Вінницький національний технічний університет

[UA]
[UA][RU][EN]
 • Фонтан

  Найкраще місце де студенти можуть відпочити на перерві - це фонтан...

 • Арка

  Арка - прикраса другого корпусу університету

 • Культура

  Високий рівень культури наших студентів. Студенти танцюють, співають, грають на музичних інструментах...

 • Cisco

  У нашому університеті знаходяться Cisco і Microsoft Академії...

 • Спорт

  Футбол, волейбол, баскетбол, боротьба, бокс, легка атлетика, шахи...

 • Фонтан

  Найкраще місце де студенти...
 • Арка

  Арка - прикраса другого корпусу...
 • Культура

  Високий рівень культури наших студентів...
 • Cisco

  У нашому університеті знаходяться Cisco...
 • Спорт

  Футбол, волейбол, баскетбол, боротьба...

Голосування

Як вам новий сайт?
 

ВНТУ сьогоднi

Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет - добре вiдомий навчальний заклад як в Українi, так i далеко за її межами, четвертого рiвня акредитацiї.


До складу ВНТУ входять 8 навчально-наукових факультетів:


Факультет комп'ютерних систем і автоматики
Факультет будівництва, теплоенергетики та газопостачання 
Факультет електроенергетики та електромеханіки 
Факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії 
Факультет машинобудування та транспорту 
Факультет інфокомунікацій, радіоелектроніки та наносистем
Факультет менеджменту та інформаційної безпеки
Інститут екологічної безпеки та моніторингу довкілля 

та сiм Iнтегральних iнститутiв, призначених для забезпечення навчального процесу:

Iнститут магiстратури, аспiрантури та докторантури (IнМАД)
Інститут соціально-гуманітарних наук (ІнСГН)
Iнститут iнтеграцiї навчання з виробництвом (IнIНВ)
Iнститут мiжнародних зв'язкiв (IнМЗ)
Iнститут довузiвської пiдготовки (IнДП)
Iнститут органiзацiйного та методичного забезпечення навчання (IнОМЗН)
Iнститут прогресивних освiтнiх технологiй (IнПОТ)

На стаціонарних відділеннях університету навчається шiсть тисяч студентів, на заочних - пiвтора тисячi, в аспірантурі та докторантурі - сто, на підготовчому факультеті - 1000.

Навчально-наукову дiяльнiсть в унiверситетi здійснюють 47 кафедр, 26 iз яких мають фiлiї на пiдприємствах м. Вiнницi та областi, 36 очолюються докторами наук, професорами, бiля 84% викладачiв випускаючих кафедр та 72% викладачiв унiверситету мають науковi ступенi та звання; 2% викладачiв кафедр мають поченi звання "Заслужений", а 10% є академiками та членами-кореспондентами державних галузевих та громадських Академiй.

Головний адмiнiстративний корпус, ГАК ВНТУ єдиний в Україні та на терені СНД вищий навчальний заклад, в якому ще з 1991 року навчальний рік побудований по триместровій схемі, в якій 2 триместри є навчальними, за програмою вищої школи, а один триместр - робочим. Особливістю робочих триместрів є те, що під час їх проведення на 1-ому курсі всі студенти отримують робочі професії, які відповідають майбутнім інженерним, а на наступних курсах студенти працюють на робочих місцях на підприємствах, самостійно виконуючи робочі завдання та підвищуючи свою робочу кваліфікацію; керує робочими триместрами кафедра інтеграції навчання з виробництвом, представництва якої є в усіх промислових містах України.

Навчання в ВНТУ, який акредитовано за найвищим в Україні ІV рівнем акредитації, здійснюється за схемою "бакалавр - інженер - магістр" за навчальними планами, в яких інтегровано кращі риси вітчизняної та канадської систем вищої освіти.

Крiм опанування основної спецiальностi студенти-вiдмiнники мають можливiсть по заочнiй формi набути другу спецiальнiсть. I лише в нашому унiверситетi в Українi студентам будь-якої спецiальностi, якi мають видатнi спортивнi досягнення, надається можливiсь паралельно опанувати спецiалiзацiю "Менеджмент органiзацiй фiзкультури i спорту".

Особливістю навчання в ВНТУ є також те, що після закінчення чотирирічного курсу підготовки по програмі бакалавра за фаховим напрямком широкого профілю, на магістерську підготовку зараховуються лише ті випускники бакалаврату, які отримали дипломи бакалавра з відзнакою і продемонстрували здатність до наукової чи навчальної роботи.

Студенти ряду спеціальностей в ВНТУ вивчають англійську мову на рівні технічного перекладача і вже за рік до завершення навчання здатні працювати в іноземних представництвах та за кордоном.

