Додатки до Правил прийому до Вінницького національного технічного університету у 2020 році

 

Додаток 1Перелік освітніх ступенів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та терміни навчання

Додаток 2 – Перелік спеціальностей , яким надається особлива підтримка

Додаток 3 Перелік спеціальностей для прийому на навчання на перший курс (зі скороченим строком навчання), на другий (з нормативним строком навчання) за іншою спеціальністю, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття ступеню бакалавра

Додаток 4 Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти(вступних екзаменів)

Додаток 5Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200

Додаток 6 Алгоритм адресного розміщення державного замовлення

Додаток 7 – Правила при йому до аспірантури (докторантури)

Додаток 8 Перелік напрямів підготовки, спеціальностей для прийому на навчання для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста