Статут ВНТУ
Колективний договір ВНТУ
АДМІНІСТРАЦІЯ ФАКУЛЬТЕТІВ, ІНСТИТУТІВ, ВІДДІЛІВ і СЛУЖБ ВНТУ
ВИТЯГ з Єдиної державної електронної бази з питань освіти щодо здійснення освітньої діяльності закладу освіти у сфері вищої освіти
Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Сертифікати про акредитацію ВНТУ

Відомості про самооцінювання ОП

Стратегія розвитку ВНТУ 2018-2023
Положення про доступ до публічної інформації ВНТУ
Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників Вінницького національного технічного університету
Наглядова рада ВНТУ
Положення про cтудентське самоврядування ВНТУ

Положення про cтудентську організацію " BEST" 

Положення про порядок створення та організацію  роботи екзаменаційних комісій з атестації здобувачів вищої освтіти у  ВНТУ
Положення про підвищення кваліфікації, стажування та атестацію науково-педагогічних працівників ВНТУ
Положення про кваліфікаційну роботу у ВНТУ
Положення про порядок надання академічної відпустки ,права на повторне навчання, переведення, відрахування та поновлення студентів у ВНТУ
Форма рейтингу викладачів
Положення про конкурсні комісії у ВНТУ
Форма бюлетенів для таемного голосування
Порядок оцінювання знань здобувачів вищої освіти у ВНТУ
Управління та забезпечення якості освіти у ВНТУ
Наказ про перелік платних послуг ВНТУ
Порядок організації і проведення заліків,диференційованих заліків,екзаменів у ВНТУ
Положення про рейтингову систему оцінювання досягнень студентів у ВНТУ
Положення про порядок надання електронному освітньому ресурсу статусу видання ВНТУ
Положення про порядок надання навчальній літературі грифів ВНТУ
Положення про проведення переддипломної практики студентів ВНТУ
Інформація про діяльність органів студентського самоврядування
Положення про Вчену раду ВНТУ
Експертні висновки про проведення чергової акредитаційної експертизи на право провадження освітньої діяльності пов`язаної зпідготовкою бакалаврів за напрямом підготовки 6.051001 "Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології" , спеціалістів та магістрів за спеціальністю 7.05100101"Метрологія та вимірювальна техніка"у ВНТУ
Експертні висновки акредитаційної експертизи бакалаврів за напрямом 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» і магістрів за спеціальністю 8.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища
Положення про обрання голови Вченої  ради ВНТУ
Положення про уповноважену особу з питань запобіганння та виявлення корупції
Правила внутрішнього розпорядку для працівників та осіб що навчаються у ВНТУ
Положення про раду з виховної роботи ВНТУ
Порядок оцінювання знань здобувачів вищої освіти у ВНТУ
Система управління якістю освіти ВНТУ
Витяг з наказу про розширення провадження освітньої діяльності ВНТУ
Повідомлення про захисти дисертацій
Положення про деканат факультету ВНТУ
Положення про Наукове товариство студентів та аспірантів ВНТУ
Перспективний план розвитку ВНТУ
Положення про порядок замовлення та видачі документів про вищу освіту у ВНТУ
Тимчасове положення про порядок порядок ліквідації академічної заборгованості, академічної різниці та надання платної послуги з проведення занять з вивчення окремої навчальної дисципліни понад обсяги, встановлені навчальним планом
Положення про стипендіальну комісію ВНТУ
Бальні оцінки для урахуванням участі студентів у науковій, науково-технічній діяльності , громадському житті та спортивній діяльності
Кодекс етики ВНТУ
Положення про виявлення і  запобігання академічного плагіату у ВНТУ
Положення про Галерею Пошани ВНТУ
Експертні висновки про проведення первинної акредитаційної експертизи на право провадження освітньої діяльності пов`язаної з підготовкою бакалаврів за напрямом підготовки 6.051002 "Метрологія,стандартизація та сертифікація" у ВНТУ
АНТИКОРУПЦIЙНА ПРОГРАМА ВНТУ
Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у ВНТУ
Положення про комісію з питань оцінки вартості, вирішення питання щодо можливості використання, місця та строку зберігання подарунка, одержаного працівниками та ректором ВНТУ
Положення про організацію освітнього процесу у ВНТУ
Наказ про структрурні підрозділи ВНТУ
Положоження про обраннання делегегатів Конференції трудового колективу факультету ,інститутуту що входять до складу ВНТУ
Положення про Комісію з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконанання антикорупційної програми у ВНТУ
Положення про утворення тимчасових робочих груп у ВНТУ
Концепція освітньої діяльності ВНТУ
Наказ про створення та затвердження складу Комісії з корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної  програми ВНТУ
Наказ про створення комісії з оцінки вартості подарунка , одержаного працівниками ,ректором ВНТУ
Положення про фахові вступні випробування для прийому на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціалістів і магістрів до ВНТУ
Положоження про курсове поектування у ВНТУ
Наказ про координаційну раду з питань розбудови та розвитку системи "Електронний університет ВНТУ"
Положоження про порядок перезарахування результатів навчання для учасників програм академічної мобільності ВНТУ
Положення “Про академічну мобільність студентів, аспірантів, докторантів, наукових, науково-педагогічних, педагогічних та інших працівників”
Положенння про проведення модульного та підсумкового контролю з використанням електронних відомостей у ВНТУ
Положення про порядок укладання, реєстрації, зберігання договорів та контролю за їх укладанням у ВНТУ
ЗРАЗОК ЖУРНАЛУ РЕЄСТРАЦIЇ ДОГОВОРIВ
Наказ про порядок укладання, реєстрації, зберігання договорів та контролю за їх укладанням у ВНТУ
Положення про Конференцію трудового колективу ВНТУ
Положення про Конференцію трудового колективу факультету,інституту  ВНТУ
Положення про Ректорат ВНТУ
Положення про Вчену раду факультету,інституту ВНТУ
Положення про факультет ВНТУ
Положення  порядок призначення і виплати стипендій у ВНТУ
Положення про кафедру ВНТУ
Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами
Комісія з етики ВНТУ
Положення про комісію з етики ВНТУ
Положення про внутрішнє забеспечення якості освіти ВНТУ
Положення про розроблення і супроводження освітніх програм ВНТУ
Положення про порядок розробки і затвердження робочих  програм навчальних дисциплін у ВНТУ