Університетські корпуси займають 25 гектарів землі в місті, ще на 10 гектарах в 100 кілометрах від Вінниці розкинувся спортивно-оздоровчий табір університету.

Особливістю виховного процесу в ВНТУ є те, що всі студенти першого, другого та третього курсів мають можливість зустрітись під час "Часів зустрічей" з видатними письменниками, музикантами, художниками, артистами театру та кіно, політиками і релігійними діячами, представниками правоохоронних органів та іншими цікавими людьми, що сприяє створенню в університету аури культу загальнолюдських цінностей. Видається часопис «Імпульс».

Унiверситет має ефективну систему пiдготовки наукових кадрiв вищої квалiфiкацiї, яка не має аналогiв. Пiдготовку науково-педагогiчних кадрiв здiйснюють в аспiрантурi з 19 спецiальностей i докторантурi з 4 спецiальностей, функцiонують 5 спецiалiзованих рад по захисту докторських та кандидатських дисертацiй з 12 спецiальностей. За останнi 10 рокiв науковцями унiверситету захищено 36 докторських i 255 кандидатьських дисертацiї.

Унiверситет випускає громадсько-полiтичний часопис "Iмпульс", який користується попитом в усьому регiонi, та науковi журнали, визнанi Вищою атестацiйною комiсiєю України фаховим в галузях технiчних, економiчних та педагогiчних наук: "Вiсник Вiнницького полiтехнiчного iнституту", "Оптико-електроннi iнформацiйно-енергетичнi технологiї"", "Iнформацiйнi технологiї та комп'ютерна iнженерiя". Нещодавно вiдкритий новий журнал "Сучаснi технологiї, матерiали i конструкцiї в будiвництвi". Журнал "Sententiae" спецiалiзується в галузi фiлософських наук.

ВНТУ - колективний член Українського вiддiлення Всесвiтнього товариства iнженерiв - енергоменеджерiв, Всесвiтнього оптичного товариства (SPIE), Європейського товариства "Ергономiка та людський фактор", Мiжнародної академiї наук вищої школи, Мiжнародної кадрової академiї, Мiжнародної асоцiацiї комп'ютерної технiки (АСМ) (м. Нью-Йорк). З 1994 р. ВНТУ є єдиним вiд України асоцiйованим членом Мiжнародної асоцiацiї винахiдницьких орган_зацiй (IFIA) з штаб-квартирою в м. Женевi. З 2004 року - колективний член Мiжнародної асоцiацiї унiверситетiв.

Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет має двостороннi угоди про наукове та науково-технiчне спiвробiтництво з технiчними унiверситетами мiст Яси, Сучава, Бакеу (Румунiя), Датським технiчним унiверситетом, Лундським технологiчним iнститутом (Швецiя), Шаньдунским унiверситетом (iнститут вiрусологiї) м. Цзинань (КНР), унiверситетом м. Євле (Швецiя), Люблiнським технiчним унiверситетом (Польща), унiверситетом м. Дананга (В'єтнам); Санкт-Петербурзьким державним технiчним унiверситетом (Росiя); Грузинським технiчним унiверситетом (м. Тбiлiсi); Мiжнародною Академiєю iнформатизацiї при ООН (Москва, Росiя); Бакинським державним унiверситетом (Азербайджан) i iншими.

ВНТУ також спiвпрацює з Єрусалимським технологiчним iнститутом (Iзраїль), унiверситетом м. Саутгемптона (Великобританiя), унiверситетом "The Universite du littoral Core d' Opale" (Францiя), Вищою школою комерцiї м. Клермонт- Феранц (Францiя), полiтехнiчним iнститутом Сетубалу (Сетубал, Португалiя), iнститутом ISCTE (м. Лiсабон, Португалiя), нацiональним технiчним унiверситетом м. Афiни (Грецiя), Далекосхiдним державним технiчним унiверситетом (Владивосток, Росiя), Таганрозьким державним радiотехнiчним унiверситетом (Росiя), рядом пiдприємств Китаю, Iндiї тощо.

ВНТУ готує фахівців з вищою освітою рівня магістра та доктора філософії з технічних наук для 69 країн Африки, Азії, Південної та Центральної Америки.

Очолює університет з вересня 2010 р. д.т.н. професор Грабко Володимир Віталійович.

 

Публічна інформація

 

Детальніше...


DIPLOMA SUPPLEMENT

Детальніше...


СКРИНЬКА ДОВІРИ

Шановні студенти та співробітники!

У навчальних корпусах та гуртожитках ВНТУ постійно діють скриньки довіри, в яких ви можете залишити свої скарги, зауваження та пропозиції для поліпшення роботи університету.

 

Детальніше...


Електронні посібники ВНТУ

http://posibnyky.vntu.edu.ua

Детальніше...


Навчально-методична робота

http://metod.vntu.edu.ua

Детальніше...