В 1960 роцi у Вiнницi був створений загальнотехнiчний факультет Київського iнституту харчової промисловостi, який через рiк став складовою частиною Київського полiтехнiчного iнституту (КПI) i на базi якого ще через рiк був створений Вiнницький фiлiал КПI.

Рiшенням Вiнницької обласної ради народних депутатiв для розбудови у Вiнницi вищого навчального закладу полiтехнiчного профiлю на околицi мiста було видiлено 25 гектарiв землi, на яких уже в 1967 роцi було зведено два перших навчальних корпуси, перший студентський гуртожиток та декiлька господарських примiщень.
Сьогоднi на цiй територiї розкинулись 12 корпусiв, шiсть iз яких об'єднанi переходами в єдиний комплекс, стадiон з рекортановим покриттям бiгових дорiжок, пiдземний легкоатлетичний манеж, 12 вiдкритих спортивних майданчикiв для iгрових видiв спорту, 7 гуртожиткiв, санаторiй-профiлакторiй для оздоровлення студентiв i їдальня, яка забезпечує смачними стравами щодня студентiв та спiвробiтникiв унiверситету.
В 1974 роцi на базi Вiнницького фiлiалу КПI було створено Вiнницький полiтехнiчний iнститут - сьомий в Українi в цiй групi вузiв.
Ще через 20 рокiв в 1994 роцi Вiнницький полiтехнiчний iнститут на виконання одного iз положень програми входження в свiтовий освiтнiй простiр та для забезпечення адекватностi аналогiчним вузам країн заходу реорганiзований у Вiнницький державний технiчний унiверситет, а в 2003 роцi йому надано статус нацiонального. Сьогоднi Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет (ВНТУ) є вищим навчальним закладом, вiдомим не лише в Українi, а i далеко за її межами, оскiльки уже бiльше 20 рокiв готує фахiвцiв для майже 70 країн Європи, Азiї, Африки та Пiвденної Америки.

Першим керiвником вузу з 1960 по 1976 роки був заслужений працiвник народної освiти України, кандидат економiчних наук, професор Роман Кiгель, а другим з 1976 по 1989 роки - заслужений дiяч науки i технiки УРСР, доктор технiчних наук, професор Iван Кузьмiн.
Роман Кiгель заснував вуз, домiгся створення на його базi полiтехнiчного iнституту, вiдкрив перших одинадцять спецiальностей i створив першу третину матерiальної бази.
Iван Кузьмiн вивiв Вiнницький полiтехнiчний iнститут в число провiдних вищих навчальних закладiв освiти України, вiдкрив ще 5 спецiальностей i створив другу третину матерiальної бази.
Борис Мокiн перетворив полiтехнiчний iнститут на технiчний унiверситет, домiгся статусу нацiонального, iнтегрував вуз в систему Європейської i свiтової вищої освiти, вiдкрив ще п'ятнадцять спецiальностей, постiйно оновлював стару i створював нову матерiальну базу. Б.I.Мокiн є дiйсним членом державної Академiї педагогiчних наук, ряду громадських Академiй, Заслуженим дiячем науки i технiки України. З 1990 по 1994 роки ректор Б.I.Мокiн був одночасно членом Верховної Ради України, Головою пiдкомiсiї з вищої освiти.
Сьогоднi ВНТУ - це найбiльший навчальний заклад в Подiльському економiчному регiонi, що охоплює три адмiнiстративнi областi, єдиний представник вiд України в IFIA - Мiжнароднiй органiзацiї винахiдницьких органiзацiй з центром в Женевi. Унiверситет, один iз небагатьох вузiв України, що прийнятi до Мiжнародної асоцiацiї унiверситетiв, який є не лише центром освiти i науки, але i центром культури в регiонi, який навчає студентiв за власними оригiнальними навчальними планами i виховує за власною оригiнальною концепцiєю виховання.
Унiверситет з оригiнальною об'єктивною системою прийому на перший курс i ефективною системою пiдготовки наукових кадрiв вищої квалiфiкацiї, що не має аналогiв серед ВНЗ України.
Унiверситет в своїй структурi має Центр гендерних дослiджень, створений за iнiцiативи та безпосереднього фiнансування ООН.
Сучасна полiграфiчна база унiверситету здатна оперативно i якiсно друкувати навчальнi посiбники та монографiї.
Колектив унiверситету в усiх своїх ланках працює квалiфiковано, самовiддано i патрiотично.
В унiверситетi широкi права має профспiлкова органiзацiя та органи студентського самоврядування, дiяльнiсть яких служить каталiзатором демократичних процесiв в колективi.
I саме тому, що ВНТУ вже має серйознi наробки в сферi студентського самоврядування i перспективу подальшого розширення прав студентiв, експертна рада програми Tempus-Tacis в число переможцiв конкурсу 2004 року включила i проект, присвячений розвитку студентського самоврядування, представлений консорцiумом виконавцiв у складi Вiнницького нацiонального технiчного унiверситету, Черкаського нацiонального унiверситету iм. Богдана Хмельницького, Київського мiжнародного унiверситету i спiлкою студентiв при Президентi України з боку України та спiлкою студентiв Англiї i Пiвнiчної iрландiї та унiверситетом Франка Дюнкерка - з боку ЄС.
2004 рiк був знаковим для ВНТУ, оскiльки цього року виповнилося 44 роки вiд дня заснування вузу, 30 рокiв вiд дня отримання самостiйностi у виглядi Вiнницького полiтехнiчного iнституту, 10 рокiв з дня створення Вiнницького державного технiчного унiверситету i 1 рiк з дня отримання статусу нацiонального.