Положення про організацію виконання та захисту бакалаврської дипломної роботи

Положення про магістерську кваліфікаційну  роботу

Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті

Положення про організацію самостійної роботи студентів у ВНТУ

Положення про академічну доброчесність студентів та науково-педагогічних працівників ВНТУ

Положення про освітню, організаційну, інформаційну, консультаційну та соціальну підтримку здобувачів вищої освіти у ВНТУ

Положення про вільний вибір навчальних дисциплін студентами ВНТУ

Положення про навчальний план фахової підготовки бакалаврів та магістрів ВНТУ

Положення про про заохочувальні відзнаки ВНТУ

ЗМІНИ до  Положення про організацію освітнього процесу у ВНТУ, затверджені Вченою ВНТУ 04.10.2018 (протокол № 2)

Положення про дані, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних

Декларації академічної доброчесності 

Положення про освітнього омбудсмена з прав студентів

Положення про конкурсні комісії у ВНТУ

Положення про проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників у ВНТУ

Положення про порядок призначення на посаду декана факультету,директора навчально-наукового інституту  ВНТУ

Положення про виявлення та запобігання академічного плагіату у ВНТУ

 

 

Положення структурних підрозділів ВНТУ:

Головний центр організації та методичного забезпечення навчання
Положення про ГЦ ОМЗН
Навчально-методичний відділ
Навчальний відділ
Науково-технічна бібліотека
Положення про дистанційне навчання
Центр забеспечення якості освіти
Сектор розвитку персоналу та практик академічної доброчесності Центру забезпечення якості освіти ВНТУ
Методична рада
Методична рада
Головний центр виховної роботи
Головний центр виховної роботи
Клуб
Служба психологічної підтримки
Інститут екологічної безпеки та моніторингу довкілля
Інститут ЕБМД
Кафедра ЕЕБ
Кафедра ХХТ
Кафедра фізики
Кафедра ФВ
Положення НДЛ СПС
Положення НДЛ ТПСН
Положення НДЛ Фізика наноструктур
Інститут магістратури, аспірантури та докторантури
Положення про ІнМАД
відділ аспірантури і докторантури
відділ магістратури
відділ спеціалізованих вчених рад
Інститут соціально-гуманітарних наук
Положення ІнСГН
Факультет будівництва, теплоенергетики та газопостачання
Положення про факультет БТГП
кафедра БМГА
філія каф БМГА ТОВ МУР
філія кафедри БМГА ТОВ БМУ-3f
кафедра ІМ
кафедра ІСБ
філія кафедри ІСБ
кафедра ТЕ
філія кафедри ТЕ
Факультет електроенергетики та електромеханіки
Положення про факультет ЕЕЕМ
кафедра ВЕТЕСК
філія кафедри ВЕТЕСК
кафедра ЕМСАПТ
кафедра ЕСЕЕМ
кафедра ЕСС
філія кафедри ЕСС
кафедра ТЕЕВ
кафедра ФГН
Факультет інфокомунікацій, радіоелектроніки та наносистем
Положення про ФІРЕН
кафедра БМІ
філія кафедри БМІ
кафедра ЕНС
кафедра МЗ
кафедра РТ
філія кафедри РТ
кафедра ТКСТБ
філія кафедри ТКСТБ
Факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії
Положення про факультет ІТКІ
деканат ФІТКІ
кафедра ВМ
кафедра ЗІ
кафедра КН
філія КН
кафедра ОТ
філія кафедри ОТ
кафедра ПЗ
філія кафедри ПЗ
Факультет комп'ютерних систем і автоматики
Положення ФКСА
Загальнофакультетська лабораторія ФКСА
кафедра АІВТ
філія кафедри АІВТ
кафедра МПА
філія каф МПА ДП ВНВЦСМС
філія каф МПА корпорація RIA
кафедра САКМІГ
філія кафедри САКМІГ
кафедра ЛОТ
філія каф ЛОТ у ТОВ НВФ ВТН
філія каф ЛОТ у ТОВ НВФ Планета М
кафедра КСУ
філія кафедри КСУ ТОВ ВІН ІНТЕРАКТИВ
філія кафедри КСУ ТОВ Люстдорф
Кафедра ІНВ
Факультет менеджменту та інформаційної безпеки
Положення про факультет МІБ
кафедра МБІС
філія кафедри МБІС
Кафедра ЕПВМ
Кафедра ММЕ
Філія каф ММЕ
кафедра ПЛМ
кафедра СПН
кафедра ФІМ
Факультет машинобудування та транспорту
