання за кошти фізичних (юридичних) осіб здійснюється ВНТУ:

1)  двічі на рік, до і на початку академічних семестрів (але не пізніше 01 листопада і 01 березня відповідно), для здобуття ступеня бакалавра, магістра;

2)  упродовж року для навчання в аспірантурі, докторантурі.

Терміни внесення конкурсних пропозицій до Єдиної бази, визначені в пункті 15.2. розділу XV цих Правил, для прийому таких іноземців не застосовуються. 

14.9. Іноземці, які закінчили підготовче відділення з вивчення української мови та базових дисциплін, зараховуються на навчання до ВНТУ для здобуття ступеню бакалавра в межах виділених квот за рахунок загального ліцензійного обсягу.

14.10. ВНТУ обчислює бали/оцінки вступника на основі документа про попередній здобутий рівень освіти. Мінімально необхідне для вступу значення кількості балів із загальноосвітніх предметів, з яких проводиться вступне випробування – 3.

Зарахування іноземців на навчання на відповідному рівні вищої освіти здійснюється за результатами вступних випробувань з визначених предметів і мови навчання та на підставі академічних прав на продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, і врахування балів успішності, що дають право на продовження навчання на наступному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, що видала документ про здобутий ступінь (рівень) освіти.

Усі категорії іноземців, які вступають на навчання, зараховуються до ВНТУ на підставі наказів про зарахування. Підтвердженням факту навчання може бути довідка, сформована в ЄДЕБО.

14.11. На навчання до ВНТУ зараховуються іноземні громадяни та особи без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах, на основі укладених з ними контрактів.

14.12. Прийом документів іноземних громадян, які вступають на навчання для здобуття ступеню бакалавра без навчання на підготовчому відділені, в межах виділених квот за рахунок загального ліцензійного обсягу, проводиться з 1 липня по 28 жовтня 2020 року. Зарахування здійснюється за результатами співбесіди до 01 листопада 2020 року.

Прийом документів іноземних громадян, які вступають на навчання для здобуття ступеню бакалавра після завершення підготовчого відділення проводиться з 20 травня по 28 жовтня 2020 року. Зарахування здійснюється за результатами співбесіди до 01 листопада 2020 року.

14.13. При зарахуванні на перший курс на навчання до ВНТУ іноземці та особи без громадянства подають документи, які передбачені постановою Кабінетом Міністрів України № 1238 від 05.08.1998 р. «Про затвердження Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів»:

· документ про повну загальну середню освіту, в якому зазначається перелік предметів, які вивчалися за останні 2-3 роки з оцінками та кількістю годин;

· довідка, яка підтверджує факт навчання у даному навчальному закладі вступника (печатка та підпис керівника навчального закладу на довідці  та документі про повну загальну середню освіту мають бути ідентичними);

· медичний сертифікат про стан здоров’я, затверджений відомством з охорони здоров’я відповідної країни (строк дії не більше трьох місяців);

· документ про народження;

· паспорт;

· десять фотокарток розміром 3х4.

14.14. Іноземці, які прибувають в Україну для участі в програмах академічної мобільності або для здобуття вищої освіти за узгодженими між   українським та іноземним закладами вищої освіти, освітніми програмами, приймаються на навчання з урахуванням відповідних договірних зобов’язань ВНТУ.

 

XV. Вимоги до Правил прийому

Вгору

15.1. Правила прийому в 2020 році розробляються відповідно до законодавства України, затверджуються Вченою радою ВНТУ, розміщуються на вебсайті ВНТУ (https://vntu.edu.ua/uk/information-for-enrollee/admission-rules.html ) та вносяться до ЄДЕБО до 31 грудня 2019 року. Правила прийому діють протягом календарного року.

Правила прийому до аспірантури (ад’юнктури) та докторантури затверджують Вченою радою ВНТУ як додаток до Правил прийому. Затверджені правила прийому до аспірантури та докторантури діють протягом календарного року.

15.2. До 15 січня 2020 року ВНТУ, що претендує на отримання місць за державним замовленням на підготовку фахівців ступеня, для верифікації переліку спеціальностей вносить до ЄДЕБО відкриті та фіксовані (закриті) конкурсні пропозиції.

Створення та внесення будь-яких нових конкурсних пропозицій для здобуття ступеня вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти у період з 15 червня 2020 року до 15 серпня 2020 року не здійснюється.

Небюджетні конкурсні пропозиції можуть (за потреби) створюватися:

· для здобуття ступеня вищої освіти за іншою спеціальністю особами, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти чи здобувають його не менше ніж один рік та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план;

· для вступу іноземних громадян та осіб без громадянства;

· для вступу на старші курси з нормативним терміном навчання;

· для вступу за додатковим набором (після 01 вересня 2020 року).

15.3. Максимальний обсяг державного замовлення ВНТУ на основі повної загальної середньої освіти визначається ВНТУ і не може перевищувати суми скорегованих максимальних обсягів державного замовлення усіх конкурсних пропозицій у межах спеціальності в 2019 році, або 5 місць, якщо державне замовлення в 2019 році становило не більше ніж 4 місця або не надавалося взагалі, або сума скорегованих максимальних обсягів становить менше ніж 5 місць.

Скорегований максимальний обсяг державного замовлення конкурсної пропозиції визначається як (з округленням до цілого числа):

120 % максимального (загального) обсягу державного замовлення 2019 року, якщо на нього було надано рекомендації до зарахування в повному обсязі станом на перший день їх оголошення і різниця між середньозваженим прохідним балом конкурсних пропозицій за спеціальністю (предметною спеціальністю, спеціалізацією) та прохідним балом широкого конкурсу становить не менше ніж 20 балів, або на одне місце більше, якщо максимальний обсяг державного замовлення в 2019 році становив менше ніж 5 місць (крім розташованих у місті Києві закладів вищої освіти, відокремлених структурних підрозділів закладів вищої освіти та структурних підрозділів закладів вищої освіти, які знаходяться в іншому населеному пункті, ніж місцезнаходження закладу вищої освіти);

110 % максимального (загального) обсягу державного замовлення 2019 року, якщо на нього було надано рекомендації до зарахування в повному обсязі станом на перший день їх оголошення і різниця між середньозваженим прохідним балом конкурсних пропозицій за спеціальністю (предметною спеціальністю, спеціалізацією) та прохідним балом широкого конкурсу становить не менше ніж 10 балів, або на одне місце більше, якщо максимальний обсяг державного замовлення в 2019 році становив менше ніж 10 місць;

105 % максимального (загального) обсягу державного замовлення 2019 року, якщо на нього було надано рекомендації до зарахування в повному обсязі станом на перший день їх оголошення, або на одне місце більше, якщо максимальний обсяг державного замовлення в 2019 році становив менше ніж 20 місць;

90 % максимального (загального) обсягу державного замовлення 2019 року, якщо на нього було надано рекомендацій до зарахування менше половини цього обсягу станом на перший день їх оголошення;

50 % максимального (загального) обсягу державного замовлення 2019 року, якщо на нього було надано рекомендацій до зарахування менше двадцяти відсотків цього обсягу станом на перший день їх оголошення;

30 % максимального (загального) обсягу державного замовлення 2019 року, якщо впродовж 2018-2019 років на нього не було надано жодної рекомендації до зарахування станом на перший день їх оголошення;

100 % максимального (загального) обсягу державного замовлення 2019 року в інших випадках.

15.4. ВНТУ може самостійно перерозподіляти максимальні обсяги державного замовлення між спеціальностями в межах галузі знань, з будь-яких спеціальностей на користь спеціальностей, які входять до Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка, повідомляючи про це письмово державного замовника. Не допускається перерозподіл максимальних обсягів зі спеціальностей, з яких відкриті конкурсні пропозиції в попередньому році не створювались. В інших випадках перерозподіл максимальних обсягів державного замовлення може проводитися з дозволу державного замовника.

ВНТУ може самостійно утворювати в межах кожної спеціальності та форми здобуття освіти відкриті конкурсні пропозиції з поділом максимального обсягу державного замовлення між ними.

Кваліфікаційний мінімум державного замовлення може визначатися ВНТУ для відкритих конкурсних пропозицій із спеціальностей, які входять до Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка. Якщо кваліфікаційного мінімуму державного замовлення для відкритої конкурсної пропозиції не встановлено, він вважається рівним одному місцю.

Максимальні обсяги та кваліфікаційний мінімум державного замовлення оголошуються та вносяться до ЄДЕБО в тижневий строк після погодження з державним замовником. Прийом заяв та документів на відкриті конкурсні пропозиції допускається після підтвердження державним замовником встановлення суперобсягу державного замовлення в межах відповідних широких конкурсів. Прийом заяв та документів на фіксовані (закриті) конкурсні пропозиції допускається після підтвердження державним замовником встановлення загального обсягу державного замовлення на відповідні спеціальності ВНТУ.

15.5. Обсяг прийому за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та фіксовані (закриті) конкурсні пропозиції визначається в межах різниці між ліцензованим обсягом з урахуванням його поділу за формами здобуття освіти та максимальним (загальним) обсягом державного або регіонального замовлення. Цей обсяг може корегуватись з урахуванням фактичного виконання державного замовлення.

15.6. Обсяг прийому на небюджетні конкурсні пропозиції визначається в Правилах прийому в межах ліцензованого обсягу з урахуванням його поділу за формами здобуття освіти.

15.7. Квота-1 встановлюється ВНТУ в межах десяти відсотків (але не менше одного місця) максимального (загального) обсягу державного замовлення за відкритими та закритими (фіксованими) конкурсними пропозиціями і оголошується одночасно з оголошенням максимального (загального) обсягу державного замовлення.

 

XVI. Забезпечення відкритості та прозорості під час проведення прийому до ВНТУ

Вгору

16.1. На засіданні Приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації).

Порядок акредитації журналістів у приймальній комісії.

Для одержання акредитації журналісти повинні надати до Приймальної комісії відповідну заявку. Заявка на акредитацію подається до Приймальної комісії на офіційному бланку редакції засобу масової інформації (ЗМІ) і засвідчується підписом головного редактора та печаткою ЗМІ. Разом із заявкою представляється копія свідоцтва про державну реєстрацію ЗМІ та копія ліцензії на мовлення (для електронних ЗМІ).

Заявка на акредитацію повинна містити наступні відомості:

· повне найменування ЗМІ;

· його засновників (співзасновників) або видавця (видавців);

· тираж, періодичність (для електронних ЗМІ – канал і регіон мовлення);

· юридичну та фактичну адресу редакції ЗМІ, регіон розповсюдження, поштову адресу (у тому числі індекс);

· прізвище, ім'я, по батькові головного редактора (директора) ЗМІ, номери його робочих телефонів і факсів;

· номери робочих телефонів і факсів редакції, електронну адресу;

· прізвище, ім'я, по батькові журналіста, який рекомендується на акредитацію (повністю), його рік народження, посаду, робочий телефон, мобільний телефон (за бажанням);

· прізвище, ім'я, по батькові технічного представника ЗМІ (оператор, фотокореспондент тощо), його посаду, робочий телефон.

Заявка на акредитацію приймається в оригіналі. До заявки додається:

· фотокартка кожної особи, вказаної в заявці, в електронному вигляді;

· копія документа, що підтверджує професійний фах заявника.

Кожній акредитованій особі не пізніше, ніж за п’ять днів після подання документів для проходження акредитації, видається посвідчення – акредитаційна картка, в якій вказується прізвище ім’я по батькові, назва засобу масової інформації, посада, яка дійсна тільки при наявності документа, що засвідчує особу.

Акредитаційна картка надає право перебування представників засобів масової інформації в місцях проведення засідань Приймальної комісії ВНТУ. Кількість представників ЗМІ – не більше двох представників від кожного акредитованого засобу масової інформації.

Список акредитованих представників ЗМІ оприлюднюється на вебсторінці приймальної комісії ВНТУ.

16.2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою Приймальної комісії. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання Приймальної комісії своїх спостерігачів. Приймальна комісія зобов’язана створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення до засідання з документами, що надаються членам Приймальної комісії.

16.3. ВНТУ зобов’язаний створити умови для ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідної спеціальності (напряму підготовки, освітньої програми). Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг прийому за державним замовленням за кожною конкурсною пропозицією (спеціальністю, освітньою програмою) та ступенем, у тому числі про кількість місць, що виділені для вступу за квотою, оприлюднюються на офіційному вебсайті ВНТУ не пізніше робочого дня, наступного після затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.

16.4. Голова Приймальної комісії оголошує про засідання, як правило, не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках – не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється на офіційному вебсайті ВНТУ (https://vntu.edu.ua/uk/information-for-enrollee/act-pk.html ).

16.5. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про здобуту раніше освіту, про наявність права на зарахування за квотою, права на зарахування за співбесідою, про участь в учнівських олімпіадах та конкурсах-захистах Малої академії наук України, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для скасування наказу про зарахування в частині, що стосується цього вступника.

16.6. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, обсяг місць, що фінансуються за державним замовленням, вартість навчання за спеціальностями освітніми програмами), осіб (прізвища та ініціали), які подали заяви щодо вступу, їх рекомендації до зарахування та зарахування до закладів вищої освіти здійснюється інформаційними системами на підставі даних Єдиної бази через розділ «Вступ» вебсайту Єдиної бази за адресою http://vstup.edbo.gov.ua/ , а також інформаційними системами (відповідно до договорів, укладених власниками (розпорядниками) таких систем з технічним адміністратором Єдиної бази).

16.7. Список тих, хто подав документи на широкий конкурс, публікується Міністерством освіти і науки України не менше двох разів протягом періоду прийому заяв та документів.

 

Відповідальний секретар ПК                                    Ляховченко Н. В.