Положення про факультет МТ
кафедра АТМ
філія каф АТМ 45 ЕМЗ
філія каф АТМ АТП Слободянюк
філія каф АТМ Форт
кафедра ГМ
філія кафедри ГМ
кафедра ТАМ
філія каф ТАМ ВАЗ
філія каф ТАМ ТОВ ВАЗ
філія каф ТАМ УТОС
філія каф ТАМ ФОРТ
філія кафедри ТАМ МАЯК
кафедра ТПЗ
філія каф ТПЗ Форт
кафедра БЖДПБ
кафедра ОМПМ
Центр автоматизації виробництва та ЧПК технологій
Положення про навчальний центр КНВО ФОРТ МВС України
Центр міжнародних зв'язків
ПОЛОЖЕННЯ_ЦМЗ
Положення ПВ ІГ
АГЧ
Положення про АГЧ
відділ головного енергетика АГЧ
відділ головного механіка АГЧ
відділ постачання АГЧ.pdf
господарський відділ АГЧ
експлуатаційно-технічний відділ АГЧ
їдальня
інструментальна комора АГЧ
навчально-виробнича дільниця АГЧ
навчально-виробничий центр утримання та розвитку матеріальної бази
Положення про студентське містечко
Положення про студентські гуртожитки
Порядок супроводу (наданння допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у ВНТУ
Бухгалтерська служба
Бугалтерська служба
Відділ кадрів
Положення про відділ кадрів
Юридичний відділ
Положення про юридичний відділ
Планово-фінансовий відділ
Положення про ПФВ
Відділ охорони праці
відділ охорони праці
Канцелярія
Канцелярія
Архів
Архів
Центр довузівської підготовки
Положення про ЦДП
Комп'ютерний інформаційно-видавничий центр
Положення про КІВЦ
Центр комп'ютерних технологій
Положення про ЦКТ
Центр електронних комунікацій InterCEC
Комп'ютерні класи
Відділ обслуговування винесених терміналів
Центр іформаційних технологій і захисту інформації
Центр інформаційних технологій і захисту інформації
Культурно-мистецький та просвітницький центр
Положення про КМПЦ
Науково-дослідна частина
Науково-організаційний відділ НДЧ
Борекс-гідравліка
Міжуніверситетський центр історико-філософських досліджень Renatus
НДІ ПМБС
НДЛ автоматизованих систем управління енергоресурсами
НДЛ гідродинаміки
НДЛ ЕДЕМ
НДЛ ЕІЕ
НДЛ ЕфБК
НДЛ математичного та імітаційного моделювання електричних мереж
НДЛ МБКГ і ТМВ
НДЛ ПД
НДЛ по проблемах вищої школи
НДЛ САПР ЕПС
НДЛ СПС
НДЛ технічного захисту інформації
НДЛ ТПСН
НДЛ Фізика наноструктур
НДНЛ ненівазивних діагностичних систем (спільно з ДФТУ)
НДЦ прикладної та комп'ютерної лінгвістики
ННЦ розвитку і підтримки технічного забезпечення ЗСУ
НТЦ АЦС
Подільський науково-дослідний центр
Спільна НДЛ відмовостійких інформаційно-обчислювальних та управляючих систем
НДЛ механіки грунтів
Інститут інтеграції навчання з виробництвом
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ІНСТИТУТ ІНТЕГРАЦІЇ НАВЧАННЯ З ВИРОБНИЦТВОМ
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИЙ ЦЕНТР
ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР «БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ»
ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ»
ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР «СПЕЦІАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ»
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ.pdf
ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТУДЕНТСЬКЕ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЦЕНТР ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ З СУЧАСНИХ КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЦЕНТР ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ І КЕРІВНИХ ПРАЦІВНИКІВ В ГАЛУЗІ МАШИНОБУДУВАННЯ ТА ТРАНСПОРТУ
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЦЕНТР ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ТА КЕРІВНИХ ПРАЦІВНИКІВ У ГАЛУЗІ МЕТРОЛОГІЇ, ОПТОТЕХНІКИ, СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ТА АВТОМАТИЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА